13 Nisan'02
Sayı: 14 (54)


  Kızıl Bayrak'tan
  Amerikan işbirlikçileri siyonist İsrail'den, emekçiler direnen Filistin'den yana...
  Filistin sorununu başta Filistin halkı olmak üzere Ortadoğu halkları çözecektir
  Filistinle dayanışma eylemleri ve görevler
  Filistin halkı özgürlüğü için savaşıyor!
  Zafer direnen Filistin halkının olacak!
  Filistinle dayanışma eylemlerinden...
  Kurtuluşun tek olanaklı yolu direnmektir!..
  Siyonist saldırganlık dünyanın dört bir yanında lanetleniyor
  Faşizme karşı omuz omuza!
  Birleşik eylemi yükseltme zamanı!
  Zafer direnen Filistin'in olacak!.."
  "1 Mayıs'ta üretimi durdurarak alanlara akmalıyız!"
  "Geniş emekçi kitleleriyle hareket etme kaygısı içinde olmalıyız"
   Sendika bürokrasisi barikatını 1 Mayıs alanlarında aşalım!
   KESK Genel Kurulu...
   İşçi Kültür Evi Bülteni'nden...
   1 Mayıs'ta iş bırakarak alanlara!...
   Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi Bülteni'nden...
   İzmir İşçi Bülteni'nden...
   Mevcut birikime yaslanarak geleceği kazanmalıyız
   "Dahav'ın öbür yüzü Filistin..."
   Gökçesu maden işçileri yeni saldırılarla karşı karşıya
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Sosyal yıkıma, sendikal ihanete ve emperyalist savaşa karşı

1 Mayıs’ta iş bırakarak alanlara!..

İMF-TÜSİAD yıkım programlarına karşı

1 Mayıs’ta iş bırakarak Alanlara!

Yıllardır uyguladıkları IMF-TÜSİAD programlarıyla işçi ve emekçileri ağır bir yıkımla karşı karşıya getiren sermaye iktidarları, bir bir çöken programların ağır faturasını da her defasında biz işçi ve emekçilere kestiler. Şubat krizinin ardından ise işçi ve emekçiler son yılların en kapsamlı saldırılarıyla yüz yüze kaldılar. Son bir yılda bir avuç tekelci-holding sermayesinin kârı uğruna milyonlarca işçi işten çıkartıldı, ücretler düşürüldü ve milyonlarca emekçi sefalet koşullarında yaşamaya mahkum edildi.

Bu saldırılara her gün yenileri ekleniyor. Emeklilik hakkının gaspından sonra şimdi de kıdem tazminatları kaldırılmak isteniyor. Çalışma ve yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaştırılıyor. Fazla mesai ücretleri kaldırılıyor, çalışma saatleri uzatılıyor. Girdi-çıktı yapılarak ücretler asgari ücret seviyesine çekiliyor. Eğitimden sağlığa tüm kamu kurumlarının tasfiyesi ve yüzbinlerce işçinin kapı dışarı konulması amaçlanıyor. Resen emeklilik yaygın bir şekilde uygulanıyor. Azgın bir sömürü anlamına gelen esnek çalışma yasalaştırılmak isteniyor.

Bir yandan işçi ve emekçiler derin bir sefalet batağına itilirken, bir yandan da ülkemiz, yerli ve yabancı tekelci sermayenin açık pazarı haline getiriliyor. Yeni yasal düzenlemelerle ülkenin tarımı çökertiliyor, şeker, tütün gibi tarımsal üretim alanları, ülkemizin enerji, iletişim, maden gibi zenginlikleri emperyalistlerin yağmasına açılıyor. Saldırılar bunlarla da sınırlı kalmıyor. İşçi sınıfı ve emekçilerin hak ve özgürlükleri giderek daha fazla kısıtlanıyor. Grevler yasaklanıyor, taşeronlaştırma-sendikasızlaştırma yaygınlaşıyor ve milyonlarca işçi sendikal haklardan faydalanamıyor. Kısacası bu saldırılarla işsizlik, sefalet ve kölece çalışma dayatılıyor.

