8 Ocak 2005
Sayı: 2005/02(02)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD-İsrail şer ekseninin hizmetindeler
  Sağlıkta özelleştirmenin kılıfı; Sağlıkta Dönüşüm Projesi
  Özelleştirmeler durdurulsun, kölelik yasaları çöpe atılsın!
  Sosyal saldırılara karşı sınıf mücadelesi!
  Sefalet ücreti politikası 2005 yılında da devam edecek
  Patronlar kıdem tazminatını 15 güne indirmek istiyor
  DİSK'in 2004 daporu üzerine
  CHP'de patlayan "cerahat"
  Abdullah Gül siyonist şeflerin huzurunda
  "Yardım koalisyonu", "Bağdat fatihi" feneralden sorulacak
  Tasfiyecilik, sahte dostlar ve ötesi
  Birleşik gençlik kurultayı için ileri!/Orta sayfa
  Birleşik bir gençlik kurultayı için harekete geçildi
  2004'te gençlik hareketi
  Mimar Sinan'da tepki büyüyor
  İşgal karşıtı direniş seçim oyununu bozmaya aday
  Filistin halkının cellatları Irak'ta işbaşında!
  İsrail işgali altında "özgür seçimler"
  Almanya;Burjuva demokrasisinin iç yüzü
  OSİM-DER 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı
  Bültenlerden
  BEKO'da kitlesel işçi kıyımı
  Ya barbarlık ya sosyalizm!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Birleşik bir gençlik kurultayı için harekete geçildi...

Gençlik hareketinin sorunlarına çözüm
oluşturmak için anlamlı bir adım!

Yakın zamanda yaptığımız birçok değerlendirmede gençlik hareketinin sorunlarını tartıştık, bu bağlamda süren tartışmaları sayfalarımıza aktardık. Değerlendirmelerimizde genel olarak hareketin kilitlendiği noktaları ortaya koymaktaydık ve hareketin önünü açacak süreçlerin yaratılması için yapılması gerekenleri en genel haliyle belirlemeye çalışmaktaydık. Bugün sorunları tartışabileceğimiz geniş bir platform oluşmuştur. Çok sayıda gençlik grubunun ilkesel planda ortaklaşması ile bir kurultayın örgütlenmesi için gerekli adımlar atılmaya başlanmıştır. Biz atılan bu ilk adımların büyüklüğünün ve sonuçlarının değil, öneminin üzerinde duracağız.
Geçmiş yıllarda da belli değerlendirmeler yapılmış olmakla birlikte biz süreci bu yılın başından başlayarak ele alacağız. Dönem başında birçok gençlik grubu farklı biçimlerde de olsa hareketin geldiği yerdeki tıkanıklığından bahsetmekteydi. Elbette buradaki tespitlerin bir bölümü gerçekçi bir temele oturmamakta, bir bölümü ise öznel bakışın darlığını aşmamaktaydı. Ancak yine de yapılan değerlendirmelerin bir gerçekliği ve çözüm üretmek için atılacak adımlara katkı sağlama şansı bulunuyordu. Nitekim bizim yaptığımız tartışmalarda da bu olanak üzerinde durulmakta ve birbirinin farkını gözeten bir politik bileşenle parçalılığa karşı birleşik bir mücadele ve örgütlenme önerilmekteydi.
Farklı değerlendirmelerde ortaklaşılan en temel nokta, gençlik hareketinin yaşadığı daralma ve sıkışmadır. Tüm sorun bunun nasıl aşılacağında düğümlenmektedir. Sorunun yalnızca güncel bir nitelik taşımadığı, tersine, yılların olumsuz birikiminin ürünü olduğu yerde, hareketin politik hattının güçlendirilmesi en önemli nokta olarak çıkmaktadır karşımıza. Bunun yapılabilmesi için, ama bununla birlikte atılan politik adımların geniş gençlik kitlelerinin örgütsüzlüğünü de giderecek bir biçimde ilerlemesi için, ortak mücadele ve hareket bir zorunluluk olarak ortaya konmuş bulunuyor. Gençlik hareketinin yaşadığı tıkanmada, nesnel nedenleri bir yana bırakacak olursak, politik gündemlere müdahale yeteneğini zayıflatan bakış sorununun kuşkusuz önemli bir rolü var. Fakat bunun yanısıra, ileri gençlik kitlesi ile genel gençlik kitlesinin, politik gruplar ile esnek örgütlülüklerin, ve son olarak, bizzat farklı politik örgütlenmelerin çoktan beridir ayrı ayrı kanallardan akmasının da bunda çok önemli bir payı var.
Mevcut durumun ortaya çıkardığı tablo tüm bu sorunların tartışılacağı bir kurultayı çoktandır bir ihtiyaç haline getirmiş bulunmaktadır. Bu ihtiyacın belirlenmesi farklı gruplar tarafından nasıl ele alınırsa alınsın, harekete dair temel tespitlerde ne kadar ayrı düşülürse düşülsün, ihtiyacın kendisi artık son derece yakıcı bir hal almıştır. İşte bugün gelinen noktada ilk adımları atılan kurultay süreci, bu sorunların giderilebilmesi için bir fırsat niteliği taşıyor.
Biz burada gençlik hareketini bu noktaya getiren sorunlar üzerine düşüncelerimizi ancak kaba bir biçimde ortaya koyabilmekteyiz. Daha geniş bir anlatım geçtiğimiz dönem boyunca yayınlarımızda yeraldığı için bunu yeterli de görüyoruz.

