27 Mart'04
Sayı: 2004/04


  Kızıl Bayrak'tan
  Bir seçim dönemiyle birlikte ayrışan konumlar, netleşen saflar!
  Sermaye hükümeti grev hakkını gaspediyor...
  Ekonomi düzeliyor yalanları sürüyor...
  Bir anketin gösterdikleri ve gizledikleri
  Faşist katil Haluk Kırcı serbest...
  Newroz'un gösterdikleri...
  Newroz kutlamaları
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  BDSP seçim çalışmalarından...
  Liberal solun yerel seçim perişanlığı.../4 "Sosyalist" reformizm ya da sosyal-demokrasi
  Irak'ı harabeye çeviren işgal birinci yılında...
  Irak savaşının 1. yıldönümü... Alanları dolduran yüzbinler ve "barış hareketi"nin çıkmazı
  Dünyada ve Türkiye'de savaş karşıtı eylemler...
  HAMAS'ın dini lideri Şeyh Ahmed Yasin katledildi... Saldırı Filistin halkının direnişçi kimliğinedir
  İzmir'de sınıf hareketi...
  Baskılar artıyor, gençlik susmuyor!
  BİR-KAR 4. Gençlik Kampı 11-17 Nisan tarihlerinde Wuppertal'da yapılıyor...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Emperyalist savaşın ve işgalin 1. yılında 50’den fazla ülkede savaş karşıtı kitle gösterileri

Amerika: Değişik kentlerde 250 protesto gösterisi gerçekleştirildi.

Sadece Newyork’ta 100 bin kişi Bush hükümetinin savaş politikasını protesto ederek işgale son verilmesini talep etti. “ABD dışarı-BM içeri!”, “Bush=Yalancı!”, “Çocuklarımızı geri getir!” gibi sloganlar meydanlarda yankı buldu. “Savaşa ve işgale değil, eğitime ve istihdama bütçe!” pankartları taşındı.

San Francisco’da 50 bin gösterici Bush hükümetinin saldırgan, yayılmacı politikalarını protesto etti. Diğer kentlerde yapılan gösterilerde de ABD’nin Ortadoğu politikası, İsrail’i tek taraflı destekleme tutumu, İsrail’in Filistin halkına karşı sistematik katliamları teşhir edildi.

Gösterilere Seattle’da 15 bin, Şikago’da 10 bin ve Los Angeles’da 10 bin kişi katıldı.

İtalya: Savaşa karşı gösterilerin en görkemli gerçekleştiği ülke oldu. Irak’da 3 bin askeri olan İtalya’n?n başkenti Roma’da bir milyona yak?n kişi yürüdü. Büyük bir gençlik kitlesinin ka.ıldığı yürüyüşe sol partiler, sendikalar ve küreselleşme karşıtı hareketler kat?ld?. Başkent Roma’daki emekçilerin taleplerinin başında İtalyan askerlerinin Irak’tan derhal geri çekilmesi yeraldı.

Irak’ta işgale karşı direnişi sürdüren gruplardan Irak Yurtsever İttifakı adına bir konuşma yapıldı. ABD’nin savaş sırasında 20 bin güdümlü bomba, 240 bin salkım bombası ve binlerce füze kullandığı, bunun sonucunda kaç Iraklı’nın öldüğünün tam olarak bilinmediği söylendi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gösteriye katılanlar büyük bir toplumsal yelpazeyi kapsıyordu. Kilise üyeleri, küreselleşme karşıtları, sendikalar, parlamenterler, öğrenciler ve diğer gruplar İtalya askerlerinin işgalci konuma son vermelerini talep ettiler.

İngiltere: Londra’da 100 bin kişi “Savaşa ve yalana son!” şiarıyla emperyalist savaşa ve Tony Blair’e karş? yürüdü. Kitle imha silahları yalanının baş sorumlusu olduğu ve kamuoyunun aldatılmasının başını çektiğ. için Blair savaş suçlusu ilan edildi. Gösteride özellikle tekelci firmaların Irak’ın zenginliklerini talan ettiklerine dikkat çekilerek, savaşın esas nedeninin bu zenginlikleri paylaşmaya yönelik olduğuna dikkat çekildi.

