23 Nisan 2005
Sayı: 2005/16 (16)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hükümet krizinden kriz hükümetine
  1 Mayıs’ta Kadıköy’deyiz!
  TKiP İstanbul İl Komitesi’nden 1 Mayıs çağrısı
  BDSP’den 1 Mayıs için çağrı
  Sendika bürokratlarının 1 Mayıs’ı
devrimci özünden arındırma çabası
sürüyor
  Faşist saldırılara karşı
1 Mayıs’ta alanlardayız!
  “İşçiler birlik, halklar kardeş olmalı!”
  Sağlık emekçileri iş bıraktı
  “Maliye emekçileri bu yasayı uygulamayacak!”
  Kıbrıs sorunu, Ermeni soykırımı, Öcalan’ın yeniden yargılanması
ve AB
  Erdoğan kasap Şaron'un huzuruna
çıkmaya hazır!
  Emekçilere düşmanlığın sembolü: Turgut Özal
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/11 : “Tarihi Ortadoğu sentezi”: BOP ekseninde “karma demokrasi”
 Ekvadorlu emekçiler rejime geri adım
attırdı
Emperyalist güçler arası çatışma BM
üzerinden dışa vuruyor

 İstanbul Liseli Gençlik Platformu 1 Mayıs pikniğinde buluştu

 Geleceğimiz ve özgürlüğümüz için
1 Mayıs’a!
 Ankara BDSP’nin 1 Mayıs çalışmalarından
İzmir BDSP’nin “1 Mayıs’a Doğru Birlik
ve Dayanışma Pikniği”
Adana BDSP’nin 1 Mayıs çalışmaları
Özerk demokratik üniversite için
1 Mayıs’ta alanlara!
ODTܒde eylem ve etkinlikler
Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Emperyalist saldırganlığa, kapitalist sömürüye ve İMF politikalarına, şovenizme ve provokasyonlara karşı

1 Mayıs'ta alanlara!

Başını ABD'nin çektiği emperyalist savaş ve saldırganlık çetesi tüm Ortadoğu'yu ateşe vermeye hazırlanıyor. Bu haydutların savaş ve saldırganlık planlarını bozmak; direnen halklarla dayanışmayı ve emperyalist saldırganlığa karşı mücadeleyi yükseltmek için;

Ülkemizdeki sermaye iktidarı İncirlik Üssü'nü Amerika'nın sınırsız kullanımına açıyor. Ülkemizi emperyalizmin saldırı üssü olmaktan çıkartmak ve Amerikanın paralı askeri olmayacağımızı haykırmak için;

Uygulanan İMF patentli sosyal yıkım politikaları yüzünden eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri adım adım paralı hale getiriliyor. Paran kadar eğitim, paran kadar sağlık hizmeti dönemi başlayacak. Ancak mezarda emekli olabileceğiz. Sosyal haklarımıza ve geleceğimize sahip çıktığımızı göstermek için;

Sermaye sınıfına “ekonomi iyiye gidiyor” dedirten sömürü ve yıkım politikaları yüzünden işçi ve emekçilerin yaşadığı işsizlik, açlık ve sefalet daha da artıyor. Esneklik ve düşük ücret politikalarıyla bizleri köleleştiriyorlar. Kölelik yasa ve uygulamalarını, güvencesiz çalışmayı kabul etmediğimizi göstermek için;

Sermaye özelleştirme uygulamalarından vazgeçmiyor. Özelleştirme demek ülke zenginliklerinin yağma ve talan edilmesi demek. İşsizliğin ve hak kayıplarının artması, işçi örgütlerinin zayıflaması demek. SEKA işçilerinin gösterdiği yoldan özelleştirmelere karşı mücadeleyi yükseltmek için;

Demokrasi aldatmacaları sürüyor. Artan sömürü ve yağmaya dizginsiz baskı ve devlet terörü eşlik ediyor. Hak arayan işçiler, emekçiler, kadınlar ve gençler baskı ve zor yoluyla susturulmak isteniyor. Baskı ve zorbalığa karşı özgürlüklerimize sahip çıktığımızı göstermek için;

Emperyalizme uşaklık, işçi ve emekçilere düşmanlık politikası güden sermaye, bu politikalarının başarısı için, şovenizm pompalayarak, gerici provokasyonlar düzenleyerek işçi ve emekçileri bölmeye, Kürt ve Türk halklarını birbirine düşürmeye çalışıyor. Sivil faşist çetelerini meşru taleplerini sahiplenen Kürt halkının ve ilericilerin, devrimcilerin üzerine salıyor. Şovenizme, gerici provokasyonlara ve sivil faşist saldırılara karşı işçilerin birliğini, halkların kardeşliğini savunmak için;

Dünyaya hakim durumdaki emperyalist-kapitalist sistemin işçi ve emekçilere, insanlığa acı ve gözyaşından, savaşlardan, sömürü ve yıkımdan başka verecek hiçbir şeyinin olmadığı her geçen gün daha açık bir şekilde görülüyor. İnsanlığın kurtuluşu için kapitalizm yıkılmalı, sosyalizm kurulmalıdır. Kapitalist sömürü ve yıkıma karşı sosyalizm özlemimizi daha gür haykırmak, sömürüsüz bir dünya mücadelesine omuz vermek için;

1 Mayıs'ta alanlara!

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP)

----------------------------------------------------------------------------------------

Devrimci 1 Mayıs Platformu'ndan basın açıklaması...

“1 Mayıs'ın tarihsel ve güncel anlamının içini boşaltan çabalara kayıtsız kalmayacağız!”

