Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Eylül 2003
Sayı: 64
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Kavga bayrağı elimizde!
  Irak'ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız kampanyası İstanbul
  Irak'ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız kampanyası Ankara
  Kampanya çalışmalarından...
  Kampanya çalışmalarından...
  Sermayenin tatili yok, mücadelenin de!
  Sırada 100 bin söz var...
  Kampanya çalışmamızdan izlenimler...
  Onurlu aydınlar ve sanatçılar gençliğin sözünün arkasındalar!
  Ümit Altıntaş Gençlik Kampı" başarıyla gerçekleştirildi!...
  Kamp izleniminden...
  Kamp izleniminden...
  Sermayenin ucuz laboratuvarları: Teknokentler
  Ordu ve YÖK görüşmesi...
  Gençliğin sözü söz...
  Filistin: Ortadoğu'nun sönmeyen direniş meşalesi
  ABD: Irak batağında leş kargası
  ABD emperyalizminin Irak batağı...
  Bu sefer "bizim çocuklar" başaracaklar!
  Bir Şili türküsü
  Katliamları unutmadık, unutturmayacağız!..
  Komünistler yargılayanları yargılıyor!
  Savaşın silahları
  11 Eylül filmi üzerine
  Kadınsı reklamlar ve reklam tipi kadınlar
  Bir işçi tiyatrosu
  Genç komünistin bir günü...
  Coca Cola, Kolombiya ve 'Hayatın Tadı'
  Futbol: Sistemin kullandığı bir uyuşturucu
  Okur mektupları 
 
Genç Komünistler Parti’nin çağrısını yanıtlıyor:

“Ümit Altıntaş Gençlik Kampı”
başarıyla gerçekleştirildi!..

Uzunca bir süredir yayınlarımızda gençlik çalışmamızın sorunları, hedefleri ve gelişme seyri üzerine çeşitli değerlendirmeler, tartışmalar yapılıyor. Bu tartışma ve değerlendirmelerde gençlik çalışmamızın eksiklikleri arasında eğitim sorununun temel önemde bir yer tuttuğu döne döne ifade edililiyordu. Bu hatırlatma ile amacımız, gerçekleştirdiğimiz kampın ne anlam ifade ettiği konusunda tüm dostlara ve yoldaşlara dolaysız bir fikir vermektir. Bu nedenle burada öncelikle gençlik çalışmamızın genel ve kısa bir değerlendirmesini, bir takım tekrarlara düşmeyi de göze alarak, yapma gereği duyuyoruz.

Gençlik çalışmamızın özellikle son iki yılda ciddi bir mesafe katettiği bir gerçektir. Bu mesafe dostun ve düşmanın önünde bütün açıklığıyla durmaktadır. Sözettiğimiz gelişim hem nicel ve hem de nitel bir gelişimdir. Yani gençlik çalışmamız bu iki yıl içerisinde azımsanamayacak sayıda genci biraraya getirmiş, onları belirli politikalar ekseninde aktive etmeyi başarabilmiştir. Bu, yukarıda ifade ettiğimiz gibi iki yönlü bir gelişmeyi işaret eder: Birincisi, çalışmamızın seferber ettiği güçlerde nicel bir gelişim; ikincisi, çalışmamızın gençlik hareketi içerisinde giderek güçlenen bir politik taraf olarak ortaya çıkışı ve bunu koşullayan bir neden olarak çalışmamızı sürükleyen yoldaşlarımızın tam da politik kitle çalışması içerisinde yetkinleşmesi ve gelişmesi.

Ancak bu gelişme tablosu hiçbir biçimde yeterli değildir. Özellikle emperyalist savaş dönemine ilişkin çalışmalarımızı değerlendirirken ortaya koyduğumuz eleştirel yaklaşım böyle bir yeterlilikten kesinlikle sözedemeyeceğimizi pratik olarak da ortaya koymuştur. O döneme ilişkin zaaflarımızı ve sorunlarımızı burada yeniden tartışmak niyetinde değiliz. Ancak kısaca şunu söylemeliyiz ki, o dönemki çalışmamızın temel sorunları politik refleksler geliştirebilme, politikaları özgülleştirebilme ve yerel çalışma-merkezi politika ilişkisinde yaşanan zayıflıktır.

