8 Kasım'03
Sayı: 2003 (07)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hükümetin 1 yıllık icraatı ve 80. yılında tükenmiş bir cumhuriyet
  Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı...
  Erdoğan'ın "sosyal devlet" yalanları ve gerçekler...
  5 Kasım iş bırakma eylemine yaygın ve coşkulu katılım...
  5 Kasım iş bırakma eylemleri...
  6 Kasım'da gençlik alanlardaydı...
  6 Kasım: Ankara sokaklarında militan direniş!
  6 Kasım eylemlerinden...
  Filistin direnişi siyonizmi çöküşe sürüklüyor!
  Şam'da yapılan "komşular toplantısı"nda emperyalist işgal meşrulaştırıldı...
  Irak halkının haklı ve onurlu direnişi emperyalist zorbaları sıkıştırıyor!
  İşçi ve emekçi eylemlerinden...
  Dünya, Türkiye ve sol hareket/4
  Devrimci çizgiden Amerikan işbirlikçiliğine...
  Şan olsun Yeni Ekimler'in Partisi'ne!
  Sermaye iktidarının "demokratikleşme" aldatmacası
  Yeni Ekimler'in Partisi'ni güçlendirelim...
  Geceye gönderilen mesajlardan...
  TKİP Yurdışı Örgütü adına gecede yapılan konuşma...
  Parti gecesine gelen mesajlardan...
  Berlin'de 100 bini aşkın işçi ve emekçi haykırdı... "Mücadeleyi paylaşmayan yenilgiyi paylaşır!"
  Rus petrol tekeli Lukos'a yönelik operasyonun perde arkası
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
“Sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya için Yeni Ekimler’in Partisi’ni güçlendirelim!” gecesine bini aşkın emekçi katıldı...

Coşkulu, düzeyli ve devrimci bir etkinlik

“Sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya için Yeni Ekimler’in Partisi’ni güçlendirelim!” gecesi Almanya’nın Köln kentinde, bini aşkın işçi, emekçi ve gencin katılımıyla gerçekleşti. Geceye başından sonuna dek militan bir ruh ve coşku hakimdi.

Politik bir çalışma ve politik bir eylem olarak geceler

Geleneksel devrimci hareket öteden beri bu tür etkinlikleri, çok sayıda popüler sanatçının katıldığı, politik yanı oldukça zayıf etkinlikler biçiminde gerçekleştirmektedir. Söz konusu hareketin son birkaç yıldır yaşadığı politik gerileme ile bağlantılı olarak bu durum çok daha belirgin hale gelmiştir. O kadar ki, söz konusu bu etkinlikler son yıllarda gitgide popüler sanatçıların damgasını vurduğu konserlere dönüşmektedir. Kuşkusuz bu, devrimci amaç ve hedeflerden yoksun bir politikanın ürünü ve ifadesidir. Ve devrimci hareket cephesinde oportünizm halinde yaşanan dejenerasyonun ulaştığı rahatsız edici düzeyi anlatmaktadır.

Partimiz bu konuda tamamen farklı bir yerde durmaktadır. Herşeyden önce Partimiz devrimci hareketin tam tersine, ortaya çıkışından itibaren bu tür etkinlikleri devrimci politik amaç ve hedefleri olan etkinlikler olarak düşünmüş ve gerçekleştirmiştir. Yurtdışı örgütü olarak yine aynı anlayışla hareket ettik. Bir kez daha, etkinliğimizi yığınları doğru devrimci bir politikaya kazanmak, bu temelde onlarla bağlar kurmak ve geliştirmek, bunun sağladığı imkanlardan hareketle tüm çalışma bölgelerinde yerel örgütlerimizi güçlendirmek, halihazırdaki politik çalışma kapasitesinin üzerine çıkmak ve nihayet tüm bunların toplam ifadesi olarak yurtdışı çalışmasını daha ileri bir düzeye çıkartmak, aynı anlama gelmek üzere bir sıçrama yapmak gibi içe ve dışa yönelik çok yönlü amaç ve hedefleri oln bir etkinlik olarak planladık. Birbuçuk aylık bir zaman dilimime sığdırdığımız çalışmanın sonucunda arzu ettiğimiz hedeflerin pek çoğuna ulaştığımızı söyleyebiliriz.