Kurultay bir eylem olduğu kadar bir süreçtir de

Geniş bir bileşeni, üstelik çok zaman yan yana gelmekte sorun yaşayan bir bileşeni ortak ihtiyaçlar temelinde biraraya getirecek olan bir kurultay, başlı başına önemli ve etkili bir eylemdir. Gençlik hareketine dair yaklaşımların, pratik süreçlerin ve deneyimlerin, politik alternatiflerin, düzen karşısındaki konumlanışın, üniversite ve topluma bakışın böyle geniş bir bileşenle paylaşılması, tartışılması, ortaklaştırılarak yeni düzeyde bir birikim yaratılması, gerçekten ilgiyi hak eden devrimci bir eylem olacaktır. Ancak bizim düşündüğümüz sadece bundan ibaret değildir. Bir eylem olarak kurultayı da güçlendirecek şekilde, beraberinde bunu da aşan bir işleve oturması için kurultay aynı zamanda bir süreç, bir çalışma dönemi olarak ele alınmalıdır. Elbette bunun gerçekleşmesini olanaklı kılacak olan, yerellerde sürdürülecek çalışmaların gücü ve bu güçle yerellerde halihazırda varolan sınırların kırılmasıdır.
Dolayısıyla kurultay geniş bir bileşenin ideolojik-politik tartışma ve üretme zemini olacağı gibi, gençlik hareketinde yeni bir dönemin yaratılması için kaldıraç işlevi görecek yeni bir örgütlenme deneyiminin de zemini olacaktır. Burada yerel örgütlerin önüne kaba, şematik örgütlenmeler koymaktan bahsetmiyoruz elbette. Ama bizzat yerellerin deneyimleri ile zenginleşecek, gelişecek ve buralardan alacağı güçle merkezi kanalları açabilecek bir örgütlenme sürecini anlatmaya çalışıyoruz.
Kurultayın bileşeni olan örgütlülüklerin bu konuda nasıl bir paydada birleşeceklerini bugünden söylemek zor. Ancak bizim perspektifimiz bu olmalıdır. Yine yerel örgütlülüklerin de gençlik gruplarının biraraya gelmiş halini aşan bir bileşene kavuşabilmesi hayati bir önem taşıyor. Zira kurultay tek başına bu gruplardan ibaret kalmamalı deniyorsa, bunun yaratılabileceği asıl alanın bizzat yerel çalışmalar olduğu akılda tutulmalıdır. Kurultayın örgütleyicisi olacak tüm yapıların bu çalışma için azami çaba harcamaları gerekiyor. Bununla beraber biz tüm enerjimizi ve olanaklarımızı tam da bu yerel çalışmalar konusunda seferber etmeliyiz.
Buraya kadar kurultayın yeni bir gençlik hareketi yaratılması için birleşik mücadele alanı açması üzerinde durduk. Ancak bu hiç de bir aynılaşma anlamı taşımıyor. Sözkonusu olan ortak-birleşik mücadele öğrenci hareketi konusunda kaygı taşıyan tüm unsurları biraraya getirmeyi hedeflese de aynılaştırmak gibi yanlış bir bakıştan kesinlikle uzaktır. Aksine süreç boyunca ortak çalışmalarla birlikte bir ayrışma ve netleşme de yaşanacaktır. Gençlik hareketi içerisinde çalışma yapan herkesin bir tutulması geri eğilimine karşı bu çok önemlidir. Yine bir çok kişi ve grup için bu süreç savunulanların netleştirilmesi ve açıklığa kavuşturulması anlamına gelecektir, gelmelidir. Aksi sağlıklı bir tartışma ve karşılıklı ideolojik mücadele ortamını sağlayamaz, bu ortam olmaksızın da kurultay yeni bir aşamayı gerçekleştirmekte zorlanır. Özcesi süreç, herkesin düşüncelerini özgürce savunabilmesi ile hem bir netleşme sağlayacak, hem de solda uzun zamandır yokluğu hissedilen sağlıklı tartışma ortamını ve kültürünü yeniden yaratmak için bir olanak olacaktır.

Birleşik bir devrimci gençlik hareketi yaratmak için ileri!

Buraya kadar çokça tekrarladık, bir kez daha söyleyerek vurgulayalım: Kurultay gençlik hareketi için büyük bir fırsattır, olanaktır. Gençlik içerisindeki tüm güçlerin, ilerici, devrimci örgütlenmelerin, otonom yapıların, yerel özörgütlülüklerin, bizzat gençlik yığınlarının, hatta konuya ilgili akademik çevrelerin bu fırsatı gereğince değerlendireceklerini umuyoruz. Biz ise tüm enerjimizle bu sürecin temel bir parçası, örgütleyicisi olacağız. Sorunlara çözüm bulmanın, gençlik hareketini ilerletmenin sorumluluğunu taşıyan herkesi bu yapının harcını karmaya çağırıyoruz.

(Ekim Gençliği'nin Ocak 2005 tarihli
son sayısından alınmıştır...)