Açıktır ki gençlik çalışmamız gelinen yerde bir eşikte durmaktadır. Ya bu eşiği başarıyla aşarak karşıya geçecek, ya da eski çalışma tarzı ve yaklaşımı içerisinde dönüp duracak ve sahip olduğu iddiaya hiç de uygun olmayan bir düzleme sürüklenecektir. Bahsettiğimiz eşik, gençlik çalışmamızın yaşadığı nitel ve nicel gelişimi yeni bir aşamaya taşıyacak, katedilen mesafeye uygun daha yüksek bir çıta ile belirlenecek, örgütsel ve politik planda bir sıçramadır. Bu sıçramayı gerçekleştirebilmek için bugün yapılması gereken, öncelikle tüm gençlik güçlerimizin çok yönlü bir eğitimidir. Bu çerçevede genç komünistlerin “Eğitim nedir?” sorusuna verdikleri pratik yanıtı enine boyuna ortaya koymak istiyoruz.

Ancak önce, yaz çalışmamızın önüne koyduğu hedefleri hatırlatmakta yarar görüyoruz. Bu yılki yaz çalışmamız, politik şiarlar ekseninde örgütlenmiş bir pratik çalışma olduğu kadar, yoğunlaşmış bir eğitim programıydı aynı zamanda. Yaz çalışmamızı konu alan yazımızda, eğitim çalışmalarının en az politik çalışma kadar önem taşıdığını ifade ediyor, bu dönemde niçin bunun böyle olması gerektiğinin altını özellikle çiziyorduk. Sözü edilen eğitim çalışması esas olarak çalışmamızın sorunlarına, demek oluyor ki politik ve örgütsel sorunlara yoğunlaşacaktı.

Şimdiye kadar gençlik içerisinde gerçekleştirilen kitle çalışmasının ortaya çıkardığı deneyimler, çalışmamızın önüne koyduğu politik ve örgütsel hedeflere nasıl ulaşılacağı, gençlik hareketinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerileri gibi başlıklar altında toplanabilecek bir dizi sorun, yaz çalışmamızın eğitim gündemi kapsamında ele alınması gereken sorunları oluşturuyordu. Ancak açıktı ki, bahsettiğimiz türden bir eğitim çalışmasını tek tek yerellerde istediğimiz verimi alarak gerçekleştirebilmenin önünde bazı engeller mevcuttu. Herşeyden önce tüm bu sorunlar üzerine ciddi ve merkezi bir değerlendirme yapma ihtiyacı ortada dururken yerele sıkışmış bir tartışma platformu ihtiyacımızı karşılamaktan uzak olacaktı. Daha önceki senelerde başlangıçta, Hacı Bektaş şenliklerine gerçekleştirilen bazı seminerlerin böyle bir ihtiyacı karşılayabileceği düşünülmüş, ancak orada sürdürülen yoğun politik çalışma (bunun kendisi bir eğitim olsa da) bunu engellemiş, yeterli verim alınamamıştı. Bu nedenle, bu yıl şenlikleri pratik bir eğitim fırsatı olarak algıladık ve yeni dönem kampanyamızın startını şenliklerde gerçekleştirdik.

Kampın ön çalışma süreci:
Bütünlüklü bir eğitim

Yukarıda ortaya koyduğumuz değerlendirmeler ışığında gençlik çalışmamız önüne çok yönlü bir eğitim kampı örgütleme görevini koydu. Aylar öncesinden ayrıntılı bir planlama gerçekleştirildi. Kampın yapısı, iç yaşam, seminer konuları üzerinde yapılan uzun tartışmaların ardından kampın örgütlenmesi süreci başlatıldı. Öncelikle kamp boyunca verilecek seminerlerin hangi konular üzerine olacağı ve bu konuların nasıl işleneceği belirlendi. Konular rastgele değil, çalışmamızın ihtiyaçları doğrultusunda özenle seçildi.

Seminerler gruplar halinde sunulacaktı. Gruplar belirlendi. Bu grupların herbirine seminer konuları hakkında yararlanabilecekleri kaynaklar önerildi. Örgütlenen seminer grupları iki ay boyunca konuları üzerine ayrıntılı bir araştırma ve inceleme yapma şansına sahip oldular. Belli eksikliklere karşın seminer gruplarının hazırlık süreci onlar için çok ciddi bir eğitim çalışması olarak yaşandı. Herbiri belli bir konu üzerine yoğunlaşarak gerçekten anlamlı sonuçlar üretti, temel sorunlarda önemli açıklıklar yaşadı. Her yoldaş sahip oldukları eksiklikleri daha iyi gördü. Bu nedenle kampın ön hazırlık sürecinin kendisi başlı başına bir ideolojik eğitim çalışması oldu.