Her zamankinden daha örgütlü ve daha
başarılı bir ön çalışma yürüttük

Afiş, bilet, el ilanı gibi ön çalışmada bize gerekli olan materyalleri tam zamanında hazırladık ve erken sayılabilecek bir tarihte çalışmalara başladık. Tüm çalışma bölgelerinde, ama özellikle etkinliğin gerçekleştirileceği kentte ve ona yakın bölgelerde gerçekten planlı, hedefli ve yöntemli bir çalışma yürüttük. Son günlerde iki günde bir çalışmayı sürükleyen güçlerle toplantılar gerçekleştirip, yeniden ve yeniden çalışmaları gözden geçirmeyi, yeni hedefler saptayıp somut sonuçlar almak üzere harakete geçmeyi bir tarz haline getirdik. Herşeyden önemlisi, bu kez tam bir gece havası yarattık. Tek başına bunun kendisi arzu ettiğimiz çalışmayı yürütmemizde ve belirlediğimiz hedeflere ulaşmamızda önemli rol oynadı.

* Gece programı konusundaki politikamızın ve pratik tutumumuzun doğru ve devrimci olduğu konusunda tam bir açıklığa sahiptik, öncelikle bundan güç aldık. Fakat buna rağmen güçlerimizi, etkinliğin programında ifadesini bulan politikamız konusunda döne döne eğitmeye ve bu devrimci politikanın mutlaka başarıya ulaştırılması için onları motive etmeye özel önem verdik. Bu yönlü çabalarımız taraftar ve sempatizanlarımızı politikamız konusunda daha doyurucu açıklıklara ulaştırdı. Onların çalışmalarda bu politikayı daha tok bir biçimde propaganda etmelerini sağladı. Özellikle emekçiler içinde yankı yaptığına tanık oldukları ölçüde, bu politikaya güvenleri daha da arttı.

* Geceler konusundaki politikamızın doğruluğu konusundaki güvenle seferber olduk. Bu çerçevede, binlerce afiş astık, onbeş bin adet gece çağrısı yapan el ilanı dağıttık. Söz konusu materyaller aracılığıyla gerçekleştirilen yoğun ve yaygın bu seslenme faaliyetinin yanı sıra, çok sayıda emekçinin evini ziyaret ederek sözlü ajitasyon faaliyeti yürüttük. Ulaştığımız açıklıklardan da güç alarak emekçilere tok bir biçimde politikamızı anlattık. Geleneksel hareketin bu tür etkinlikler konusundaki dejenarasyon ürünü ve ifadesi politikalarının eleştirisiyle içiçe gerçekleştirdiğimiz bu tok propaganda ve ajitasyon faaliyetinin umduğumuzdan da etkili olduğunu bizzat gözlemledik.

* Bir önceki yıl gerçekleştirdiğimiz etkinlik sırasında pek çok açıdan zayıf ve dağınık bir konumdaydık. Birleşip kenetlenmeyi başaramamıştık. Oysa bu kez, hem toplamında ve hem de tek tek bölgeler olarak bir ekip olmayı ve ekipler halinde çalışmayı başardık. Yanı sıra, bu kez, geçmiş yıllarla kıyaslanmaz ölçüde örgütlü ve organize idik. Bu ise etkin ve sonuç alıcı bir çalışma yürütmemizi sağladı. Şüphesiz bu durum, hem kendi güçlerimize ve hem de emekçilere güven aşıladı. Tam da bunun sayesinde, kimi yerlerde yeni unsurlar kazandık, atıl durumdaki güçlerimizi harekete geçirdik ve pek çok emekçi ile bağlar kurduk.

