23 Nisan 2005
Sayı: 2005/16 (16)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hükümet krizinden kriz hükümetine
  1 Mayıs’ta Kadıköy’deyiz!
  TKiP İstanbul İl Komitesi’nden 1 Mayıs çağrısı
  BDSP’den 1 Mayıs için çağrı
  Sendika bürokratlarının 1 Mayıs’ı
devrimci özünden arındırma çabası
sürüyor
  Faşist saldırılara karşı
1 Mayıs’ta alanlardayız!
  “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”
  Sağlık emekçileri iş bıraktı
  “Maliye emekçileri bu yasayı uygulamayacak!”
  Kıbrıs sorunu, Ermeni soykırımı, Öcalan’ın yeniden yargılanması
ve AB
  Erdoğan kasap Şaron'un huzuruna
çıkmaya hazır!
  Emekçilere düşmanlığın sembolü: Turgut Özal
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/11 : “Tarihi Ortadoğu sentezi”: BOP ekseninde “karma demokrasi”
 Ekvadorlu emekçiler rejime geri adım
attırdı
Emperyalist güçler arası çatışma BM
üzerinden dışa vuruyor

 İstanbul Liseli Gençlik Platformu 1 Mayıs pikniğinde buluştu

 Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için
1 Mayıs’a!
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışmalarından
İzmir BDSP’nin “1 Mayıs’a Doğru Birlik
ve Dayanışma Pikniği”
Adana BDSP’nin 1 Mayıs çalışmaları
Özerk demokratik üniversite için
1 Mayıs’ta alanlara!
ODTܒde eylem ve etkinlikler
Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Sağlık emekçileri iş bıraktı...

“Sağlık haktır satılamaz!”

Sağlık Emekçileri Sendikası 21 Nisan'da iş bıraktı. Ankara'da iş bırakma eyleminin merkezi olarak Numune Hastanesi seçilmişti. Sabahın erken saatlerinde hastane önüne gelen SES Ankara Şube yöneticileri sağlık emekçilerine ve hastalara bildiri dağıttı, iş bırakma hakkında bilgilendirdi.

Saat 11:00'e doğru diğer sağlık birimlerinden sağlık emekçileri, DİSK-Genel İş, KESK Şubeler Platformu Numune Hastanesi'nin önünde toplanmaya başladılar. 12:15'de sloganlar eşliğinde Sağlık Bakanlığı'na doğru yürüyüş başladı. Bu sırada kitlesel bildiri dağıtımı sürdü.

Yürüyüşün önünde “Geleceğimize sahip çıkıyoruz!” şiarıyla Tabip Odası pankartı, ardından SES, Ankara Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği, Tıp Öğrencileri Kolu, KESK Şubeler Platformu pankartları yeraldı. Yürüyüş boyunca ana yol güzergahı trafiğe kapatıldı.

1700'e yakın emekçinin katıldığı yürüyüş boyunca “Sağlık haktır, satılamaz!”, “AKP sağlığa zararlıdır!”, “Herkese eşit, parasız sağlık!”, “Genel Sağlık Sigortası'na, Sağlık Vergisi'ne hayır!” sloganları atıldı. Eylem 13:30'da Abdi İpekçi Parkı'nda Tabip Odası, SES ve Ankara SES Şube adına yapılan konuşmaların ardından sona erdirildi. SES veTTB adına yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısı ile; açlık, yoksulluk sınırı hiçe sayılarak aylık 116 YTL'nin üzerinde geliri olanlar prime bağlanıyor. Prim ödemenin yanında sağlık hizmetlerinden yararlanıldığı anda alınmak üzere katkı payı ödeme zorunluluğu getiriliyor, hasta adeta cezalandırılıyor. Asgari sağlık hizmeti verilmesi planlanarak, bazı hizmetler sigorta kapsamı dışına çıkarılıyor.

“Doğu-Batı, kır-kent, zengin-yoksul arasındaki eşitsizlikleri artırarak yoksulların daha yoksullaşması, paran kadar sağlık hizmeti dayatılıyor.

“Sağlık kuruluşları işletme haline dönüştürülüyor. Çalışanlar esnek, kuralsız ve iş güvencesiz, sözleşmeli olarak çalıştırılmaya zorlanıyor.

“5319 sayılı yasa ile koruyucu sağlık hizmetleri paralı hale getiriliyor. Parasız olduğu halde yeterli aşılama oranlarına ulaşılmayan ülkemizde difteri, boğmaca, tetanoz, kızamık, verem ve çocuk felci aşıları ücretlendirilmek isteniyor.

“70 milyonu ilgilendiren, sağlık hakkını yok eden, sosyal güvenliği yağmalayan, geleceğimizi sağlıksız ve güvencesiz kılacak bu politikalara karşı, görevdeyiz ve görevimizin başında olmaya devam edeceğiz!”

İş bırakma eylemine genel olarak %90'na varan bir katılım sağlandı. Özellikle eski SSK hastenelerinde iş bırakmanın tam anlamıyla başarılı olduğu söylenebilir. Diğer birimlerde iş bırakmaktan uzak duran hekimler saat 12:00'de yapılan eyleme yoğun bir katılım gösterdiler.