En ilginç protesto Greenpeace’in iki militan? tarf?ndan gerçekleştirildi. Big Ben kulesinin tepesine ç?kılarak “Time for the Truth” yaz?l? bir pankart asıldı.

İrlanda: Başkent Dublin’de 5 bin kişi yürüdü. Kitle sürekli “Elleri kanl? Bush!”, “Elleri kanl? Bertie!” sloganlar? att?. Göstericiler ayn? zamanda Amerikan askerlerinin Shannon havaalan?ndan geçmesini prote.to etti.

İspanya: 34 savaş karşıtı örgüt ve inisiyatifin çağrısı üzerine 50 ayrı kentte gösteriler gerçekleşti. 100 binin üzerinde kitlenin katıldığı gösteride “Madrid, Bağdat ve Filistin kurbanları için askerler ve firmalar Irak’tan defolun” dövizi en önde taşındı. Yeni hükümetin başkanı Zapatero’ya İspanya’nın askerlerini geri çekme vaadini yerine getirmesi hatırlatılarak, işgal karşıtı kararlılık vurgulandı. Madrid’te yapılan gösteride bir konuşma yapan Portekiz Nobel edebiyet ödülü sahibi Jose Saramago, Madrid’in “sermayenin politik, ekonomik ve militarist başkenti değil, tersine Avrupa’nın etik başkenti olması” gerektiğini savundu.

Barcelona’da ise 200 binden fazla kişi yürüdü.

Avusturalya: ABD uşağı sağcı hükümetin politikası sert bir şekilde teşhir edildi. “İşgalciler Ortadoğu’dan çekilsin!” şiarıyla Sidney’de 200 bin kişi yürüdü. Melbourn kentinde de binlerce kişi gösterilere katıldı.

Japonya: Japonya’da 100 bine yakın gösterici hükümetin savaş politikasını protesto etti. Başkent Tokyo’da 30 bin kişi Japon ve ABD askerlerinin çekilmesi talebiyle yürüdü.

Hindistan: Göstericiler tepkilerini ABD’nin bazı bankalarına taşlarla saldırarak ortaya koydular.

Tayland: Başkentte binlerce kişi ABD konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Güney Kore: Yapılan gösteriler hükümetin asker göndermeme açıklamasına yol açtı. Halkın ezici çoğunluğu savaşa karşı. Bu tepki hükümete geri adım attırdı.

Honkong’da göstericiler ABD temsilciliğine yürüyerek polisle çatıştılar.

Filipinler: Başkent Manila’da göstericiler ile polisler arasında çıkan çatışmada birçok kişi tutuklandı.

Polonya: Varşova’da 500 kişi askerlerin tekrar dönmesini talep etti.

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 500 kişi emperyalist savaşı protesto etti.

Fransa: Paris’de 5 bin kişi yürüdü. Yürüyüş sol gruplar ve partiler tarafında organize edildi. Ayr?ca Rennes’de, Angers’de ve Marsilya’da yüzlerce kişi yürüdü.

Almanya: 70 ayrı yerde yürüyüş ve miting yapıldı. Hamburg, Köln, Stuttgart, Berlin ve Münich gibi büyük kentlerde binlerce kişi yürüdü.

Portekiz: Lizbon’da 5 kişi işgale karşı yürüdü.

Yunanistan: Atina’da 15 bin kişi savaş? protesto etti. Ayr?ca komünistlerin çağr?s? üzerine Atina Üniversitesi’nden Amerikan Büyükelçiliği’ne kadar 5 bin kişi yürüdü. Selanik’deki.gösterilere 2 bin kişi kat?ld?. Patras, Volos ve Larissa’da yüzlerce kişi yürüdü.