Sermaye sınıfı tüm bu saldırılarla boynumuzdaki ücretli kölelik zincirini kalınlaştırmak istiyor. Ama işçi sınıfının kölelik zincirlerini parçalamak için meydanları dolduracakları gün geliyor. Koyu bir sefalete mahkum edilen yoksul emekçi yığınların öfkesini kusacakları gün geliyor. Yüzbinlerce işçi ve emekçinin taleplerini haykıracakları, birlik ve dayanışma içerisinde mücadele bayrağını dalgalandıracakları gün geliyor. 1 MAYIS GELİYOR!..
İşçi ve emekçiler olarak ellerimizi şalterlere uzatalım ve taleplerimizle 1 Mayıs alanlarını dolduralım!

- 1 Mayıs yasal tatil ilan edilsin!
- Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!
- 7 saatlik işgünü, 35 saatlik çalışma haftası!
- Tüm çalışanlara genel sigorta!
- İşten atmalar durdurulsun, esnek çalışma ve taşeronlaştırma yasaklansın!
- İnsanca yaşamaya yeten vergiden muaf asgari ücret!
- IMF-TÜSİAD yıkım programlarına hayır!
- Tüm iç ve dış borçlar iptal edilsin!
- Özelleştirmeler durdurulsun!
- Ücretler artırılsın, fiyatlar dondurulsun!
- Sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılsın!
- Lokavt yasaklansın, sınırsız grev ve genel grev hakkı!
- Sınırsız söz, basın, örgütlenme, gösteri ve toplanma özgürlüğü!
- Her türlü dolaylı vergi kaldırılsın, artan oranlı gelir ve servet vergisi!
- Eşit işe eşit ücret!

***

Sendikal ihanet barikatını parçalamak için;

1 Mayıs’ta iş bırakarak Alanlara!

Sermaye sınıfı ve onun iktidarının işçi ve emekçilere yönelttiği saldırıların hayat bulmasında aslan payı sendika ağalarınındır. Sendikalarımızın başına çöreklenmiş bu ihanet çeteleri, işçi ve emekçilerin sefalete mahkum edilmesinde sermaye sınıfına uşakça sadakat göstermektedirler. Bu ihanet çeteleri sermayenin sendikalarımız içerisindeki uzantılarıdırlar. Bu ağalar, milyonlarca işçi işten çıkartılırken, kamu kurumları kapatılır ve onbinlerce işçi sokağa atılırken, milyonlarcamız asgari ücretle çalışmaya mahkum edilirken, sözleşme haklarımız gasp edilirken, şeker, tütün yasası gibi emperyalizme köleliği derinleştiren yasalar çıkartılırken kıllarını bile kıpırdatmamışlar; tersine, işçi sınıfının mücadele azmini salon toplantıları ve hava boşaltma eylemleri içerisinde kırmaya çalışmışlardır. Bu ihanet çetelei bugün de bizi mücadeleden uzak alıkoymaya ve “genel grev, genel direniş” talebimizi salonlarda boğmaya çalışmaktadırlar.

Sendikalarımızı bu ihanet çetelerinden arındırmak ve birleşik-militan bir mücadeleyi örgütlemek için 1 Mayıs’ta mücadele alanlarını dolduralım. Bize alanları yasak eden, işçi sınıfının birliğinin önüne set çeken hain barikatları parçalamak için 1 Mayıs alanlarına akalım. Yıllardır bizi sahte vaatlerle oyalayan sendika ağalarına alanları dar etmek, “genel grev, genel direniş” talebini haykırmak ve sendikal hak ve özgürlüklerimizi genişletmek için 1 Mayıs’ta mücadeleyi yükseltelim.

- Kahrolsun sendika ağaları!
- Genel grev, genel direniş!
- 6’lı Sivil İnisiyatif ve Ekonomik Sosyal Konsey dağıtılsın!
- Sendikalar yasası demokratikleştirilsin, barajlar kaldırılsın! Herkese eşit seçme ve seçilme hakkı!
- Sendikacıların ücretleri ortalama işçi ücretlerine indirilsin!
- Profesyonellik sınırlandırılsın! Sendikacılar makine başına!

