16 Mart '02
Sayı: 10 (50)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşgal, katliam ve terör politikasına karşı ölümüne direniş sürüyor!
  Halkların katili Cheney Türkiye'den defol!
  Sahte tartışmalar değil birleşik-militan mücadele!
  Büyüyen öfke ve çözüm arayışı
  Sendikal ihanete karşı tabanın örgütlü sesini yükseltelim!
  "Salonlarda değil, alanlarda mücadele etmek istiyoruz!"
  Türkiye'de 8 Mart eylemleri...
  "Anadilde eğitim hakkı"na tutuklama!..
  8 Mart ve burjuva toplumunda kadın hakları
  Hücresinden sıyrılan kadın...
  Emekçi kadını sınıf mücadelesi saflarına kazanacağız!...
  Yurtdışında 8 Mart etkinlikleri...
  Susurluk ordu ve devlettir!
  Direniş tüm saldırılara rağmen kararlılıkla devam ediyor
  Bültenlerimizden...
  Filistin direnişinin öğrettikleri...
  Kürt halkının dostlarına!..
  Fırtınayla gelenler
  Sınıfı örgütlemede her türlü araç ve yöntemi kullanmalıyız!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Yurtdışında 8 Mart etkinlikleri...

Sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız
özgür bir dünya için!

Köln’de 8 Mart...

Sınıfsız, sömürüsüz ve savaşsız, özgür ve eşit bir dünya talebi ve özleminden yola çıkarak düzenlediğimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü, 10 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikle kutladık. BİR-KAR Köln ve çevresi Kadın İnisiyatifi’nin çalışmalarında aktif olarak seferber olduğu etkinliğe yaklaşık 120 kişi katıldı.

Köln BİR-KAR olarak, 8 Mart’ın tarihsel ve politik önem ve anlamına uygun bir biçimde kutlanmasını kararlaştırdık. Bu mücadele gününün ruhuna uygun bir program hazırladık. Yaklaşık bir ay esas olarak Köln’de yoğunlaşan bir politik-pratik faaliyet yürüttük. 8 Mart’ın anlam ve önemine dönük propaganda eşliğinde etkinlik biletlerini dağıttık. Kutlamaya ilişkin afişlerimizi baştan ilerici kurum ve kuruluşlara olmak üzere, değişik yerlere astık. İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu Bülteni 8 Mart Özel Sayısı ise, çalışmalarımız boyunca en etkin biçimde kullandığımız materyal oldu.

Etkinliğimiz, genç bir kadın yoldaşın kısa bir açılış konuşması ile başladı. Ardından sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız, eşit bir dünya kavgasında şehit düşen tüm kadınlar ve onların şahsında tüm devrim şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Onu kadın sorununu tarihsel seyri içinde elatan, emekçi kadınların her türlü sömürü, baskı ve eşitsizliğe karşı mücadelesini anlatan dia gösterimi izledi. Anadolu Halk Kültür Merkezin’den gelen dayanışmacı dost şiir grubu, okudukları anlamlı ve coşkulu şiirleriyle etkinliğimize renk kattılar. Şiir dinletisinden sonra BİR-KAR Köln Kadın İnisiyatifi’nin hazırladığı, kadın sorununu mizahi bir biçimde anlatan skeç sunuldu. Skecimiz izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Ardından dayanışmacı müzik grubu Grup Boran sahne alarak, coşkulu türkülerle etkinliğimize canlılık kattı Etkinliğimiz davul-zurna eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi. (BİR-KAR/Köln)

İsviçre/Basel’de 8 Mart...

8 Mart Dünya Emekçi Kad?nlar Günü İsviçre'nin Basel kentinde 70 kişinin kat?ld?ğ? bir etkinlikle kutland?. Etkinliğe ilişkin haz?rlanan çağr? bildirisinden 200 adet dağ?t?ld?. Bildiri ayr?ca afiş ebad?nda büyütülerek çeşitli yerlere as?ld?. Yap?lan ev gezilerinde etkinliğe kat?lma çağr?s? yap?ld?. Bir kad?n kuruluşunun ayn? güne denk gelen 8 Mart kutlamas? ve başka baz? nedenler kat?l?m? s?n?rlay?c? bir rol oynad?.

Etkinliğimiz mücadelede şehit düşen kad?n ve erkek devrimciler an?s?na yap?lan sayg? duruşuyla başlad?. Saygı duruşu eşliğinde Enternasyonal marş? okundu. Ard?ndan dia gösterimine geçildi. Ardından Dda gösterimi ve eşliğinde yap?lan konuşma ile 8 Mart'?n tarihçesi, bugünü ve emekçi kad?nlar?n mücadelesi anlat?ld?. İzlenen dia beğeni topladı.

Programın ikinci bölümünde BİR-KAR ad?na konuşma yapan kadın yoldaş, 8 Mart'?n anlamına, önemine ve tarihçesine değindi. 8 Mart'?n günümüzde ne ifade ettiği üzerinde durdu ve bugünün s?n?f mücadelesi aç?s?nda taş?d?ğ? önemi vurgulayarak konuşmas?n? sürdürdü. İşçi s?n?f?n?n kurtuluşu davas?n?n ancak kad?nlar?n mücadeleye kat?lmas? ölçüsünde olanakl? olacağ?na ve ancak işçi s?n?f?n?n iktidar? koşular?nda kad?nlar?n özgürleşebileceğine dikkat çekerek konuşmas?n? bitirdi. Panelimize ağırlıklı olarak kadınların katılmış olması olumlu bir durumdu. (BİR-KAR/Basel)

İsviçre/Lozan’da 8 Mart...

8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü etkinliği bağlamında, Uluslararası Af Örgütü İsviçre seksiyonu ile Boşnak Kadınlar Derneği, kayıpları konu alan bir panel düzenlediler. Lozan’da 9 Mart günü gerçekleşen panelden önce, Esen Işık’ın Çalınan Baba (1998) adlı kısa metrajlı filmi izlendi. Türkçe olan film Almanca ve Fransızca alt yazılıydı. Filmden etkilenerek gözyaşlarını tutamayan katılımcılar panele devam edebilmek için 15 dakika ara vermek zorunda kaldılar. Panelin ardından Bosna’daki, özellikle Serebrenica’daki kayıplar olgusuna, muhalif güçlerin kayıp edilmesine değinildi. Bir katılımcı ise, 1919’da Berlin’de katledilerek cesedi Ladweher kanalına atılan Rosa Luxemburg’tan ve Naziler tarafından gerçekleştirilen Gece ve Sis operasyonlarından örnekler verdi.

Berlin’de 8 Mart...

İşçi ve emekçi kadınların sömürüye, baskıya karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesine atıldıkları günü simgeleyen 8 Mart’ı BİR-KAR Berlin olarak yaptığımız etkinlikle kutladık. Günün anlam ve önemini anlatan metin okunduktan sonra tartışma bölümüne geçildi. Bu bölümde kadının günlük yaşamında karşılaştığı sorunlar dile getirildi. Etkinliğimiz genç arkadaşların hazırladığı, “işçi ve ev kadınının günlük yaşantısı”nı anlatan skeçin ardından çekilen halaylarla son buldu. (BİR-KAR/Berlin)