20 Aralık'03
Sayı: 2003 (12)


  Kızıl Bayrak'tan
  Son kararı direnen halklar verecek!
  "İnsanca yaşamaya yeten, vergiden muaf asgari ücret" için mücadeleye!
  TÜSİAD'dan hükümete asgari ücret ültimatomu
  Kuzey Kıbrıs seçimleri... Seçim sandığından emperyalistlerin sofrasına!
  İstanbul BBG-kenti haline dönüştürülüyor...
  Birleşik Metal Genel Kurulu yaklaşıyor...
  Kristal-İş yönetimi grev yasağını sessizlikle geçiştirme niyetinde...
  Gençlik soruşturuluyor... Sıra sermayenin düzenine de gelecek!
  İstanbul Üniversitesi'ndeki faşist idareye ve polis ablukasına karşı Yaşasın devrimci dayanışma!
  Gençlik eylemlerinden...
  Görkemli direniş unutulmayacak! 19 Aralık katliamının hesabı sorulacak!
  Parti çalışmasının güncel sorunları
  Sınıf hareketinden...
  Kongra-Gel'in hedefleri ve açmazları...
  Almanya'da onbinlerce öğrenci ve emekçi alanlardaydı!
  BİR-KAR Avrupa'da sosyal saldırılarına karşı kampanya başlattı...
  Avrupa'da sermayenin saldırıları hız kazandı
  ABD Kongresi Suriye'ye yaptırımları onayladı...
  Saddam'ın yakalanması ve ötesi
  "Kanlı diktatör"leri halkların üstüne salan güç: ABD emperyalizmi!..
  Irak'ta direniş cephesi genişliyor
  Amerikancı basının "kanlı diktatör" kampanyası...
  CIA-Saddam işbirliğinin 20. yıldönümü
  Saddam'ın özlü geçmişi
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
BİR-KAR Avrupa’da sosyal saldırılara karşı
kampanya başlattı...

Sömürüye, baskıya ve sosyal yıkıma karşı
birleşik mücadele!..

Günümüzde, Avrupa’da işçi ve emekçiler sermayenin 2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en kapsamlı, en acımasız ve bir o denli de hedefli ardı arkası gelmeyen saldırılarıyla karşı karşıya. İşçi ve emekçilerin bugüne dek dişe diş mücadeleler sonucu kazandıkları iktisadi, sosyal ve demokratik siyasal hakları, iktidar ve muhalefet partilerinin işbirliği ile peşpeşe yasallaştırılan saldırı paketleriyle gaspediliyor. Toplumun emeğiyle geçinen kesimlerinin durumu gitgide Türkiye ve benzeri ülkelerdeki işçi ve emekçilerin durumuna benziyor.

Şüphesiz tüm bu saldırılar yanıtsız da kalmıyor. Avrupa’nın hemen tüm ülkeleri, işçilerin ve emekçilerin sömürüye, sosyal ve demokratik hak gasplarına karşı yoğunlaşan, yayılan ve her geçen gün biraz daha kitleselleşen eylemlerine sahne oluyor. Örneğin 1 Kasım 2003 tarihinde Berlin’de yapılan eyleme yüzbinin, 18 Kasım 2003 tarihinde Wiesbaden’de gerçekleştirilen eyleme ellibinin üzerinde işçi ve emekçi katıldı. Avusturya’da onbinlerce demiryolu işçisi greve ve sokağa çıktı. Avrupa Sosyal Forumu toplantısı sırasında her gün onbinlerce kişi Paris sokaklarında çeşitli eylemler gerçekleştirdiler.

Öte yandan son dönemlerde başta Fransa ve Almanya’da demokratik ve sosyal hak gasplarının dolayısız bir parçası olan eğitimin paralı hale getirilmesi saldırısına karşı onbinlerce öğrenci neredeyse her gün sokağa çıkıyorlar, boykot ve okul işgallerine başvuruyorlar, yürüyüş ve mitingler gerçekleştiriyorlar. Bu eylemler de giderek yayılıyor ve kitleselleşiyor. Son olarak, eğitimin paralı hale getirilmesi saldırısını protesto amacıyla 13 Aralık ‘03 tarihinde Berlin, Frankfurt ve Leipzig’de gerçekleştirilen eylemlere yüzbine yakın öğrenci katıldı. Daha da önemlisi, bu eylemler işçilerle ve emekçilerle ortak olarak gerçekleştirildi. Bu saldırıların tüm kesimlere yöneldiği ortak bilincinden gelen önemli bir gelişmeydi.

