6 Kasım '04
Sayı: 2004/44 (36)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist barbarlık ve kapitalist yıkımın pençesindeki dünyada emekçilerin geleceği
  Felaket tsunaminin değil emperyalizmin eseridir.
  Deprem ve onbinleri yutan dev dalgalar
  Özelleştirme talanı sürüyor!
  Soruşturma terörü yine sahnede!
  2004 yılında sınıf hareketi
  2004 yılı ve kamu emekçileri hareketi
  Başbakan'ın Suriye gezisi
  Ekonomik büyüme ve işsizlik
  Kürt liberallerinin AB hüsranı
  BDSP'den sempozyuma çağrı
  Yoksulluğa mahkum, yozlaşmaya teslim olmayalım!
  Gençlik hareketi ve komünist gençliğin görevleri-2 / Orta sayfa
  İÜ'de ortak çalışmamız güçlenerek sürüyor
  Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri gözetleniyor
  YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde şenlikli eylem
  Irak'ı işgal eden emperyalist ordular acz içinde
  İşgalci askerler katlettikleri Iraklılar'ın organlarını da çalıyor
  Ertelenen Ukrayna seçimleri yeniden yapıldı
  2005'e girerken.../2
  Genç İşçi Bülteni'nden
  Esenyurt-Kıraç İşçi Bülteni'nden
  Toplumcu şair Şükran Kurdakul'u yitirdik
  Katliamlara karşı direniş kazanacak!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayınSempozyuma çağrı!..

"Güvencesiz çalışmaya,
geleceksiz yaşamaya hayır!"


1-Sempozyumun Genel Çerçevesi
İkinci Dünya Savaş? sonras?nda yakalad?ğ? göreli bir büyüme döneminin ard?ndan emperyalist-kapitalist sistem, 1974 petrol bunal?m?yla patlak veren ve zamanla giderek genişleyen krizden kurtulmak için tüm dünyada işçi ve emekçilere kapsaml? sald?r?lar yöneltmektedir. ?Sosyalist Blok?un çöküşünün ard?ndan çeşitli başl?klar alt?nda h?z kazanan bu sald?r?lar son y?llarda gitgide t?rmanmakta, her geçen gün daha da y?k?c? sonuçlar yaratmaktad?r.
Hiçbir s?n?r tan?madan dünyan?n her yerinde istediği gibi at koştursun, daha çok kâr edebilsin diye uluslararas? tekelci sermeye için bir dizi ayr?cal?kl? yasa ç?kar?l?rken, IMF, DB, DTÖ, OECD eliyle yürürlüğe sokulan neo-liberal politikalarla, işçi s?n?f? ve emekçilerin uzun mücadeleler sonucunda elde ettiği en temel haklar ve kazan?mlar hedef tahtas?na oturtuluyor.
KİT kapsam?ndaki işletme ve kurumlar?n özelleştirme ad? alt?nda sermayeye peşkeşi tam gaz sürüyor.
Tüm dünyada esnek çal?şmayla birlikte köleci çal?şma koşullar? yerleştirilmeye çal?ş?l?yor.
Devlet eliyle verilen kamusal hizmetler (eğitim, sağl?k, belediye vb. hizmetler) özelleştirilip sermayenin talan?na aç?l?yor, tüm sosyal haklar gaspedilmek isteniyor. Enerji, su gibi yaşamsal öneme sahip kaynaklar yerli ve yabanc? sermaye tekellerinin ellerine b?rak?l?yor.
