Ekim Gencligi ARSIV KIZIL BAYRAK
 
Haziran 2002
Sayı: 53
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  18 Mayıs'ın gösterdikleri
  Kampanya çalışmamızda geçmiş bir yıl...
  '96'nın deneyimleri ışığında platform çalışmasının güncel sorunları
  Yoğun ve ısrarlı bir politik çalışma
  Dar grupçuluktan uzak ve sabırlı bir çalışma örgütledik!
  Önderlik iddiasının gerçekleştiği bir üniversite
  Geçmişi aşamayan geleceği kucaklayamaz!
  Güçlü ve yaygın bir çalışma örgütledik!
  Geçmiş dönemin birikimiyle geleceği kazanacağız!
  Geleceğin öznesi olmak için ileri!..
  Liselerde eğitim süresi 4 yıla çıkarıldı!
  18 Mayıs'ın coşku ve kararlılığını üniversitemize taşıdık!
  Yaz çalışması, hedefler ve görevler
  "Farklı tutum"un sahiplerinin pratiği
  16. Geleneksel İTÜ Şenliği...
  Herkese her düzeyde parasız eğitim hakkı! Herkese sınavsız üniversite!
  Direnen Filistin halkı kazanacak!
  Avrupa'da eğitim özelleştirilmesine karşı öğrenci hareketi büyüyor
  Eğitim satılık değildir!
  Şanlı 15-16 Haziran direnişi yolumuza ışık tutuyor!
  İP çetesine karşı doğru tutumun önemi
  İP'li çete hem suçlu hem güçlü!
  Nazım Hikmet ve Ahmet Arif
  Güneşi balçıkla sıvamaya kimsenin gücü yetmez!
  Okur mektupları 
 
Direnen Filistin halkı kazanacak!

Topraklarının yağmasına ve köleleşmeye karşı onyıllardır yükseltilen bir direniş bayrağı altında toplanmıştır Filistin halkı. Kanlı katil Şaron’un El Aksa provakasyonu sonrası hareketin yükselmesi ve intifada süreci ne basit bir tepki, ne de rastlantıdır. Aksine Oslo Barışı, Wye Plantation gibi aşağılayıcı sözleşmelere duyulan öfkenin birikimi, yenilgiyi kabul etmeyen Filistin halkının emperyalizmin kıskacındaki Ortadoğu’yu ateşlemesidir. Burada çocuk yaştaki direnişçilerin taşlarıyla parçalanan sadece siyonizmi karanlığı ve dehşeti değil, ama aynı zamanda Arafat şahsında sergilenen ikiyüzlü, uzlaşmacı tutumdur.

Özerk yönetim aldatmacası ve emperyalizmin
Ortadoğu oyunları

‘93’te imzalanan ve sahtekarca bir zafer olarak lanse edilen Oslo Barış Anlaşması, aslında Arafat yönetiminin direnişin yarattığı değerlere yaslanarak ortaya koyduğu icazetçi tutumun adıdır. Bu anlaşmayla başlayan süreçte ‘67 öncesi sınırların çok gerisinde sözde özerk bir Filistin yönetimi oluşturulmuş ve bu yönetime polislik görevi verilerek emperyalizmin ve siyonizmin her dönem başını ağrıtan direniş odaklarının tasfiyesi işi ile meşgul olması sağlanmıştır. Öte yandan, işgal edilen topraklar bir yana, Filistin halkının elinde bırakılan yerlerde bile sömürgelerde görmeye alıştığımız türden yöntemler söz konusudur. Bu “özerk” yönetimin kendi gümrüğü bile yoktur. İsrail’e vergi ödenmektedir. Elbette bu koşullarda Arafat’a biçilen rol de sömürge valiliğidir.

Amerikan emperyalizmi çok uzun yıllardır kendisi için stratejik öneme sahip Ortadoğu’da hakimiyetinin bekası için, direnişleri kanlı bir biçimde bastırmak, direniş dinamiklerini ezmek için seferber olmuştur. 11 Eylül sonrası buradaki “şer odaklarını” ortadan kaldırmak adına bir kez daha Ortadoğu halklarının kanına girmesinin nedeni budur. Bu süreçte Ortadoğu’yu yarattığı direnişin görkemiyle ayakta tutan Filistin halkının diz çökmesi, ABD için bu nedenle hayati önemdedir. Bugün siyonizmle birlikte Filistin topraklarını yakıp yıkan ABD emperyalizmidir. Katliamın da işgalin de arkasındaki kanlı el ona aittir.