Devrimci 1 Mayıs Platformu tarihsel ve güncel gerçeklerin ışığında 2005 1 Mayıs'ının tarihsel özü ve anlamına uygun ve sermayenin güncel saldırılarına yanıt olabilecek bir içerikte geçmesi için çalışmalarının devam ettiğini 21 Nisan günü TMMOB'da yaptığı bir basın açıklamasıyla bir kez daha kamuoyuna duyurmuş oldu. Birleşik, kitlesel, devrimci bir 1 Mayıs hedefiyle ortaya çıktıklarını ve bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürdüklerini belirttiler. Konfederasyonların kendi dışındaki bütün güçleri yok sayan dayatmacı tutumlarını Kadıköy eyleminin içeriğinin belirlenmesi noktasında da sürdürdüklerini, Devrimci 1 Mayıs Platformu'nun ise 1 Mayıs'ın tarihsel ve güncel anlamının içini boşaltan çabalara kayıtsız kalamayacağını belirterek bu doğrultuda çeşitli talepler ortaya koydular. Bu talepler;

Kadıköy eylemi için belirlenen yürüyüş güzergahının yetersiz olduğu ve Altıyol güzergahının da üçüncü bir kol olarak açılması,

Konfederasyon başkanlarının konuşmalarının yerine ya eylemin parçası olan bütün güçlere söz verilmesi ya da kürsüden sadece işçilerin konuşması,

Eyleme katılan bütün kurumların içinde olacağı bir komite oluşturulması ve bu komitenin alanda inisiyatif sahibi olması,

Bütün kitlenin alana girmeden eylemin başlatılmaması,

2005 1 Mayıs'ının sosyal yıkım saldırılarına, emperyalist saldırganlığa, AB aldatmacasına ve yükseltilen ırkçı şoven kudurganlığa ciddi bir yanıt olabilmesi, eylemin içeriği ve biçiminin buna göre şekillenmesi, bu tutumu zayıflatacak her türlü davranıştan, söz ve eylemden uzak durulması olarak ortaya konuldu.

Açıklamanın ardından Devrimci 1 Mayıs Platformu'nun 1 Mayıs'a kadar planladığı çeşitli programlar belirtildikten sonra TAYAD Genel Başkanı bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından basın açıklaması sona erdi.

Kızıl Bayrak/İstanbul

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ankara'da devrimci gruplardan ortak çağrı:

“Birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs için ileri!”

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele, dayanışma günü l Mayıs yaklaşmaktadır. Özelleştirmelere hız verildiği, işsizliğin, açlığın, yoksulluğun kitlesel boyutlara ulaştığı, emperyalist saldırganlığın dizginlerinden boşaldığı bir dönemde, bu saldırılara karşı birleşik, kitlesel, devrimci l Mayıs'ın örgütlenmesi için aşağıdaki talepler ve gündemler etrafında bir araya geldik.

Ankara'da 2005 1 Mayıs'ı Tandoğan Meydanı'nda değil, Sıhhiye Meydanı'nda olmalıydı. Bu, Sıhhiye'nin, Tandoğan gibi kitlelerden yalıtık olmaması nedeniyle gerekliydi. İşçilere ve emekçilere bu yıldan itibaren daha ileri bir mevziyi ifade eden Kızılay Meydanı gösterilmeli, 1 Mayıs'ı kutlamaları için Kızılay'ın açılmasında ısrarcı olunmalıdır. Çünkü işçilerin ve emekçilerin bayramı olan 1 Mayıs'ın asıl olarak kutlanacağı alan Kızılay'dır

Çağrımızdır!

1- İMF ve DB politikalarının egemen sınıflar aracılığıyla uygulanmasının sonucu olan özelleştirmelere, işçi kıyımına, yoksullaştırmaya ve işsizliğe dur demek, 4857 sayılı Kölelik Yasası'na, Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı'na, “Sosyal Güvenlik Reformu” adı altında sunulan, eğitim ve sağlık haklarımızın bir avuç tekel tarafından gaspedilmesine, uygulanan tarım politikalarıyla köylülüğün yıkıma uğratılmasına dur demek için;

2- ABD emperyalizminin başta Ortadoğu halkları olmak üzere ezilen tüm dünya halklarını köleleştirmek amacıyla yaptığı katliam ve işgallere dur demek için;

3- Halklarımıza demokrasi cilasıyla sunulan uluslararası tekellerin birliği AB emperyalizmine dur demek için;

4- Emperyalizmin savaş ve terör örgütü NATO'nun ülkemiz topraklarını askeri üslerle doldurarak, komşu halklara karşı bir saldırı üssü haline getirmesine dur demek için;

5- 118 ölüme, tecrit ve izolasyona dur demek için;

6- Kürt ulusuna dayatılan imha ve inkar politikalarına ve son günlerde devlet eliyle iyice tırmandırılan milliyetçi, ırkçı-şoven saldırganlığa dur demek için;

7- Demokratik hak ve özgürlüklerimize saldırının yeni halkası olan yeni TCK'ye dur demek için;

8- Yoksul gecekondu mahallelerinin “kentsel dönüşüm” adı altında yıkılarak inşaat tekellerine rant sağlanmasına ve yüzbinlerce insanımızın evsiz-barksız bırakılmasına dur demek için;

9- Dünya çapında estirilen gericilik rüzgarına karşı insanlığın gerçek kurtuluşu olan devrim ve sosyalizm bayrağını yükseltmek için;

Birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs için ileri!

Alınteri, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Demokratik Haklar Platformu, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Kaldıraç, Kurtuluş Sosyalist Dergi, Partizan, Odak