Irak: İşgalin birinci yıldönümünü protesto eden Şii ve Sünniler işgale karşı ortak protesto eylemleri düzenledi. Başkent Bağdat’ta Cuma namazı çıkışında gösteri yapan kitleler “ülkemizi yabancılara satmayacağız” şeklinde slogan attılar. Protesto gösterilerinde Şii ve Sünniler arası birlik mesajları öne çıktı.

Suriye: Irak, Filistin bayraklar?, eski M?s?r başkan? Nasır ve Che Guevara’n?n resimleriyle binlerce kişi yürüdü. Kitle “Kahrolsun Amerika!”, “Kapitalist küreselleşmeye hay?r!”, “Gazze’den Bağdat’. direniş güçleniyor!” gibi sloganlar att?.

M?s?r: Başkent Kahire’nin El Tahrir Meydanı’nda binlerce kişi işgali protesto etti.

Küba: 10 bin kişi Irak’taki işgali protesto etti.

Kanada’nın Toronto kentinde 8 bin, Bogota’da 10 bin kişi Irak’taki işgali protesto için sokaklara çıktı.Bern’de savaş ve işgal karş?t? gösteri

Emperyalist işgalin birinci y?l?nda dünya çap?nda olduğu gibi İsviçre’nin başkenti Bern’de de protesto gösterisi düzenlendi. Sendikalar?n kat?lmad?ğ? gösteri, İsviçreli devrimci, ilerici grup.ar ve çeşitli kitle kuruluşlar? taraf?nda organize edildi. Gösteriye yaklaş?k 5 bin kişi kat?ld?.

Biz İsviçre TKİP taraftarlar? olarak gösteriyi önden haz?rl?kl? karş?lad?k. Gerek kat?l?m, görsellik ve disiplin, gerekse materyallerin yürüyüş öncesi ve yürüyüş an?nda yayg?n kullan?m? için &.uml;n çal?şmalara günlerce önce başlad?k. TKİP Yurtd?ş? Örgütü’nün “Kapitalizm militarizm ve savaş demektir! Bar?ş ve özgürlük sosyalizmle gelecek!” başl?kl? bildirisini posta kutular?na, kurum ve kuruluşlara dağ?tt?k. Çevre ilişkilerimizi yürüyüşe taş?mak için çaba sarf ettik. Konuya ilişkin mevcut pankartlar?m?z?n yan? s?ra güncel bir pankart haz?rlad?k.

Ön çal?şmalar?m?z?n karş?l?ğ?n? anlaml? bir düzeyde yürüyüş alan?nda somutlad?k. Yürüyüş kortejinin en önünde İsviçreli “Sosyalizm için hareket” adl? örgüt&uu.l;n korteji yeralıyordu. Hemen arkas?nda Parti ismi ve amblemiyle birlikte Almanca “Emperyalist savaşa ve kapitalist sömürüye karş? bütün ülkelerin işçileri birleşin!” şiar?n?n yer ald?ğ? pankart?m?zla kortejimizi oluşturduk. İkinci pankart?m?zda Frans?zca olarak “Emperyalist savaşa ve sald?rganl?ğa karş? birleşelim! Yaşas?n Ortadoğu halklar?n?n devrimci birliği!” şiar? yer al?yordu. Bunu BİR-KAR pankart? izliyordu. Anlaml?.bir kat?l?m?n olduğu kortejimiz her zamankinden daha düzenli ve disiplinliydi. Yürüyüş boyunca İsviçreli devrimci grupla birlikte hareket ettik. Minibüse yerleştirilen ses cihaz?ndan bildirimizi Frans?zca okuduk. Bidirinin okunmas?n?n ard?ndan bizimle röportaj yap?ld?. Almanca, Frans?zca ve Türkçe olmak üzere binlerce bildiri dağ?tt?k, parti program?nın sat?ş?nı yapt?k.

Sendikalar?n yürüyüşe kat?lmamalar? ve ayn? gün otonom ve anarşist gruplar?n Nazi karş?t? ayr? bir gösteri düzenlemeleri kat?l?m?n zay?f olmas?nda etkili oldu. Fakat yürüyüş bileşenlerinin ağ?rl?ğ?.?n kendilerini devrimci ve komünist olarak tan?mlayan yerli grup ve çevrelerden oluşmas?, bunun sonucu olarak politik şiarlar?n öne ç?kmas? yürüyüşe ayr? bir anlam kazand?rd?.