Küçük üreticilerin tasfiyesi, tar?mda devlet desteğinin kald?r?lmas? ve getirilen bir tak?m düzenlemelerle kendine yetebilen ülkelerin tar?m? çökertiliyor. Tar?m üretimi uluslararas? tekellerin denetimine sokuluyor.
Hiç kuşkusuz ki, baş?n? ABD?nin çektiği yeni dönemdeki işgal ve savaşlar, bu toplam sald?r?lar?n bir parças? ve devam?d?r. Emperyalist barbarl?ğ?n Yugoslavya, Afganistan ve Irak?ta yürüttüğü savaşlarda yüzbinlerce insan can?ndan oldu.
Tüm dünyada, sermayenin aral?ks?z uygulad?ğ? y?k?m ve köleleştirme sald?r?lar? sonucunda işçi ve emekçilerin çal?şma ve yaşama koşullar? gün geçtikçe daha da kötüleşmekte, işsizlik ve yoksulluk artmakta, servet-sefalet kutuplaşmas? giderek keskinleşmektedir. Daha çok kâr mant?ğ?yla hareket eden tekelci sermaye tüm dünyay? sefalete, açl?ğa ve şiddete boğmaktad?r.
Bu sald?r?lardan en büyük pay? emperyalizme bağ?ml? ülkeler almaktad?r. Neo-liberal politikalar en sert ve en kapsaml? biçimde bu ülkelerde uygulanmaktad?r. Türkiye bu ülkelerin baş?nda gelmektedir. 24 Ocak Kararlar??yla girilen bu sürecin önü, ancak 12 Eylül askeri faşist darbesiyle toplumsal muhalefetin ve s?n?f hareketinin ezilmesi sayesinde aç?labilmiştir. Sermaye iktidar? halen de esas olarak şiddet, bask? ve yasaklarla yol almaya çal?şmaktad?r. Fakat buna paralel olarak, milyonlarca emekçinin en yak?c? ve en temel istemlerinin istismar?na dayal? bir kampanya yürütmektedir. KİT?ler üzerinden oynanan oyunlar hat?rlardad?r. Benzer oyunlar şimdilerde tar?m, belediye hizmetleri ve sosyal güvenlik kurumlar?n?n tasfiyesi için de tezgahlanmaktad?r. Sonuçta, emperyalistlerin gözetim ve denetiminde ?istikrar program??, ?reform?, ?uyum yasalar?? vb. adlar alt?nda y?llard?r uygulanan neo-liberal sald?rlar, emperyalizme bağ?ml?l?ğ? ve sosyal y?k?m? art?rmaktan, servet-sefalet kutuplaşmas?n? derinleştirmekten, ülkeyi peşpeşe krize, ekonomiyi her geçen gün daha da borç batağ?na sürüklemekten başka bir sonuç yaratmam?şt?r. 
Emperyalizmin tam desteğini arkas?na alan sermaye iktidar?, devlet ve hükümet cephesinden tüm olanaklar?n? seferber ederek bu sald?r?lar? geçirmeye kararl?d?r. Peşpeşe gerçekleşen özelleştirmeler ve geçen y?l ç?kar?lan kölelik yasas?n?n ard?ndan şimdi de ?sosyal reform? ve ?sağl?kta dönüşüm program?? ad? alt?nda sosyal güvenlik kurumlar?n? tasfiye ederek piyasaya açmaya çal?şmaktad?r. Bu yasalar meclisten geçer ve uygulamaya konulursa eğer, milyonlarca işçi ve emekçi en temel ve en doğal ihtiyaçlar?n? karş?layamayacakt?r, sefalet daha da derinleşecektir.

