30 Kasım '02
Sayı: 47 (87)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sermaye iktidarının açmazları ve yeni hükümet
  AB kapısında hayaller ve gerçekler
  Silah denetçileri ve emperyalist savaş hazırlığı
  "Ak" partisinin kara icraatları
  Amerikan emperyalizmi için "gül" gibi bir başbakan
  BM'nin Dünya Çocuklar Günü aldatmacası...
  Metal'de birbirini izleyen ihanetler
  Sendika bürokratlarının ihaneti metal işçilerinin birleşik örgütlü mücadelesiyle aşılacak!
  Prag Zirvesi'ne ABD damgasını vurdu...
  NATO'nun militarist saldırgan misyonu yeni duruma ve ihtiyaçlara uyarlanıyor
  NATO'nun yeni stratejisi...
  Prag Zirvesi üzerine Haluk Gerger ile konuştuk...
  Gençlik YÖK'ü ve savaşı soruşturdu!
  Gençliğin savaş ve YÖK karşıtı eylemlerinden...
  Dünyadan...
  ABD emperyalizminin yeni konsepti...
  Mücadele alanlarından...
  BİR-KAR II. Kongresi başarıyla gerçekleşti
  Perinçek'in İP'iyle ne kuyuya inilir, ne baraj geçilir
  Partimizin 24. kuruluş yıldönümü kutlu olsun!..
  Bir hukuk cinayetine karşı duyarlılık çağrısı
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
BİR-KAR II. Kongresi başarıyla gerçekleşti

Bir yıl önce kurulan “İşçilerin Birliği-Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) II. Kongresi çalışma bölgelerinden seçilmiş delegelerin katılımıyla 23-24 Kasım tarihinde gerçekleşti.

Emperyalist saldırganlık ve savaşın sürdüğü, Afganistan’dan sonra Irak’a dönük savaşın yalnızca bir zaman sorunu olduğu, öte yandan başta Almanya olmak üzere faaliyet yürütülen ülkelerde işçi ve emekçilere dönük kapsamlı iktisadi, sosyal ve siyasal saldırıların gündemde olduğu koşullarda biraraya gelindi. En önemlisi de BİR-KAR, Kuruluş Kongresi’nin hemen akabinde bir yönetim zaafiyeti ile yüzyüze kalmış, bu nedenle kongrenin, başta kurumlaşma ve örgütlenme alanında olmak üzere, aldığı birçok karar hayata geçirilememişti.

Bir yandan yüklü bir gündem, diğer yandan uzun süren bir yönetim boşluğu ve bunun sonucu başarısız bir çalışma... Kongre başarısızlığı mahkum edip başarıyı örgütlemeliydi. Nitekim öyle yapıldı. Yetersiz ön hazırlığa, geride bırakılan bir yılın olumsuz anılarına, yönetim zaafiyeti üzerinden beliren kimi kaygı, kuşku ve güvensizliklere ve bunun yarattığı gerilimlere rağmen, başarılı bir kongre gerçekleştirildi. Verimli, canlı ve zengin tartışmalar yürütüldü, anlamlı kararlar alındı.