* Her düzeyde kenetlenmek, bir ekip haline gelmeyi başarmak ve yerel çalışmayı geliştirip oturtmak önemli hedeflerimizden biriydi. Başta etkinliğin gerçekleştirildiği kentte olmak üzere, birçok yerde bu yönlü bir başarının sağlandığını da söyleyebiliriz. Etkinliğimizin arzu edilen bir katılımla gerçekleştirilmesi ve bunun tümüyle kendi emeğimizin ürünü etkinliklerden oluşan gece programımız sayesinde elde edilmiş olması, bu durumu daha da perçinlemiştir. Güçlerimizin politikamıza ve kendilerine güvenleri artmış, ek bir moral ve motivasyon kazanmış, geleceğe dönük daha iddialı hale gelmişlerdir. Daha kapsamlı organizasyonlara ve daha ileri hedeflere talip olmak konusundaki cüret ve cesaretleri artmıştır.

* Yurtdışı örgütü olarak, yurtdışı Ekim Gençliği’nin gece öncesi çalışmalarda ve gece programı çerçevesinde etkin ve ağırlıklı bir duruş sergilemesini, inisiyatif alarak belirgin bir biçimde öne çıkmasını özel bir politika olarak belirledik. Başta Gençlik Platformu olarak bu hedefe ulaşmak için gerçekten başarılı bir çaba ortaya konuldu. Ekimci Genç Komünistler gerek gece öncesi çalışmalarda ve gerekse gece sırasında iyi bir performans sergilediler. Gece öncesi politik ve pratik pek çok işi genç güçler omuzladı. Etkinliğe dönük çalışmaların dinamizmi de yine bu güçlerden kaynaklıydı. Halihazırdaki gençlik çalışmamızın partimize sağladığı bir imkandı bu ve toplam başarımızda önemli bir rol oynadı.

Her bakımdan nitelikli ve devrimci
bir etkinlik gerçekleştirdik

Yoğun, yorucu, gerilim yüklü ve gerçek bir emek ürünü bir çalışmanın sonucunda bini aşkın işçi, emekçi ve genci etkinliğimize katmayı başardık. Politik çalışmanın dibe vurduğu, oportünizm halinde yozlaşmanın devrimci harekete güvensizliği arttırdığı, bu nedenle işçi ve emekçilerin politik etkinliklere çekilmesinin bir hayli güçleştiği koşullarda böyle bir katılımın sağlanması son derece anlamlıdır. Fakat daha anlamı olan, geceye katılan bu kitlenin bileşimde ifadesini bulan niteliğidir. Etkinliğimize katılanların neredeyse yarısı bizim kendi kitlemizin dışında yeni bir kitleydi ve önemli bir bölümünü gençler ve kadınlar oluşturuyordu. Bunun kendisi dolaysız olarak Partimizin ilkeli, tutarlı ve devrimci politikasının sonucudur. Ve gecemizin programında ifadesini bulan devrimci politikanın emekçiler i&cceil;inde hatırı sayılır bir destek bulduğunun somut bir göstergesidir.

* Etkinliğimiz, geleneksel devrimci hareketin gerçekleştirdiklerinin tersine, tümüyle devrimci bir etkinlikti. Gece boyunca sergilenenler kendi öz devrimci emeğimizin ifadesi devrimci ürünlerdi. Yerli dost grubun sergilediği etkinlik de dahil, etkinliğimize başından sonuna dek egemen olan devrim ve sosyalizm teması idi. Gece boyunca devrimin ve sosyalizmin propagandasını yaptık, devrime ve komünizme dair sloganlar haykırdık. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu yılki etkinliğimiz yurtdışında son on yıl içerisinde gerçekleştirilen en coşkulu ve en devrimci etkinlik oldu.

