Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Ağustos 2003
Sayı: 63
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Amerikan jandarması olmayacağız!
  ÖSS sendromu bitmiyor!
  Eğitim hakkımıza bir saldırı aracı: Yaz okulları
  Yıldız Teknopark AŞ kuruldu!
  Okullarımızı satmak istiyorlar...
  Özel Okulları Destekleme Projesi ve Uluslararası Ortak Lisans Programları...
  Çuval ABD'nin "bağımsızlık ve demokrasisi"dir!
  Genç komünistlerin bölge faaliyetlerinden...
  İşgalci ABD'ye destek, Ortadoğu halklarına ihanettir!
  Genç işçilerle kölelik yasası ve Irak'a asker gönderme üzerine konuştuk...
  Sanayi sitelerinden...
  Genç bir komünistin bir günü...
  Üniversite sermaye işgali altında!
  Şovenizm ve saldırgan milliyetçilik!..
  "Pozitif milliyetçilik"...
  Kurtuluş yok tek başına!
  Reklamlarla dayatılan...
  Ya da bir kutu kızıl boyayala dünyayı tüm renklere boyayın!
  "Dünyayı değşitirin, çünkü değiştirmek gerekiyor"
  Geçmişten bugüne halk ozanlarımız
  Alternatif bir dünya için kendi alternatif devrimci sanatımızı yaratalım
  "Yağmurları temizlemeli çocuklar yine koşabilsin yağmurların içinde..."
  Ayak sesleri...
  Okur mektupları 
 
Yıldız Teknopark AŞ kuruldu!

“Sayın Öğretim Üyeleri

“Bakanlar Kurulu’nun 22 Mart 2003 tarih ve 2003/5390 sayılı kararı uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde yapılandırılacak Teknoparkımızın işletmesinden sorumlu Yıldız Teknopark AŞ, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 24 Haziran 2003 tarih ve B.0.14.SAG.0.14.00.01/YILDIZ-733 sayılı onayı ile kurulmuş, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ nin 30 Haziran 2003 tarih ve 5830 sayılı nüshasında 500245-447827 sicil numarası ile de tescil ve ilan edilmiştir. Aynı tarihte de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin altyapı ve idare binalarının desteklenmesi için ayrılan ödenekten faydalanmak için Bakanlığa yapılan başvuru kabul edilmiş ve işleme konmuştur.

Bilgilerinize,
Prof. Dr. Ayhan Alkış”

Üniversiteleri sermayenin doğrudan işgaline açan Teknoparklar bir bir açılmaya başlandı. Sanayi ile işbirliği adı altında, üniversiteleri sermayenin çıkarları doğrultusunda araştırma yapmaya yönlendiren Teknokentler, üniversitelerin artık hiçbir biçimde emekçiler yararına çalışamayacağının da ispatı oldu. Zira kapitalist sistemde, kapitalistlerin yararına olan herşey işçi sınıfı ve emekçiler için daha fazla yıkım, daha fazla hak gaspı demektir.

YTÜ’nün internet sitesinde gururla kamuoyuna tanıtılan Teknokent AŞ, üniversitelerin şirketleştiğinin ispatıdır. Artık üniversitelerin kampüsleri, öğretim üyeleri ve öğrencileri, yani bir bütün olarak üniversite bileşenleri sermayeye hizmet etmek için konumlandırılacaktır.

Öğretim görevlilerini tüccar, öğrenciyi müşteri, rektörü de patron yapan bu sisteme karşı mücadele, sosyalist iktidar mücadelesi ışığında verilecek özerk demokratik üniversite mücadelesi ile mümkündür.

Sermaye defol, üniversiteler bizimdir!

Ekim Gençliği/YTÜSaldırılar durmuyor…

3 dersi kalanların sınav hakkı gaspedildi!

“Mezuniyetine 3 dersi kalanlara ek sınav hakkının kaldırılması
17-06-2003

2547 sayılı kanunun 4111 sayılı kanunla değişik 44.maddesi çerçevesinde, azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için yaz öğretiminden sonra açılan ek sınav dönemi Üniversite Senatosu’nun 09.05.2002 tarih ve 09-05 sayılı kararı ile kaldırıldığından, söz konusu sınavlardan, mezuniyetine en çok üç dersi kalanların da yararlandırılmasına ilişkin uygulamaya aynı Senato kararı ile son verilmiştir.”

YTÜ senatosu saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Senatonun aldığı kararla, mezuniyet için üç dersi kalanların sınav hakkı ellerinden alındı. Senato bu kararın tek bir gerekçesini dahi açıklama gereği duymadı.

Dün iki vize bir final uygulaması ve yaz okulları ile bütünleme hakkımızı gasp edenler, suskunluktan faydalanıp öğrencinin mezun olma hakkını da gasp ediyorlar. Amaç bir-iki dönem daha fazla harç alabilmek.

Ekim Gençliği/YTÜYÖK yasa tasarısına karşı mücadeleye hazırlanıyoruz!

Üniversitelerimizi sermayenin arka bahçesi haline getirecek, eğitimi piyasa mantığı ile şekillendirecek yasal düzenlemeler gündemdeyken ve rektörler-YÖK ve AKP arasında öze ilişkin olmayan sahte tartışmalar yapılırken, İstanbul’dan genç komünistler yasayı ve yasanın arka planındaki neo-liberal eğitim politikalarını işleyen bir panel düzenlediler.

Yaklaşık 20 öğrencinin katıldığı panel ‘70’lerden bugüne neo-liberal eğitim politikaları ve bu politikaların sonuçlarının anlatımı ile başladı. YÖK yasa tasarısının üç temel ayağını oluşturan “Üniversite-sanayi işbirliği, girişimci üniversite ve paralı eğitim” konuları ayrıntılı bir şekilde tartışıldı. Yerel örneklerle beslenen tartışmalarda üniversitelerin nasıl sermayeye peşkeş çekildiği anlatıldı. Çukurova üniversitesinde bizzat üniversite çatısı altında yürütülen yoğurt üretiminden YTÜ’deki şampuan üretimine; KOSGEB ve Tekmerlerden, Teknokentlere zaten çoktandır yürütülen sermaye işgali yasalaştırılmaya çalışılıyor.

Yasa tasarısına karşı sorunun asıl muhatabı olan üniversite öğrencilerinin yapması gerekenler üzerine tartışmalarla etkinlik bitirildi.

Ekim Gençliği/İstanbul