Kurucu bir kongre ve kurucu bir yönetim hedefi

Kongre dünyada ve Türkiye’de emeğin kurtuluşu mücadelesinde şehit düşenler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Onu birinci kuruluş kongresine de katılan bir delegenin kısa açılış konuşması izledi. Konuşmada; birinci kongrenin adı üzerinde bir kuruluş kongresi olduğu ve kendisinden beklenenin de faaliyet ve eylemden kurumlaşma ve örgütlenmeye kadar her bakımdan kuruculuk olduğu, ne yazık ki arzu edilenin gerçekleşmediği belirtildi. Bunun temel nedeni kısa süre içinde oluşan yönetim zaafiyeti olarak görüldü. Herşeye rağmen BİR-KAR çalışanlarının örgütü sahipsiz bırakmadıkları ve nihayetinde ikinci bir kongreye taşıdıkları, bunun en iyi biçimde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. “Orta yerde başarısız bir yönetim ve başarısız bir yıl gerçeği var. Başarısızlığı ödüllendiremeyiz, çok açk bir biçimde mahkum edeceğiz. Fakat gelinen yerde daha da önemli olan şudur: Bu gerçeklik de, bu gerçekliği vareden zaafiyet de bize aittir. Bu zaafiyeti çok yönlü ve ciddi bir biçimde tahlil etmeli, anlamalı ve aşıp-geride bırakmalıyız. Bir kez daha hayal kırıklığına uğramamak ve BİR-KAR’ın geleceğini güvence altına almak için, çok somut tartışmalı, somut kararlar almalı ve en önemlisi de bu krarların hayata geçirilmesinin güvencesi olacak doğru ve isabetli önlemler almalıyız. Bir kez daha yaşamsal olan kurucu kadrolar ve bunlardan oluşan gerçekten kurucu bir yönetimdir. Birincisinde başarılı olmadık, bu kez başarmaya mahkumuz. İkinci kongremiz bu anlamda bir kuruluş kongresi olmalıdır.” sözleriyle süren konuşma, başarılı bir kongre dileğiyle sona erdi.

Bu konuşmanın ardından delegelerin ortak iradesiyle kongre gündemi saptandı. Geride bırakılan bir yılık sürecin ve yönetim boşluğunun çok yönlü bir biçimde tartışılması, emperyalist saldırganlık ve savaşa karşı görevlerimiz, sınıf çalışması ve sosyal saldırılara karşı mücadele, küreselleşme karşıtı harekete ilgi ve katılım, gençlik, kadın ve çocuk çalışmasına ilişkin görevler, kültürel-sanatsal çalışma ve kültürevleri, altyapı ve kurumsallaşma, mali sorunlar, eğitim sorunu, program ve tüzüğün bir kez daha gözden geçirilip onaylanması ve son olarak yeni yönetimin seçilmesi, gündem maddeleri olarak belirlendi.

Birinci gündem üzerinde oldukça gerilimli tartışmalar yürütüldü. Delegelerin ortak iradesiyle asgari bir başarının ifadesi sayılabilecek bir çalışmadan söz edilemeyeceği, geçmiş yönetimin bundan sorumlu olduğu ve bu nedenle de aklanamayacağı sonucuna varıldı. Eğitici yanları da olan bu tartışmanın ardından yukarıda dile getirilen konularda yürütülecek tartışmaların eksenini belirlemek ve karar taslakları hazırlamakla görevli komisyonların oluşturulmasına geçildi. Oluşturulan komisyonların tartışma, fikir oluşturma ve karar taslakları hazırlamaları için ilk günkü oturuma son verildi.

Yoğun ve işlevsel tartışmalar

Kongrenin ikinci günü, her komisyonun kendi konularına ilişkin düşünce ve karar önerileri üzerinde yürütülen yoğun ve işlevsel tartışmalara sahne oldu. Hemen tüm delegelerin aktif bir biçimde katıldığı bu tartışmaların sonucunda pek çok karar alındı. Bu kararların başlıcaları şunlar:

a) Sürmekte olan savaşın emperyalist, köleci ve yağmacı niteliğinin altının bir kez daha çizilerek savaş karşıtı bir kampanyanın örgütlenmesi.

b) Faaliyet yürütülen ülkelerdeki işçi ve emekçilere yönelik sosyal saldırılara karşı mücadele; somut olarak da Almanya’da Hartz Komisyonu’nun hazırladığı başta işçi sınıfı olmak üzere çalışan tüm kesimlere dönük kapsamlı saldırıya karşı mücadele kampanyası.

Bu her iki konuda yürütülecek çalışmanın içiçe ele alınması ve bunun 1 Mayıs eylemine taşınması.

c) Emperyalist küreselleşme karşıtı eylemlere gereken duyarlılığın gösterilmesi ve bunun bir ifadesi olarak Avrupa Birliği’nin 13-15 Aralık’ta Kopenhag’da gerçekleştireceği zirve toplantısının protestosuna, 15 Şubat’ta Berlin’de gerçekleştirilmesi kararlaştırılan savaş karşıtı protestoya ve Haziran ayında Paris’te yapılacak olan G-7 zirvesine dönük protesto eylemine katılınması ve katılımın organize edilmesi.