* Gecemiz, Partimiz’in devrimci niteliğine yaraşır bir biçimde, Almanca, Fransızca ve Türkçe söylenen Enternasyonal Marşı’yla açıldı. Paris Gençlik Korosu ve Alman müzik grubu Zündstoff’un seslendirdiği Enternasyonal Marşı söylenirken salonu bir heyecan dalgası sardı. Tok ve gür sloganların atılmasını sağladı.

* Bunu kısa açılış konuşmasıyla dünyada ve Türkiye’de devrim ve sosyalizm davasında şehit düşenler için yapılan bir dakikalık saygı duruşu izledi.

* Berlin İşçi ve Gençlik Kültür Evi’nin gençlerinin folklor gösterisinden sonra, dost Alman müzik grubu Zündstoff sahne aldı. Brecht’in bu devrimci çocuklarının, son derece yaratıcı teatral bir form içinde, Avusturya İşçi Marşı gibi klasik enternasyonal marşlar ile Türkçe söyledikleri 1 Mayıs Marşı, Doğu Bloku’nun ‘89’daki çöküşünü, uluslararası burjuvazinin sevincini ve fakat bu sevincin uzun olmayan bir süre içerisinde kursağında kalışını anlatan, Alman tekelci burjuvazisinin sözde savaş karşıtı politikasının ikiyüzlülüğünü sergileyen şarkıları salondaki tüm kitle tarafından büyük bir coşku, ilgi ve beğeniyle dinlendi. Sergiledikleri devrimci ürünlerin karşılığını, salondaki tüm kitlenin içtenlikli duygu ve düşüncelerinin ifadesi alkışlarla aldılar. Bi müzik grubu olmaktan çok devrimci bir propaganda ve ajitasyon grubu olan Zündstoff, alkışlarla ve Almanca olarak atılan “Yaşasın enternasyonal dayanışma!” sloganı ile uğurlandı.

* Gece bir yoldaşın Parti’nin Yurtdışı Örgütü adına yaptığı siyasal konuşma ile devam etti. Konuşma büyük bir ilgiyle dinlendi.

* Konuşmanın ardından büyük bir merakla beklenen Salkımsöğüt grubu hazırladığı yeni çalışmayı sergilemek üzere sahnedeki yerini aldı. Salkımsöğüt’ün, Mustafa Suphiler’den günümüze uzanan Türkiye’nin devrimci tarihinin kimi dönüm noktalarını günümüzdeki emperyalist savaş ve saldırganlıkla birleştiren ve 150 küsur yıldır sürdürülen devrimci kavganın bitmediğini anlatan çalışması büyük bir dikkat ve ilgiyle izlendi. Son derece sınırlı imkanlarla hazırlanmasına rağmen, Salkımsöğüt grubunun sergilediği etkinlik, devrimci ruhu, militan duruşu ve yürekten çağrılarıyla, salondaki herkesin beğeni ve sempatisini kazandı.

* Kısa bir aradan sonra Ali Asker’in söylediği türkülerle gecemizin ikinci bölümünü başlattık.

* Onu Yunanlı genç bir gurubun sunduğu halk dansları etkinliği izledi. Irkçı-şoven Türk ve Yunan burjuvazisinin inadına bu dost grup, türkülerimizin ve danslarımızın kardeşliğinin şahsında halkların kardeşliğini propaganda ettiler. Ege Denizi’nden kardeşçe duyguların esintilerinden oluşan müzik ve danslarıyla salondaki kitlenin içini ısıttılar. İki ulustan burjuvazinin propagandalarının aksine, bir kez daha, Yunan halkının, bulunduğumuz coğrafyadaki tüm halklara en yakın halklardan biri olduğu gerçeğini bize tekrar hatırlattılar.

* Ardından Paris Gençlik Korosu kitlenin karşısına çıktı. Paris Gençlik Korosu yeni katılımlarla daha da güçlenmişti ve daha hazırlıklıydı. Sahnedeki duruşları da daha militan ve daha devrimciydi. Özenle seçilmiş devrimci türkü ve marşlarıyla ve performanslarıyla özellikle genç kitlede belirgin bir coşkuya yol açtılar. Programlarının son bölümünde türküler eşliğinde büyük bir kitle halaya durdu, coşkulu anlar yaşandı.