Türkiyeli işçi ve emekçiler bulundukları ülkelerdeki işçi ve emekçilerin organik bir parçasıdırlar ve dolayısıyla burada sözü edilen saldırılardan dolayısız bir biçimde etkilenmektedirler. En çok ve en şiddetli biçimde onlar etkilenmektedir demek daha doğru olacaktır. Aynı şey gençlik ve özellikle öğrenci gençlik için de geçerlidir.

Tüm bu gelişmeler BİR-KAR’a önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenledir ki, emperyalizmin ve sermayenin çok yönlü saldırılarına karşı işçilerin birliğini ve halkların kardeşliğini savunan bir platform olarak, “Sömürüye, baskıya ve sosyal yıkıma karşı elele mücadeleye! “ şiarıyla, önümüzdeki bütün bir dönem için geçerli olan bir kampanya başlatmış bulunuyoruz.

Bu kampanyanın en önemli hedefi, Avrupa’daki Türkiye kökenli işçi ve emekçileri saldırılar konusunda aydınlatmak, duyarlı hale getirmek, sosyal saldırılara karşı gerçekleştirilen eylemlere katılmalarını sağlamaktır. Özellikle öğrenci gençliğin paralı eğitime karşı eylemlerine son derece sınırlı sayıda Türkiyeli öğrencinin katıldığı gözlenmektedir. BİR-KAR Gençlik Platformu üzerinden Türkiye kökenli öğrencilerin bu duyarsızlığına müdahale etmek ve onları mücadeleye katılma konusunda teşvik edici çalışmalar ortaya koymak, bir diğer hedefimiz olacaktır.

Bir başka temel önemde hedefimiz de, bu kampanya vesilesiyle, başta ilerici ve devrimci çevreler (parti, sendika, platform ve inisiyatifler) olmak üzere yerli uluslardan işçiler, emekçiler ve gençlerle somut ve kalıcı ilişkiler kurmaktır. Bu hedefe ulaşmak düşüncesiyle de, tüm yazılı ve görsel seslenme araçlarımızın ağırlıklı olarak yerli dillerle hazırlanmasına özel önem vereceğiz.

Gücümüz ve imkanlarımız çerçevesinde demokratik ve sosyal saldırılara karşı ortaya konan çabalarla dayanışacağız, bu amaçlı organizasyonlara destek verip-katkı sunacağız. Ve dahası tüm gücümüzle eylemlere katılacağız, üyelerimizin katılmasını bir zorunluluk haline getireceğiz.

BİR-KAR olarak, saldırılara karşı görev ve sorumluluklarımızı da içeren bir bülten çıkartmış bulunuyoruz. Ağırlıklı olarak başta Almanca olmak üzere yerli dillerde hazırladığımız bu bülteni üyelerimiz aracılığıyla çok yaygın bir biçimde dağıtacağız. Gelişmelere bağlı olarak yeni bültenler çıkaracağız, açıklamalar yapacağız.

İşçi-emekçi ve öğrenci gençliğin taleplerinin dile getirildiği çok sayıda görsel materyallerle seslenme faaliyetimizi daha da güçlendireceğiz.

Başlattığımız kampanya çerçevesinde önümüzdeki günlerde, Avrupa’nın başta büyük kentleri olmak üzere pek çok yerinde ilerici sendikacıların ve işyeri temsilcilerinin de katılacağı bilgilendirme toplantıları ve paneller gerçekleştireceğiz. Yine bu amaçla bilgilendirme standları kurma yoluna başvuracağız vb.

Avrupa’da da sınıf mücadelelerinin yükseleceği bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu mücadelenin temel taraflarından biri olan sermaye sınıfı tam bir birlik halindedir, örgütlü ve organize bir biçimde saldırılarını yürütmektedir. Öyleyse, işçi sınıfı ve emekçiler de yerli-yabancı demeden tam bir birlik ve dayanışma ruhu içinde hareket etmeli, sermayenin saldırılarına karşı topyekûn bir karşı saldırıyla cevap vermelidir.

BİR-KAR işçilerin birliğini ve halkların kardeşliğini savunmaktadır. Bu nedenle dolaysız olarak bir taraftır ve bunun gereklerini yerine getirmek için yoğun bir seferberlik içinde olacaktır. Başta ilerici ve devrimci kişi, kurum ve kuruluşlar olmak üzere, yurtdışındaki Türk ve Kürt ulusundan tüm işçi, emekçileri ve gençleri kampanyamıza destek verip, katkı sunmaya çağırıyoruz.

İşçilerin Birliği Halkların
Kardeşliği Platformu
(BİR-KAR)