Ön hazırlık süreci yalnızca seminer yapacak yoldaşlar için değil, kampa katılacak her yoldaş için bir ideolojik eğitim çalışması olarak yaşandı. Kampa yalnızca katılımcı olarak gelen yoldaşlar, belirlenen kitap ve belgelerden oluşan liste ile seminer konuları hakkında önden bir araştırma yapma şansına sahip oldular. Aynı liste seminer verecek yoldaşların da okuması gereken bir liste olarak belirlendi.

Kamp ön çalışma süreci aynı zamanda gençlik çalışmasının kendi ayakları üzerinde durabilme yetisinin de sınandığı bir süreç oldu. Uzunca bir süredir düşmanın özenle takip ettiği çalışmamız için bu süreç özellikle önemliydi ve biz ciddi sorunlar yaşamadan bu sorunun üstesinden gelmeyi bildik.

Kamp süreci: Güçlü ve devrimci bir iç yaşam

Farklı yerellerden biraraya gelen çok sayıda insanın birbirlerine uyum sağlayabilmesi, uzunca bir süreyi sınırlı olanaklarla birarada geçirebilmesi başlı başına bir sorun olarak karşımızda duruyordu. Ancak yoldaşların paylaşmaya, kolektif yaşama bu kadar çabuk ve güçlü bir biçimde adapte olması önemli bir veridir. Geleceğin komünist dünyasını yaratma iddiasını taşıyan devrimcilerin bu iddialarına uygun, neredeyse bütün küçük-burjuva alışkanlık ve hastalıklardan sıyrılarak sürdürdükleri yaşam, sanıyoruz tüm katılımcılar için hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim olarak yaşandı.

Ekte yayınlanacak yoldaşların değerlendirmelerinde, iç yaşamın ve bunun onlarda yarattığı etkinin öne çıkarılmasını bir rastlantı olarak görmemek gerek. Tersine, bu durum, tam da yukarıda sözünü ettiğimiz, yaratılan devrimci yaşamın boş bir söz kalıbı olmadığının kanıtı niteliğindedir. Kampımız, yaratılan devrimci iç yaşamı, disiplini en az seminerler kadar önemli bir eğitim olarak değerlendirdi. Çok sayıda insanın oldukça sınırlı olanaklarla, üstelik ciddi fiziksel zorluklara karşın böylesine güçlü bir devrimci iç yaşamı kısa süreliğine de olsa gerçekleştirebilmiş olması bile tek başına kampın başarı ile sonlandırıldığını göstermektedir.

Kampımız boyunca örgütlenen iç yaşam, devrimci disiplinin hayata geçirildiği bir zaman dilimi oldu. Kaba ve tutucu bir disiplinin yerine, akılcı ve ihtiyaca göre belirlenebilen, yalnızca bu yanıyla esnek, devrimci bir disiplin uygulandı. Tüm yaşam en ufak ayrıntısına kadar planlı ve örgütlü bir biçimde sürdürüldü. Oluşturulan komitelerle yaşamın planlı bir biçimde akması sağlandı. Yemekten temizliğe, alışverişten nöbetlere kadar herşey planlı ve programlıydı.

Ayrıca her günün sonunda yapılan günü değerlendirme toplantıları, yaşanan aksaklıkları ve ufak sorunları yerinde tespit etmiş ve anında çözüme kavuşturmuştur. Bu toplantıların kendisi devrimci bir disiplini sağlayan temel bir rol üstlenmiştir. Seminerler dışında kalan zaman, her yoldaşın kendisini geliştirmek için harcadığı çaba ile geçti. Kamp boyunca ciddiye alınabilecek hiçbir sorunun yaşanmamış olması, başka nedenlerle birlikte, uygulanan devrimci disiplin ve ayrıntılı planlarla mümkün olabilmiştir.

Gerçekten de, bir kez daha altını çizmekte yarar görüyoruz; kamp boyunca iç yaşamda ve alınan sorumlulukların yerine getirilmesinde hiçbir ciddi sorunun yaşanmamış olması kampın en önemli başarılarından biridir.