* Gecemiz emperyalist saldırganlık ve savaşı ve onun karşısında halkların direnişini anlatan sinevizyon gösterimiyle sona erdi.

*

Son derece olumsuz koşullara karşın her bakımdan başarılı ve devrimci bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu başarı Partimiz’in izlediği devrimci politikanın başarısıdır. Anlamlı bir kitle katılımının sağlanmasını mümkün hale getiren bu devrimci politikadır. Bir kez daha, büyük güçlerin ancak devrimci politika ve taktikler sayesinde yaratılabileceği kanıtlanmıştır. En büyük kazanımımız da bu gerçeğin kendisidir.

Bu başarının bize sağladığı moral ve motivasyonla, “Yeni Ekimler’in Partisi’ni Güçlendirelim!” şirarı eşliğinde, daha büyük ve daha kapsamlı organizasyonlar gerçekleştirmek ve daha ileri hedeflere ulaşmak için ileri!

TKİP-Yurtdışı ÖrgütüYeni Ekimler’in Partisi gençliğin
omuzlarında yükselecektir!

Türkiye devrim tarihinde bir kilometre taşı olan partimiz, zor bir dönemde, devrimci bir program, yeni bir örgütsel yapı, yeni bir sınıfsal konumla, kısacası Türkiye topraklarında ilk gerçek sınıf partisi olarak tarih sahnesine çıktı.

Bu yenilik, birçok zorluğu da beraberinde getiriyordu elbet. Sıfır denilebilecek olanaklarla, çok zorlu bir mücadeleyle ve ağır bedeller ödenerek bugünlere varılmıştır. Partimiz bütün bu zorlukların üstesinden, eski gelenekler ve eskinin geleneksel alışkanlıklarıyla yoğrulmuş kadrolarıyla gelemezdi. Tüm bir parti süreci bunun böyle olduğunu göstermiştir. Geçmişin devrimci mirasını devralarak, ama daha çok da yeni ve genç güçlere dayanarak güçlenmiştir. Ve bugün dostun-düşmanın önünde göndere çekilmiş kızıl bir parti bayrağı vardır artık.

Özellikle son bir yıldır Türkiye’deki Ekimci Genç Komünistler’in “Parti bayrağı ellerimizde!” şiariyla yükselttikleri mücadele biz Avrupa’daki genç komünistleri de derinden etkiliyor. Onların bu ataklığını, coşkusunu ve kararlılığını yürekten selamlıyoruz.

Avrupa’daki parti örgütümüz de bir süreden beridir, gençlik çalışmasına, örgütlemesine ve gençlik içinde kadrolaşmaya önemli bir ağırlık vermektedir. Yapılan her faaliyette -merkezi ve yerel- gençliğin enerjisinden ve dinamizminden azami düzeyde faydalanma perspektifi ile hareket etmektedir.

Partimizin 5. Kuruluş yıldönümü vesilesiyle yapılan “Sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız bir dünya için Yeni Ekimler’in Partisi’ni güçlendirelim“ gecesine de bu bakışla hazırlanıldı. Gençliğin çalışmalarda öne çıkmasını sağlamak için onlara daha çok görev ve inisiyatif verme hedefiyle hareket edildi.

Bizler, genç komünistler olarak Parti’nin bize olan bu güvenini boşa çıkarmadık. Daha öncesindeki bazı önemli etkinliklerde olduğu gibi parti gecesi için de önemli sorumluluklar üstlendik. Gerek gece hazırlık çalışmalarında gerekse de gece sırasında aktif bir katılım gösterdik. Bu çerçevede gece öncesi hem merkezi, hem de yerel düzeyde toplantılar yaptık. Bu toplantılarda, gece öncesi ve sırasında neler yapabileceğimizi ayrıntılı bir şekilde tartışarak somut görevlendirmeler yaptık.

