ARSIVANA SAYFA
 
16 Aralık '00
SAYI: 47
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
İlerici ve devrimci güçler tarihi bir sorumlulukla yüzyüzeler
Kanlı operasyona karşı devrimci direniş!
Faşizmi döktüğü kanda boğacağız!
Faşist terör örgütünün “isyan” provası
EP sözcüleri devrimci tutsakları mücadeleyi bırakmaya çağırdılar
İlerici sendikacılardan Ölüm Orucu’na destek eylemi
Antalya’da F tipi protestoları yaygınlaşıyor
Ölüm Orucu’nu destekleme etkinliklerinden notlar
Hücre karşıtı muhalefet güçleniyor
İzmir’de hücre karşıtı eylemler
Kirli dilini direnişimizden uzak tut!
Yaşamın her alandan hücreleştirilmesi!
Hükümetin af gündemi ve Ölüm Orucu direnişi
TELEKOM özelleştirmesi ve birleşik mücadelenin büyüyen olanakları
Zaferi biz kazanacağız!
Gençlik Ölüm Orucu’nu desteklemek için alanlarda!
Ölüm Orucu direnişi ateşini harlayalım!
Planlı, programlı ve hedefli bir mücadele hattı ve talepler
Devrimci disiplin ve kurallı yaşam üzerine
Ölüm Orucu ile dayanışma faaliyetimiz güçlendirilerek sürüyor
Devrimci direniş ruhuna bin selam!
Devrimci kimliği teslim almayı başaramayacaklar!
ABD emperyalizmi yeniden Vietnam’da
İngiliz İşçi Partisi: İhanetin 100 yılı
“Direnişin arındıran ve güçlendiren temiz havası sarmış tüm benliğimizi”
Yaşananlardan öğrenmek
İktidar hapishanelerde ne yapmak ister?
F tipi emperyalizmin bir saldırısıdır
Hücre karşıtı faaliyetlerimiz
Mücadele Postası
 
Bu sayının
PDF formatını download
etmek için tıklayın

 
 
Samsun’da da öfke dinmiyor...

Hücre karşıtı muhalefet güçleniyor


Samsun’da F tipine karşı mücadele her geçen gün artarak sürüyor. Özellikle cezaevlerinde Ölüm Oruçları’nın geldiği kritik evre, Samsun’daki duyarlı kamuoyunu da ister istemez daha aktif, daha etkili eylemlere yöneltti. Bunun son örneği 9 Aralık Cumartesi günü önce Hücre Karşıtı Platform’un Samsun SİP İl binasında düzenlediği etkinlik, ardından, aynı binada bulunan ÖDP İl Örgütü’nün bina önünde yaptığı basın açıklaması oldu.

Hücre Karşıtı Platform’un DİSK Genel-İş salonunda yapmayı planladığı etkinlik, Samsun Eğitim-Sen’in platform toplantısında bu kararın alındığını bile bile Cumartesi ve Pazar günleri salonu tutması nedeniyle, SİP’e alınmak zorunda kalındı. Bu durumdan dolayı Eğitim-Sen yönetimi Samsun hücre karşıtlarının sert eleştirilerine maruz kaldı.

Yaklaşık 150 kişilik bir katılımla gerçekleşen etkinlik, devrim şehitleri adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Ardından Hücre Karşıtı Platform’un hücrelere dair metni okunarak FOSEM’in hazırladığı video kaseti izlendi. Saat 14:00’e geldiğinde ÖDP’nin Samsun’da başlatmış olduğu açlık grevine dair basın açıklamasını yapmak üzere binanın önüne inildi. ÖDP ile birleşen Hücre Karşıtı Platform, yaklaşık olarak 250 kişilik bir kitleyle basın açıklaması yaptı. Sık sık “Hücre ölümdür girmeyeceğiz!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “İçerde, dışarda hücreleri parçala!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın devrimci dayanışma!” sloganlarının atıldığı eylemde coşku ve kararlılık oldukça yüksekti.

Basın açıklamasının ardından hep beraber ÖDP İl binasına çıkıldı. Açlık grevinin başladığı açıklanarak, F tipi hücre politikasından vazgeçilmediği sürece eylemlerimizden vazgeçmeyeceğimiz bir kez daha vurgulandı. Kitle, SİP İl binasında yeniden toparlanarak etkinliği dia ve şiir dinletisi, ardından kısa bir müzik dinletisi ile devam ettirdi.

Daha önceki Hücre Karşıtı Platform’un bütün eylemlerine pervasızca saldıran polisin bu eyleme oldukça ilgisiz görünmesi, artık Samsun’da da hücre karşıtlarının meşru bir güç haline geldiğini göstermiştir.

ÖDP Samsun İl Örgütü’nün başlattığı Süresiz ve Dönüşümlü Açlık Grevi’ne platform bileşenlerinden dergi çevreleri de aldıkları kararla fiili olarak katıldılar ve açlık grevine başladılar. 6 kişinin 10 gün, diğerlerinin de 2’şer 3’er günlük destek amaçlı açlık grevleriyle, hergün yaklaşık 30-40 kişi açlık grevi eylemini sürdürüyor.

Bundan sonrası için Hücre Karşıtı Platform’un ve ÖDP’nin sıklıkla tartıştığı konu, bu eylemi sokağa taşıyıp en geniş kitleye meşru taleplerimizi hergün, her an yeniden anlatıp devletin bu saldırısını tümüyle püskürtebilmek.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!
Yaşasın direniş, yaşasın zafer!

Samsun’dan Kızıl Bayrak okurları

Zonguldak’ta Ölüm Orucu’nu destekleme etkinlikleri...

Hücre karşıtı eylemler dalga dalga yayılıyor!


Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencileri olarak, 6 Kasım’ın ardından, F (hücre) tipi saldırısına karşı durmak ve devrimci tutsakların büyük zindan direnişine destek vermek için, TÖDEF, Ekim Gençliği, Partizan Gençlik ile devrimci-demokrat, yurtsever, ilerici öğrenciler bir araya geldiler. Bu süreçte neler yapabileceğimizi tartıştık. Daha sonra bir dizi çalışma içerisine girdik. DKÖ’ler, sendika ve siyasi partilerle bu konuda görüşerek ortak bir şeyler yapabilmenin olanaklarını aradık. Söz ve niyetlerin olumlu olmasına rağmen, pratikte bu çevrelerin atıl kalması nedeni ile, asıl olarak kendi güç ve imkanlarımızla çalışmamıza başladık.

DKÖ’ler, sendika ve siyasi parti binalarına, hazırlandığımız ÖO’yla dayanışma etkinliklerinin gün gün takvimini astık. Görüşmelerimizi sürekli kılarak, süreç üzerinden tartışmalar yürüttük.

Basın açıklamaları:
5 Aralık: ÇHD de Tüketici Hakları Derneği’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Avukatlar açıklamalarında, F tipi uygulamasının tecrit ve izolasyonu amaçladığını, Üçlü Protokol ile savunma hakkının engellendiğini ifade ederek, hücre tipi cezaevlerine karşı olduklarını belirttiler.

8 Aralık: Zonguldak genelindeki aydın ve sanatçılar ÖDP binasında bir basın açıklaması yaparak, F (hücre) tipi cezaevlerine karşı olduklarını belirttiler, ÖO eyleminin kritik bir noktaya geldiğine dikkat çektiler.

10 Aralık açlık grevi:
Zonguldak SİP binasında tutsak yakınları ve SİP-KP adına iki basın açıklaması yapılarak, iki günlük açlık grevine başlandı. Basın açıklamalarında F (hücre) tipi cezaevlerinin işkence ve tecriti amaçladığının, devrimci tutsaklar nezdinde emekçilerin demokratik hak ve özgürlük mücadelesinin teslim alınmak istendiğinin altı çizildi. Zindanlarda devrimci tutsaklara ölümü dayatanların, 1992’de Kozlu’da diri diri ocağa gömülen 263 işçinin, Mengen’de, Gelik’de zehirlenen madencilerin ölümünden de sorumlu olduğu vurgulandı. Bartın Cezaevi’nden devrimci tutsakların gönderdiği mesaj okundu. 120 kişinin katıldığı basın açıklaması, Fosem’in “İnsan sadece mezarda yalnız kalabilir” adlı video kaseti izlenerek bitirildi.

Basın açıklamasının ardından, SİP-KP’den üç kişi ile Kızıl Bayrak, Devrimci Demokrasi ve TAYAD’lı ailelerin katıldığı 2 günlük açlık grevi başlatıldı.

Devrimci tutsaklar onurumuzdur!
Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!

Kızıl Bayrak/Zonguldak

Kırşehir: Ölüm Orucuyla dayanışma etkinlikleri


Ölüm Orucu Direnişi ölümlere yaklaştı. Devrimci tutsakların direnişine sahip çıkmak, ölümlere izin vermemek için "Devrimci tutsakların talepleri taleplerimizdir" şiarıyla 2 Aralık Cumartesi günü Kırşehir İHD’de dönüşümlü açlık grevine başladık. İHD Şube Başkanı’nın yaptığı basın açıklamasıyla başlatılan açlık grevi, 4 ve 6 kişilik ekiplerle 2 günlük dönüşümler şeklinde devam etti. Daha önce yapılan basın açıklamasına oranla daha fazla bir katılımın olması duyarlılığın arttığını gösteriyordu.

1 Aralık iş bırakma eylemi, üniversitedeki faşist saldırı, katılımın 150 civarında olmasını sağladı. Ziyarete gelen insanlar, tutsak yakınlarının Adalet Bakanlığı’na “Cezaevlerinde yeni ölümlere tanık olmak istemiyorum” içerikli imza metnini faksladılar. Faks metni sayısı hafta sonuna kadar 200’e ulaştı. Açlık grevine katılanların coşkusu, ziyarete gelen öğrencilerin açlık grevine katılma istekleri dikkate değerdi.

Sendika bürokratları açlık grevinde de sessizliklerini korudular. Fakat tabanın, özellikle de genç eğitim emekçilerinin tavrı ve destekleri oldukça anlamlıydı. Açlık grevine tutsak yakınları, devrimci dergi okurları, genç eğitim emekçileri ve HADEP’liler katıldılar. Açlık grevine katılan tutsak yakınları, ÖDP’nin F tipine karşı başlattığı imza kampanyasına destek olmak için ziyaret gerçekleştirdiler.

Açlık grevi bir hafta sonra tutsak yakınları tarafından bitirilmek zorunda kalındı. Bir tutsak yakını yaptığı basın açıklamasıyla Kırşehir halkına seslenerek; 2 Aralık’ta başlatılan dönüşümlü açlık grevini 9 Aralık’ta sonlandırdıklarını, ölümlerin yaklaştığını, tepkilerin değişik şekillerde ortaya konulması gerektiğini söyleyerek, herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Dernek yöneticilerinin basın açıklamasını yapmak istememesi ve alanlara çıkılmaması yönündeki girişimleri boşa çıkartıldı. 120 kişilik kitleyle alana çıkılarak "Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!", "Hücrelere değil emekçiye bütçe!", "Hücre ölüm demektir izin vermeyelim!", "Devrimci tutsaklar onurumuzdur!", "İçerde dışarda hücreleri parçala!" sloganları eşliğinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kızıl Bayrak/Kırşehir