Bu ve benzeri eylemlere mümkün olduğunca geniş Türkiyeli kitleyi katmak önem taş?yor. Ayr?ca partimizi yerli emekçilere ve devrimcilere tan?tman?n da iyi f?rsatlar?d?r bu yürüyüşler. Bu f?rsatlar? önden.bir çal?şma ve planlamayla en iyi şekilde değerlendirmeliyiz

TKİP taraftarlar?/İsviçreKöln’de savaş ve işgal karşıtı eylem

Emperyalist savaş ve işgalin birinci yılında tüm dünyada olduğu gibi Almanya’da da protesto gösterileri yapıldı. Almanya genelinde olduğu gibi Köln’deki eylem de zayıf geçti. Hemen hemen bütün Türkiyeli grupların pankartlarıyla katıldıkları ve kitlenin yarıya yakınını oluşturdukları eyleme 400 civarı insan katıldı. Mitinge BİR-KAR da katıldı. Mitingde TKİP Yurtdışı Örgütü’nün savaş karşıtı bildirileri dağıtıldı. (BİR-KAR/Köln)Amsterdam’da Irak işgali protesto edildi

Uluslararası Savaş Karşıtı Platform bir süre önce 20 Mart’ta “Irak’ın işgaline son!” şiarıyla eylem kararı almıştı. Bir süredir çeşitli demokratik kitle örgütleri eyleme hazırlanıyorlardı. Ancak Madrid’de gerçekleştirilen bombalama eylemi katılımı olumsuz yönde etkiledi. Sermaye medyası savaşı haklı çıkarmak için olayı alabildiğine kullandı. Artık Avrupa’da da insanların güvenliğinin kalmadığı, bu olayları gerçekleştiren örgütlerin arkasında bazı devletlerin olduğu, bunlardan birinin de eski Irak rejimi olduğu propaganda edilerek emperyalist savaş meşru gösterilmeye çalışıldı. Bundan böyle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde “terör” eylemlerinin olacağı, savaşa tam destek verdiği için bu ülkelerin başında Hollanda’nın geldiği sürekli işlendi.

Her türlü yalan ve çarpıtmaya rağmen 20 Mart günü Amsterdam’da 3 bini aşkın emekçi Irak’ın işgalini protesto etti. Toplanma yerinde yapılan konuşmaların ardından yürüyüşe geçildi. Özellikle Türkiyeli sol örgütler eyleme etkin katılmışlardı.

TKİP taraftarları olarak eylemde “Kapitalizm militarizm ve savaş demektir... Özgürlük ve barış sosyalizmle gelecek/TKİP-Yurtdışı Örgütü” imzalı Hollandaca bildiriyi yaygın bir şekilde kullandık.

Eylem çeşitli konuşma ve etkinliklerle bitirildi.

TKİP taraftarları/HollandaBelçika: 10 bin kişi emperyalist savaşı
protesto etti

20 Mart’ta Uluslararası Savaş Karşıtı Platformu’nun çağrısıyla başkent Brüksel’de 10 bin kişi Irak’taki emperyalist savaşı protesto etmek için bir yürüyüş düzenledi. Oosten’de sosyal yıkıma karşı sendikaların düzenlediği yürüyüş nedeniyle katılım düşük oldu.

Komünistler eylemde Hollandaca, “Kapitalizm militarizm ve savaş demektir... Bar?ş ve özgürlük sosyalizm ile gelecek! TKİP-Yurtdışı Komitesi” imzalı bildiri dağıttılar.

TKİP taraftarları/Belçikaİstanbul’da emperyalist savaş ve işgal protesto edildi...

“Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”

ABD emperyalizminin dünya egemenliğini pekiştirmek ve Ortadoğu’yu yeniden düzenlemek için giriştiği Irak işgalinin birinci yıldönümü 20 Mart’ta İstanbul’da yapılan bir eylemle protesto edildi.