d) Başta temel bölgeler olmak üzere imkanların elverdiği her yerde kültürel-sanatsal eksenli bir gençlik, kadın ve çocuk çalışmasının başlatılması; Nisan ayında II. BİR-KAR Gençlik Kampı’nın yapılması; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün şimdiden planlanıp hazırlanması ve çocuk oyun gruplarının örgütlenmesi.

e) MLPD’nin organize ettiği ve iki yılda bir yapılan uluslararası gençlik festivaline katılınıp katılınamayacağının bir an önce açığa kavuşturulması, katılınması durumunda gerekli hazırlıkların içine girilmesi.

f) Belirlenecek bir tarihte bir BİR-KAR şenliğinin gerçekleştirilmesi,

g) İşçi, emekçi ve gençlere dönük çalışmanın biçim ve araçlarının zenginleştirilmesi, bu çerçevede kültürel-sanatsal etkinlikler aracılığıyla yığınlara seslenen bir çalışmanın örgütlenmesi ve bu çalışmanın aracı olarak işçi ve gençlik kültürevlerinin açılması. Türkiye’deki kültürevleriyle kardeşçe ilişki ve dayanışmanın geliştirilmesi.

h) Kongrede seçilecek yeni yönetimin kongrenin hemen akabinde bir dizi BİR-KAR tanıtım toplantısını planlaması, uluslararası planda tanıtımı için etkin bir bilgilendirmenin yapılması ve bunu başarmanın uygun bir aracı olarak bir enformasyon-basın bürosunun oluşturulması.

ı) BİR-KAR üyelerinin düzenli bir biçimde eğitilmesi, bunun için somut eğitim programlarının yapılması; eğitimi yalnızca üyelerle sınırlamayıp sıradan emekçilerin de bu çalışmanın içine çekilmesi; bunu sağlamanın bir aracı olarak tüm kurumlarda emekçilerin yararlanabileceği kitaplıkların ve okuma odalarının oluşturulması.

Sağlanan açıklıklar ve çalışmada ileriye
sıçramanın imkanları

Kongre kendisini yukarıda sıralanan kararları almakla sınırlamadı, yanısıra bu kararların hayata geçirilmesini güvence altına alacak önlemleri de ele aldı. Bu çerçevede aldığı önlemlerden biri, çeşitli konularda oluşturulan komisyonları kalıcı hale getirmesi ve vakit geçirmeksizin bu komisyonların kongrenin seçeceği yeni yönetimle yakın ve içiçe bir çalışmanın içine girmelerini karar altına alması oldu.

Kongre çalışmasını yeni yönetimin seçilmesiyle sonuçlandırdı. Gerilimli ve fakat düzeyli tartışmalar sonucunda geçmiş yönetim zaafiyetinin nedenleri konusunda açıklıklara ulaşmış olmak, doğal olarak yeni yönetimin niteliği konusunda da açıklık yarattı. Bunun sağladığı imkanlardan hareketle BİR-KAR’ı yeni dönemde her bakımdan ileriye taşıyacak bir yönetimi seçtiğimizi düşünüyoruz.

Delegelerin hemen tümünde gözlediğimiz istek, sahiplenme ve başarma ruhu, komisyonlara seçilmek için ortaya konulan ataklık yeni dönem için hayli umut verici. Başarmak ve bir sıçrama yapmak için her türlü imkana sahibiz.

BİR-KAR çalışanlarıBİR-KAR II. Kongresi’nden İSDEMİR işçilerine ve kamuoyuna açıklama

23-24 Kasım tarihlerinde toplanan BİR-KAR II. Kongresi’nde pek çok sorun tartışılmış ve pek çok karar alınmıştır. Bunlardan biri ,Türkiye’deki işçi direnişleriyle dayanışma ve bu çerçevede bir direniş fonunun oluşturulması ve BİR-KAR’ın Haziran ayında direnişçi İSDEMİR işçileriyle dayanışma amacıyla açtığı kampanyayla ilgilidir.
BİR-KAR II. Kongresi’nin direniş fonları ve yanısıra bu kampanyanın akıbeti konusunda aldığı karar şöyledir:

Daha önce yapmayı düşündüğümüz bu açıklamayı kendi cephemizde belirsizlik olarak gördüğümüz nedenlerden dolayı bir süre geciktirerek şimdi yapıyoruz.
Haksız ve keyfi biçimde işten atılan İSDEMİR işçileri Haziran ayı sonunda bir direniş başlatmış ve aralarında BİR-KAR da olmak üzere Avrupa’daki çeşitli kurum ve kuruluşlardan direnişlerine maddi ve manevi destek talep etmişlerdi. İSDEMİR işçilerinin haklı direnişini başından beri özel bir ilgi ve sempatiyle izleyen BİR-KAR, destek çağrısını olumlu karşılamış, anında direnişin Avrupa emek hareketine duyurulması, gerekli politik, moral ve maddi desteğin sağlanması için çalışmaya koyulmuştu. Bu destek çalışmasının amacını, çerçevesini ve somut seyrini zamanında direnişçi İSDEMİR işçilerine ve kamuoyuna da duyurmuştu.

Kampanyamızın sürdüğü ve yeni yeni hız kazandığı bir aşamada direnişin bitirildiğini öğrendik ve bu nedenle yürüttüğümüz kampanyayı durdurmak zorunda kaldık.

Kampanya sürecinde oluşturduğumuz “direnişi destkeleme fonu”na kısa zaman içinde 4.737 Euro tutarında maddi destek aktarıldı. Direnişin manevi zorluklarının yanısıra maddi güçlüklerle karşı karşıya olduğunu biliyorduk. BİR-KAR direnişin soluklu ve başarılı olmasında bir işçi direniş fonu oluşturulmasının, dolayısıyla maddi desteğin de önemli olduğunun farkındaydı. Bu çerçevede toplanan paranın bir an önce direnişe aktarılmasını hedefliyorduk. Bunu yapmayı düşündüğümüz bir aşamada direniş bitirildi. Bu ise bağış olarak toplanan maddi desteğin nereye aktarılacağı sorununu karşımıza çıkardı.

Söz konusu fon, İSDEMİR işçileri şahsında oluşturulmuş ve somut olarak direniş için örgütlenmişti. Doğal olarak da oraya aktarılacaktı. Fakat fonun, üstelik tartışmalı bir biçimde bitirilen bir direnişe aktarılmasının fonu oluşturma amacımıza uygun düşmediği inancını taşıyorduk. Nitekim hala da bir konuda bir muhatap bulabilmiş değiliz.

İşçi eylemlerini ve direnişlerini yurtdışında maddi ve manevi olarak desteklemek, bu amaçla bir direniş fonu oluşturmak ve bunu kalıcılaştırmak öteden beri BİR-KAR’ın amaçları arasındadır. Kongremizde durum bu yönüyle bir kez daha ele alınmış ve oy birliğiyle karar altına alınmıştır.

Kongremiz ayrıca İSDEMİR işçileri adına topladığımız maddi desteği de bundan sonraki işçi direnişlerine aktarmak üzere kalıcı olarak oluşturduğumuz fonda tutmayı uygun görmüştür. Söz konusu maddi desteği ilk işçi direnişine aktaracağımızı kamoyuna duyurmayı bir görev olarak görüyoruz.

BİR-KAR çalışanlarıAdana İşçi Kültür Evi çalışanlarıyla dayanışma

23 Kasım’da toplanan BİR-KAR II. Kongresi, Türkiye’de benzer amaç ve hedefler için mücadele eden kurumlarla çok yönlü etkin bir dayanışma içine girmeyi de amaçları arasına almıştır. Bu çerçevede İşçi Kültür Evleri’yle yakın ilişki ve dayanışmanın bizim için apayrı bir anlamı ve önemi vardır. Bunun somut bir örneği olarak Köln BİR-KAR çalışanları olarak bir etkinlikte topladığımız 500 Euro’yu kuruluş çalışmalarına bir katkı olarak Adana İşçi Kültür Evi çalışanlarına gönderiyor, kardeşçe dayanışma ve başarı dileklerimizi iletiyoruz.

Köln BİR-KAR çalışanları