 2-Sempozyumun Amacı
Sermayenin sald?r?lar? bu kadar planl? ve kapsaml? iken s?n?f ve emekçi hareketi büyük bir dağ?n?kl?k ve kendine güvensizlik içinde son y?llar?n en zay?f dönemini yaşamaktad?r.
Sendikalar?n tepesini tutan bürokratlar?n uzlaşmac? ve ihanetçi çizgilerinin bunda büyük bir pay? olduğunu özel olarak belirtmek gerekiyor.
Tarihsel önemdeki bu sald?r?lar?n püskürtülebilmesi, sald?r?lar?n hedefi olan işçi ve emekçilerin silkinip ayağa kalkmas?na, örgütlü, birleşik bir mücadele yürütmesine bağl?d?r. S?n?f hareketinin üzerindeki ölü toprağ?n? atmas? için siyasal bir s?n?f hareketinin ve bunun bir parças? olarak da yeni bir sendikal hareketin yarat?lmas? gerekmektedir.
Mevcut sendikal hareket, gelinen noktada s?n?f?n sermayeye karş? mücadelesini örgütleme hedef, niyet ve yeteneğinden yoksun olduğunu defalarca kan?tlam?şt?r. Baz? sendikalar?n ya da şubelerin yer yer daha ileriden tutum almalar?, sendikal hareketin genel tablosunu değiştirmemektedir. O halde s?n?f hareketinin yenilenme ihtiyac? sendikalar? da kapsamak zorundad?r.
Bu tablo karş?s?nda s?n?f?n ileri ve öncü kesimlerine, emekten yana güçlere her zamankinden daha büyük bir sorumluluk düşmektedir.
Bu sorumluluk gereği Bağ?ms?z Devrimci S?n?f Platformu (BDSP) olarak ?İşçiler ve emekçiler sermayenin sosyal y?k?m sald?r?lar?na karş? örgütlenme ve mücadele sorunlar?n? tart?ş?yor? başl?kl? bir sempozyum örgütlemeye karar verdik.
Öncelikle, işçi ve emekçilerin ezici bir çoğunluğunun bu sald?r?lar?n yeterince bilincinde olmad?ğ? görülüyor. Sald?r?lar?n ne anlama geldiğinin az-çok fark?nda olanlar?n ise kafalar? yeterince aç?k ve net değil. Bu nedenle, işçi ve emekçilerin bu sald?r?lar konusunda bilgilendirilmesi-bilinçlendirilmesi gibi bir sorumlulukla hareket ediyor; bu yöndeki çal?şmam?z?n bir parças? olarak düzenlediğimiz sempozyumun işçi ve emekçilerin ayd?nlat?lmas? amac?na hizmet edeceğini düşünüyoruz. 
İkincisi; s?n?f hareketinin düzeyi, mevcut sendikal hareketin verili durumu ve s?n?f?n yak?c? ihtiyaçlar?ndan hareketle, işçi s?n?f?n?n tarihsel misyonuna inanan emekten yana güçler ile sald?r?lar?n bire bir muhatab? olan s?n?f?n ileri öncü kesimlerinin bu temel sorun vesilesiyle biraraya gelip tart?şmalar?n?n, deneyim ve birikimlerini paylaşmalar?n?n ve bunu s?n?f?n daha geniş kesimlerine ulaşt?rmalar?n?n bir göreve ve yak?c? bir ihtiyaca karş?l?k düştüğünü düşünüyoruz.
Üçüncüsü; bu yöndeki tart?şmalar?n derinleştirilmesi, süreklileştirilmesi ve ulaş?lan sonuçlar?n s?n?f?n daha geniş kesimlerine maledilmesi ve nihayet birlikte ortak hareket edebilme noktalar?n?n yakalanmas? birbirinden farkl? dinamiklerin ve güçlerin içiçe ve paralel bir tarzda değerlendirilmesini, ortak etkinliklerin ortak bir hedefe bağl? olarak yürütülmesini gerektirmektedir. Dolay?s?yla, ulaş?lan sonuçlar kadar, ulaş?lacak güçlerle yap?lacak sempozyumla yeni bir başlang?ç yapmay? da önemsiyoruz.
Son olarak, bu tür tart?şma platformlar? kuşkusuz ilk defa oluşturulmuyor. Gerçekleşen benzeri toplant?lar?n hepsi de taban? harekete geçirmek gerekliliğine vurgu yap?yor. Temel eksikliğin tabanda hareketliliği sağlamak olarak görüldüğü yerde, sempozyumun bir diğer amac? da, ön haz?rl?k sürecini tabana doğru yaymak, işçi ve emekçilerle sempozyumu birlikte örgütlemek, taban?n irade ve inisiyatifini sempozyuma taş?makt?r. Öyleyse sempozyum sermayenin sald?r?lar?n? ve s?n?f hareketinin sorunlar?n? tart?şma platformu olacağ? gibi, taban hareketini aç?ğa ç?karma çabas? olduğunu söylemek yerinde olacakt?r.
Birleşik, militan, siyasal bir s?n?f hareketinin yarat?lmas? için at?lm?ş bu ad?ma, işçi s?n?f?n?n mücadelesine inanan, emekten yana tüm güçleri omuz vermeye çağ?r?yoruz.

 3- Sempozyumun Kapsamı ve Tartışma Konuları

 * ?Sosyal devlet? anlay?ş?ndan neo-liberal politikalara geçiş: Nedenler, amaçlar, uygulama biçimleri ve ortaya ç?kan sonuçlar.
* Türkiye?de sermayenin genel sald?r?lar? başl?ğ? alt?nda sosyal güvenlik kurumlar?n?n tasfiyesi, (hastanelerin özelleştirilmesi, sağl?k hizmetlerinin paral? hale getirilmesi vb. alt başl?klar), özel emeklilik sistemine geçiş ve k?dem tazminat?n?n gasp? ve bunun yaratacağ? sorunlar.
* Bu sald?r?lara karş? örgütlenme ve mücadele sorunlar?.
* Sermeyenin sald?r?lar?na karş? işçi s?n?f?n?n mücadele ve örgütlenme deneyimleri

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP)


Tarih........: 13 Şubat 2005 (Pazar)
Saat ........: 9:00
Yer..........: Eminönü Kadırga Kültür Merkezi