Dünya çapında aynı gün ve saatlerde yapılan eylemlerin İstanbul ayağı Taksim Gezi Parkı’nda yapıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eylemde “Irak’ta işgale son! Uluslararası eylem günü!/Irak’ta İşgale Hayır Koordinasyonu, İşgale Hayır Komiteleri, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu”, “Sömürgeciler yenilecek halklar kazanacak!/Halkevleri”, “The Gastfather, yeni YÖK yasası, kamu reformu, özelleştirme ve paralı eğitim!/Üniversite Öğrencileri”, “Emperyalist katilleri ülkemize sokmayacağız!/Öğrenci Koordinasyonu”, “Kamu Emekçileri Sendikaları Şubeler Platformu”, “Greenpeace” pankartları açıldı. Eylemde “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!”, “Katil Şaron, katil Bush!”, #147;Irak halkı yalnız değildir!” sloganları atıldı.

Basın metni okunmadan önce emperyalistlerin katlettiği dünya halkları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Açıklamayı sanatçı Mehmet Ali Alabora ve tiyatro sanatçısı Görkem Yeltan birlikte okudular. Açıklamanın ardından dünya halklarının direnişini selamlayan Yunanistan ve İngiltere’deki eylemcilerin mesajları okundu.

Kızıl Bayrak/İstanbulEmperyalist savaş Ankara’da protesto edildi…

“Irak’ta işgale son, NATO’ya hayır!”

20 Mart’ta Irak işgalinin yıldönümü nedeniyle Ankara’da 600 kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Eyleme BAK (Barış için Adalet Koalisyonu), reformist sol çevreler, Halkevleri, BDSP, ESP ve anti-militarist gruplar katıldı.

Yüksel Caddesi’nden yürüyüşe geçen kitle Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne kadar sloganlarla yürüdü. Yürüyüş boyunca ABD emperyalizmini lanetleyen sloganlar atıldı. Çağdaş Sanatlar önünde emperyalist saldırganlık sonucu yaşamını yitirenler anısına yapılan saygı duruşundan sonra, TMMOB Başkanı Kaya Güvenç bir açıklama yaptı. Açıklamada ABD emperyalizminin katliamcı yüzü teşhir edildi. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nin bölge halklarını köleleştirme projesi olduğunun altı çizildi. Eylem boyunca kitle büyük bir coşkuyla “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı.

BDSP/Ankaraİzmir’de emperyalist savaş karşıtı eylemler

Amerikan emperyalizminin ve müttefiklerinin Irak’ı işgal hareketinin başladığı tarih olan 20 Mart’ta İzmir’de protesto eylemleri düzenlendi. İlki Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (BAK) tarafından saat 13:00’de Konak Sümerbank önünde yapıldı. KESK’in de pankartıyla katıldığı eyleme yaklaşık 250 kişi katıldı. Reformist çevrelerin “renkli”! görüntüleriyle eylem halkların katline neden olan emperyalist işgalin protestosundan çok bir karnavalı andırıyordu.

Diğer eylemler ise İzmir Savaş Karşıtı Platformu ve TKP’nin eylemleriydi. Yine aynı alanda yapılan bu eylemler iki ayrı basın açıklaması şeklinde gerçekleştirildi. Platformun eylem kararını birkaç gün önce almış olması ve imzacılardan Eğitim Sen şubelerinin katılımının neredeyse yok denecek kadar az olması dikkat çekiciydi. Yaklaşık 150 kişiden oluşan platformun kitlesinin yarıya yakınını TÜMTİS üyeleri oluşturuyordu. Komünistler platformun eylemine BDSP flamalarıyla katıldılar. “Emperyalist savaş öldürür!” pankartının açıldığı Platformun eylemi coşkulu geçti.

TKP’nin eylemine ise yaklaşık 150 kişi katıldı. Her iki eylemde de “Irak’ta işgale hayır!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/İzmir