Kızıl Bayrak/Ankara

------------------------------------------------------------------------------------------

Kayseri'de 21 Nisan eylemi...

“Parasız sağlık, parasız eğitim!”

21 Nisan günü Kayseri Devlet Hastanesi bahçesinde SES tarafından sağlık haklarının gaspını ve SSK hastanelerinin tasfiyesini protesto etmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada şunlar söylendi: “AKP hükümeti bu yasayı 70 milyon insanımızın sağlığı için bütçeden ayırdığı paradan rahatsız olduğu gerekçesi ile çıkarttığını söylüyor. Bütçenin kara deliği diyor. Yani bizlerin sağlığı için devlet ayırdığı 22 katrilyondan şikâyetçi. Bunun için bütçeden para ayırmak yerine, bizden, sizden yani zaten bu ülkede vergisini veren dürüst insanlardan tekrar sağlık primi altında vergi almak istediği için çıkarıyor. Bu yasa ile maaşlarımızdan %5 sağlık primi adı altında para kesmek için çıkarıyor. Sağlık hizmeti almak istiyorsanız şimdilik 2 milyon muayene, daha sonrasında da her yapılan tetkik ve tedavinin ücretini ödememizi bekliyor.”

Türk-İş Bölge temsilcisi ve Enerji-Yapı-Yol-Sen Şube Başkanı da eylemde birer açıklama yaptılar. “Parasız sağlık, parasız eğitim” sloganının atıldığı açıklamaya yaklaşık 40 kişi katıldı. BDSP de eyleme katıldı. ESP, Eğitim-Sen ve Enerji Yapı Yol-Sen de destek verdi. SES bildirilerinin hastane bahçesindeki vatandaşlara dağıtılmasıyla eylem sona erdi.

Kızıl Bayrak/Kayseri

-----------------------------------------------------------------------------------------

21 Nisan İstanbul...

Sağlık emekçileri saldırıları protesto ettiler

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve SES'in ortak çağrısı üzerine sağlık emekçileri, sağlık alanındaki saldırıları protesto etmek için 21 Nisan günü iş bıraktılar.

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı'ndaki kardolaşmaya, hastanelerin ticarethaneye, hastaların da müşteriye dönüştürülmek istenmesine karşı çıkan sağlık emekçileri Okmeydanı ve Haydarpaşa hastanelerinde eylem yaptılar.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan sağlık emekçileri, “Meslek onurumuz, iş güvencemiz, ücretimiz, sağlık hakkı için g(ö)revdeyiz!” yazılı yelekler giyerek; pankartlar ve sloganlar eşliğinde hastanenin poliklinik binasına kadar yürüdüler. Burada bir açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Gençay Gürsoy; başından beri bu eşitsizlikleri ortadan kaldıracak sistem önerilerinde bulunduklarını, ancak hükümetin meclise eşitsizliği daha da arttıracak olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı'ın getirdiğini dile getirdi.

Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki eylemde ise, sağlık uygulamalarındaki güvencesizlik, adaletsiz döner sermaye, ödenmeyen nöbet ücretleri, partizanca kadrolaşma vb.'nin sürdüğüne dikkat çekilerek hükümet uyarıldı. Eylemlere hasta yakınları da destek verdiler.

Kızıl Bayrak/İstanbul

------------------------------------------------------------------------------------------

İzmir kamu emekçilerinin eylemleri

KESK'e bağlı Tüm Bel-Sen tarafından Büyükşehir Belediyesi ile yapılan toplusözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine her gün saat 12.30'da başlayıp öğle tatili süresince Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemleri gerçekleştiriliyor.

13 Nisan günü ise, İzmir Tabip Odası ve SES tarafından, 2.500 hekim ve sağlık çalışanının kadrolarının iptal edilmesi ve sürgüne gönderilmesini protesto etmek amacıyla Sağlık il Müdürlüğü önünden Cumhuriyet Meydanı'na beyaz önlüklü bir yürüyüş düzenlendi. Hızlandırılmış olan “Sağlıkta Dönüşüm” saldırısının sağlık çalışanlarının ve hastaların mevcut haklarını ellerinden almaya devam ettiği vurgulanarak, 21 Nisan'da greve gidileceği açıklandı.

Kızıl Bayrak/İzmir

-----------------------------------------------------------------------------------------

İzmir'de sağlık emekçileri iş bıraktı

TTB ve SES'in 21 Nisan'daki işbırakma eylemi İzmir'de 600 sağlık emekçisinin katılımıyla gerçekleşti. Gümrük'teki SES Şubesi önünde başlayan yürüyüş sağlık emekçilerinin İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanmasıyla devam etti. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası adı altında birleştirilerek meclise sunulan yasa taslağıyla ilgili bildirilerin dağıtıldığı eylemde, AKP hükümetinin İMF ve Dünya Bankası'nın direktifleri doğrultusunda sosyal güvenlik ve sağlık hakkına yönelik saldırıları teşhir edildi.

Kızıl Bayrak/İzmir