Seminerler: Bütünlüklü bir eğitim aracı

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi seminerlere konu olan meseleler özenle seçilmiş ve bu seminerlerin kendi içerisinde bütünlüklü bir yapı oluşturmasına özen gösterilmiştir. Ümit Altıntaş Gençlik Kampı’nda sunulan ve üzerinde ayrıntılı tartışmalar yapılan seminerlerin konuları, alt başlıkları şöyle:

1- Bolşevik Partisi tarihi
Köylü Ayaklanmaları ve Narodnikler
1905 devrimi
Gericilik dönemi ve savaş yılları
Şubat Devrimi
Ekim Devrimi
Savaş komünizmi
NEP (Yeni Ekonomi Politika)
Komünist Enternasyonal

2- Parti Tarihi
Parti öncesi örgütü yaratan süreç
EKİM’in çıkışı, tarihsel ve güncel anlamı
Sınıf hareketinin yükselişi ve EKİM
Tasfiyeciliğin tasfiyesi
Parti inşasının yoğunlaşması süreci
İdeolojik, politik ve örgütsel gelişim süreci
Partinin ilanı
“Devirmeyen darbe güçlendirir”; yeniden inşa süreci
Sınıf hareketinde kısmi yükselme ve parti
Zindan çarpışmaları süreci ve Ölüm Orucu

3- Emperyalizm ve Amerikan Müdahaleciliği
Emperyalizm nedir?
1. ve 2. paylaşım savaşları ve Amerika’nın öne çıkışı
Geçmişten günümüze kaynayan kazan: Ortadoğu
‘60 sonrası Amerikan müdahaleciliği
Vietnam, Kore, Panama, Şili ve diğerleri...
Küreselleşme süreci
Küreselleşme karşıtı hareketler

4- Komsomol örgütü
Kapitalizm ve ‘gençlik sorunu’
Komünist Gençlik Örgütlenmelerinin tarihi gelişimi (1890-1925)
Komsomol örgütü nedir?
Örgütsel yapısı
Sınıfsal bileşimi
Türkiye devrimi açısından rolü
Komsomol örgütü ile aramızdaki mesafe
Hedefler ve görevler

5- Kitle çalışmasının sorunları
Türkiye’de gençlik hareketi
Öğrenci gençliğin sınıfsal yapısı ve sınıflandırılması
Kitle örgütleri, platformlar
Kitle çalışmasının araçları

6- Kültür ve Sanat çalışmamızın sorunları
Kültür ve sanat nedir?
Devrimci kültür ve sanat
Sanatsal ve kültürel etkinlikler
Yayınımızda sanat ve kültür

7- Örgütsel sorunlar
Kadrolaşmanın önemi ve sorunları
Nasıl bir Kadro?
Örgütçülük sorunu
Nasıl bir devrimci eğitim
Birim çalışması üzerine

8- Yayın faaliyeti
Yayının işlevi, Gençlik yayının incelenmesi
Diğer gençlik yayınları
Daha güçlü bir yayın için!

Seminerlerin konuları öyle bir bütünsellik taşıyordu ki, yoldaşlar, bir seminerin arkasından, ondan edindikleri birikim ile sonraki seminerde tartışmalarda taraf olabiliyorlardı. Gerçekten de ön hazırlık sürecinde yaşanan bir takım sıkıntıları bu biçimiyle çözebildik.

Seminerleri önemli sayıda yoldaş sundu. Bunun kendisi ayrı bir eğitim süreci olarak yaşansa da, ilk defa böyle bir görevi gerçekleştirmek sorumluluğuyla yüzyüze kalan yoldaşların yaşadıkları sıkıntıyı tahmin etmek güç olmasa gerek. Büyük bir heyecanla, hiçbir deneyimleri olmamasına karşın ortaya koydukları performans gerçekten etkileyiciydi. Herbir seminerin ardından yapılan değerlendirmelerde de sıkça ifade edildiği gibi tüm yoldaşlar verilen seminerlerden mümkün olduğu kadar yararlanmıştır. Özellikle örgütsel sorunlar, komsomol örgütü ve yayın faaliyeti üzerine yapılan uzun, heyecanlı ve oldukça verimli tartışmalar tüm yoldaşlarımızın kafasındaki bazı yanlış düşünce kalıplarının yıkılmasına, örgütsel sorunlarda yaşadıkları kafa açıklığı ile yeni döneme daha güçlü girebilmelerinevesile olacaktır.

Şehit yoldaşlarımızın anması

Habip ve Ümit yoldaşlar şahsında tüm devrim şehitleri anısına yaptığımız etkinlik, sanıyoruz bütün yoldaşlarımızı derinden etkileyen ve herkesin bir kez daha kendi devrimci muhasebesini yapmasını sağlayan bir etkinlik oldu.

Aslında oldukça sınırlı bir programı olmasına karşın etkinliğin böyle derin bir etkiyi yaratmasındaki temel neden, Habip ve Ümit yoldaşların örnek komünist kimlikleri, davaya adanmışlıkları, partinin ifadesi ile, “düşünen ve savaşan kadrolar” olmaları gerçeğiydi. Bu nedenle ön hazırlıksız bir etkinlikte sadece yaşamları ile genç komünistleri sarsmasını bilmişler ve aramızda bedenen yoklarken bile öğretmeye devam etmişlerdir.