***

Emperyalist savaşa hayır demek, Filistin ve Ortadoğu halklarıyla dayanışmayı yükseltmek için;

1 Mayıs’ta iş bırakarak alanlara!

11 Eylül sonrasında emperyalistler tüm dünyayı kana bulamak için harekete geçtiler. “Terör” bahanesiyle dünyanın her yerinde işçi-emekçi sınıfların hak ve özgürlükleri kısıtlanıyor, savaş bahane edilerek silahlanma yarışı hızlandırılıyor. Ortadoğu’nun enerji kaynaklarına göz diken ABD emperyalizmi, Afganistan’dan sonra şimdi de Irak’a saldırmaya hazırlanıyor. Bunun için de öncelikle Ortadoğu’da anti-emperyalist direnişin bayraktarlığını yapan Filistin halkının direnişini bastırmak istiyor. 11 Eylül olaylarını fırsat bilen siyonist İsrail, ABD’nin de büyük desteğiyle, Filistin halkını katliamdan geçiriyor. Kasap Şaron, katliamın “direnen tek bir Filistinli kalmayıncaya kadar” süreceğini ilan ediyor. Her gün onlarca Filistinli katlediliyor, onlarcası toplama kamplarına götürülüp kurşuna diziliyor. Kundaktaki bebekler bile “direnişçi” olarak yetişecekleri düşünülerek kurşunlanıyor. Kasap Şaron, Filistinlilerin “kökünü kazımak” istiyor.

Filistin halkı onurluca ABD emperyalizmine ve İsrail siyonizmine kafa tutarken, ülkemizi emperyalistlere kölece bir bağımlılığın içine iten işbirlikçi sermaye iktidarı, ABD’nin Irak’a müdahalesinde piyon rolü oynamaya hazırlanıyor. Asker gençlere baktıkça dolar ($) hayali kuran bu işbirlikçi-gerici iktidarın “karşıyız”, “çekincelerimiz var” demesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Emperyalizm uşağı sermaye iktidarı eliyle ülkemiz adım adım savaşa sürülüyor.

Sermaye iktidarı Filistin halkının katledilmesi karşısında ise sahte gözyaşları döküyor. İsrail’e “işgale son verin ve Filistin topraklarını terk edin” demek yerine, her iki tarafa “şiddeti durdurun” çağrısı yapıyor ve Filistinlilere “teröre son verin” diye sesleniyorlar. Modern savaş aletlerine karşı taşlarla ve bedenleriyle direnen Filistin halkına “teröre son verin” diyorlar! Böyle diyorlar, çünkü, gerici sermaye iktidarı İsrail siyonizmini destekliyor. İsrail’i destekledikleri içindir ki, tank ihalesini İsrail’e veriyorlar ve İsrail ile ortak tatbikatlar yapıyorlar.

Katledilen her Filistinlinin kanında emperyalizm uşağı sermaye iktidarının payı vardır. Ülkemiz işçi ve emekçileri emperyalist savaşa karşıdırlar ve Filistin halkının yanındadırlar. İşçi sınıfı ve emekçilerin önünde, emperyalist savaşa karşı mücadeleyi yükseltecekleri, ülkemizin savaşa sürülmesine dur diyecekleri, Filistin ve Ortadoğu halklarıyla dayanışmayı yükselterek gerici sermaye iktidarından hesap soracakları bir gün durmaktadır.

O gün, yani 1 Mayıs’ta yüz binler halinde alanları dolduralım!

Ortadoğu ve Filistin halklarıyla dayanışmayı yükseltelim!

- Emperyalist savaşa hayır!
- Emperyalist savaşa ne tek bir kuruş, ne tek bir asker!
- Katliamlar durdurulsun, İsrail askerleri Filistin topraklarından çekilsin!
- İsrail’e verilen tank ihalesi iptal edilsin!
- ABD-İsrail-Türkiye şeytan üçgeni dağıtılsın!
- Emperyalistlerle açık-gizli tüm anlaşmalar iptal edilsin!
- Türkiye NATO’dan çekilsin, NATO dağıtılsın!
- Türkiye’deki tüm askeri üs ve tesislere el konulsun!
- Hükümete verilen asker gönderme yetkisi iptal edilsin!
- NATO’ya, AB’ye ve AGİT’e hayır!
- Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği!

Anadolu Yakası
İşçi-Emekçi Platformu (AYİEP) Girişimi