Atılan her taş isyanın sonu
olmadığını kanıtlıyor

Dünyanın en gelişmiş ordularından birine sahip İsrail’in işgaline karşı çıplak ellerle sürdürülen direniş, dünyanın her yanında ezilenleri cesaretlendirmiş, haklı savaşların gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Ezilen halkları sorgulama sürecine sokan bu direniş sadece Filistin halkı için değil, tüm halkların özgürlüğü için sürmektedir. Nitekim ABD’nin bölgesel politikalarından anlaşılacağı gibi, bu direnişin bitirilmesi Ortadoğu’da yürütülecek bir köleleştirme sürecinin yolunu düzleyecektir. Filistin halkı böylece kendi sınırlarını aşan bir tarihsel sorumluluğu omuzlamıştır. Ezilen halkların ve dünyanın her yerinde emekçilerin Filistin halkıyla dayanışma eylemleri de anlamını burada bulmaktadır.

Ortadoğu’da gerçek "şer ekseni"nin
bir ayağı olarak Türk devleti

Sermaye devleti ve Türk burjuvazisinin kukla hükümeti bir yandan uşaklaşmakta sınır tanımazken, yaptıkları anlaşmalar ve konumlarıyla katliama açık destek verirken, bir yandan da emekçilerin öfkesini dizginlemek için sahtekarca açıklamalar yapmaktadırlar. Fakat işgali kınamak adına söylenen bu sözlerin arkasında duramayarak söylediklerini bir günde hasıraltı edenler, kendi gerçek yüzlerini de ortaya koymuşlardır.

Öte yandan Türkiye’deki işçi ve emekçilerin kalbi tüm dünya halkları gibi Filistin’de atmaktadır. İstisnasız her renkten ve her görüşten emekçilerin, Filistin söz konusu olduğunda, kendilerini kandıranları bir kenara bırakarak Filistin halkının yanında taraf olmaları son derece anlamlıdır. Gerçekleştirilen eylemler bu dinamikleri harekete geçirmek noktasında yetersiz kalmış olsa da önemli bir soluk olmuştur.

Bu gençlik cephesinde de böyledir. İşgal ve direniş diğer gündemlerin önüne geçmiş ve gençlik kitlelerinin duyarlılığının harekete geçirilmesi noktasında ciddi bir dayanak oluşturmuştur. Üniversitelerde hatta yer yer liselerde eylemler gerçekleştirilmiştir.

Son sözü bir kez daha direnenler
söyleyecek

Enkaz yığınına dönmüş kentler, binlerce tutuklu, toplu mezarlar ve şehit düşen yüzlerce yiğit evladına rağmen Filistin halkı onurunu teslim etmemiş, bu tavrıyla ezilen halklara örnek olmuştur. Şimdi sıra içteki teslimiyetçi-reformist çizgiyi, uzlaşmacı Arafat yönetimini yenerek kavgayı büyültmektir. Ramallah'ta siyonist ordu kuşatmasında günlerce hapis hayatı süren Arafat Filistin halkının can bedeli direnişiyle bu kuşatmadan kurtulmuş, ama Filistin direnişinin önemli isimleri ve öfkesi bir kez daha ABD ve İsrail’in ellerine sunulmuştur. Bir kez daha Filistin halkı devrimci önderlikten yoksun olmanın bedelini ödemektedir.

Devrimci bir önderliğin yaratılması bugün Filistin halkının acil sorunudur. Bu hedef ilkinden daha zor görünse bile, direnişçi ruhuyla, yarattığı baş eğmez gelenekle Filistin halkı bunu da başaracaktır. Nitekim tamamiyle yıkılmış Cenin’de halkın Amerikan yardımını kabul etmemiş olması izlenecek yolu da ortaya koymuştur.

Bize düşen görev ise, bu görkemli direnişi sonuna kadar desteklemek, Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltmektir. “Zafere kadar devrim” çizgisinde devrim bayrağını daha güçlü yükseltmektir.