Özellikle güçlerimizin yeterli olduğu yerlerde bilet satışından afiş çalışmasına, gece çağrılarının dağıtımından işçi-emekçi ve gençlere dönük birebir ajitasyona kadar tüm çalışmalarda gerçekten başarılı bir performans sergiledik.

Gece sırasında da görevlerin neredeyse tamamını gençlik güçleri üstlendi. Gece programının kendisinde de genç yoldaşların büyük emeği vardı. Katılımcı kitlenin büyük bir kısmının gençlerden ve genç işçilerden oluşması ise bizim için ayrıca sevindiricidir ve önemli bir kazanımdır.

Sonuç olarak Parti’miz son yılların en kitlesel, en coşkulu ve en devrimci etkinliklerinden birini gerçekleştirmiştir. Tamamen politik bir şiarla gerçekleştirdiğimiz bu gece, son zamanlarda politik geceleri terkederek, işi piyasa konserlerine çevirererek yozlaştıranlara önemli ve anlamlı bir yanıt olmuştur. Bu Partimiz adına önemli bir ideolojik ve moral kazanımdır.

Bu başarılı organizasyonda biz genç komünistlerin önemli bir payı vardır. Bunun haklı gururunu ve sevincini yaşıyoruz. İstenildiğinde ve emek verildiğinde başarılabileceği inancı şimdi daha güçlü bizde. Fakat bütün bunların yanı sıra teorik, politik, örgütsel ve pratik anlamda gidermemiz gereken önemli eksiklik ve zaaflarımız da yok değil. Yakaladığımız bu moral ve motivasyonla eksiklerimizi en kısa zamanda giderecek, daha ileri hedefler için etkin ve yaygın bir çaba ortaya koyacağız.

Avrupa’da da “Parti bayrağı ellerimizde!” diyebilmek için genç komünistler görev başına!

Şan olsun Yeni Ekimler’in Partisi’ne!
Herşey parti ve devrim için!
Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Ekimci Genç Komünistler/AvrupaFrankfurt gece çalışmasından...

Gece öncesinde, işçi ve emekçilerin evlerini, kahve ve dernekleri ilk elden ulaşılması gereken yerler olarak belirlemiştik. Buna uygun bir çalışma programı hazırladık.

Çalışmalarımız sırasında bizi en çok etkileyen, sıradan işçi ve emekçilerin evlerine yaptığımız ziyaretler oldu. Onlara, Türk devletinin 8.5 milyar dolar için işçi ve emekçi çocuklarının kanını işgalci ABD askerini korumak amacıyla pazarladığını anlattık. Yaşadığımız ülkede süren sosyal saldırıların kapsamını anlatıp onları mücadeleye çağırdık.

Biliyoruz ki, partimizin kuruluş yıldönümünü kutlamak bizim için yurtdışının en önemli çalışmalarından biridir. Bu vesileyle partimizi tanıtmak, programını kitlelere anlatmak ve onları mücadeleye çağırmak büyük bir önem taşıyordu, bunu yapmaya çalıştık.

Bu çalışmada en çok dikkatimizi çeken eski solcuların tutumları oldu. Gelişmeler karşısında, sıradan bir emekçinin ortaya koyabileceği tutumun bile çok uzağındaydılar. En çok da Kürt milliyetçilerine hakim olan ABD hayranlığı ile karşılaştık. ABD imparatorluğunun yenilemeyeceğine, onsuz kazanılamayacağına inandırmışlar kendilerini. İbretle karşılayıp, Filistin ve Irak halkının direnişini anlattık.

Bu çalışmayla bir kez daha anladık ki, bizim hedef kitlemiz yılmış ve tükenmiş eski solcular değil, işçi ve emekçilerdir.

TKİP taraftarları/Frankfurt