Ancak anmanın sarsıcı etkisinin gerisinde başka bir neden daha var ki, o da kampın yaratmış olduğu devrimci atmosfer ve bu atmosferin etkileyici havasının nüfuz ettiği ciğerlerin devrimci iddialarıdır.

Sonuç: Yeni döneme güçlü ve örgütlü hazırlık

Ekim Gençliği Ümit Altıntaş Gençlik Kampı, bir kez daha ifade etme gereği duyuyoruz ki her yönü ile güçlü ve bütünlüklü bir eğitim çalışması olmuştur. Kampımız yeni döneme ilişkin kampanyamızı adım adım örgütlediğimiz bu süreçte bize kılavuz olacak, yol gösterecektir. Kampımızın ardından yerellerine dönmüş olan yoldaşlarımız, tüm öğrendiklerini hayata geçirmek için muazzam bir çaba gösterecek ve kampımızın görülebilir sonuçları ancak o zaman gerçek anlamda ortaya çıkarılmış olacaktır. Bu büyük görev ve sorumluluk tüm yoldaşlarımızın sırtında bulunmaktadır.

Kampımız, tüm yoldaşlarımızın bundan sonra yerellerinde sürdürecekleri çalışmalarda daha örgütlü bir tutum almalarını sağlayacak bir araç olmuştur. Denebilir ki herbir yoldaş, bir kez daha ve bu defa çok güçlü bir biçimde örgütlenmiştir.

Kampımız, tüm yoldaşlara ideolojik, politik ve örgütsel alanlarda sahip oldukları özgüveni perçinlemiş, güçlendirmiştir.

Kampımız, tüm yoldaşlarımızın devrimci motivasyonlarını güçlendirmiş, taşıdıkları devrimci heyecanı adeta yenilemiştir. Bu devrimci motivasyonun sonuçlarını en iyi çalışma alanlarından kampanya haberleri geldiğinde anlayabileceğiz.

Kampımız, daha önce sıkça yaşadığımız bir sorun olan, merkezde bulunan bir takım illerle taşra dediğimiz iller arasında yaşanan koordinasyon, deneyim paylaşımı ve ortak örgütsel hava sorunlarını önemli ölçüde çözmüş, gelecekte böyle sorunların yaşanmaması için önemli adımların atılmasına vesile olmuştur.

Kampımız, yoldaşlarımızın gençlik çalışmamızı ve onun kısa denebilecek bir sürede yarattığı birikimleri daha yakından görebilmelerini, yani gençlik çalışmamızı daha yakından tanıyabilmelerini sağlamıştır. Bunun kendisi yoldaşların kendilerine güvenini artıran bir etken haline gelmiştir.

Kampımız, tüm yoldaşlarımızın Partiyi, Partili ruhu daha yakından tanımalarına olanak sağlamıştır. Dahası yoldaşlarımız, kamp süresince böyle bir ruhun yaratılmasında bizzat görev almışlar ve bu görevi hakkıyla yerine getirmişlerdir.

Kampımız, yakaladığı örgütsel, politik ve ideolojik düzey ile gençlik hareketinin devrimci öncüsü olma iddiasının hiç de boş bir iddia olmadığını kanıtlamış, bir kez daha genç komünistlerin kendilerine duydukları güveni perçinlemiştir.

Genç komünistlerden Parti’nin çağrısına yanıt

Partimizin biz genç komünistlere yaptığı çağrıya var gücümüzle yanıt veriyoruz. Genç komünistler partiyi büyütmeye, gençliği örgütlemeye dair verdikleri sözün arkasındalar. Bu sözü yerine getirebilmek için atılmış önemli adımlardan biri olan Ekim Gençliği Ümit Altıntaş Gençlik Kampı başarıyla sonuçlanmıştır. Kampımızın politik ve örgütsel sonuçları ancak önümüzdeki dönemde açığa çıkabilir.

Verdiğimiz yanıt, aynı zamanda komünist bir gençlik örgütlenmesi yaratma iddiamızın da altını dolduran, bu iddiamızı artık daha tok ortaya koyabilmemizi sağlayan bir adım olmuştur.

Bir kez daha, genç komünistler görev başına!

Partiye ve devrime verdiğimiz sözü tutabilmek için koşar adımlarla ilerleyelim!

Ümit Altıntaş Gençlik Kampı
Örgütleme Komitesi