15 Aralık '01
Sayı: 39


  Kızıl Bayrak'tan
  Direniş, katliam ve düşen maskeler
  İlk etapta yüzbin kamu emekçisini sokağa atmaya hazırlanıyorlar... Kamu işçisi bu oyunu bozmalıdır!
  "Genel grev genel direniş"i tabandan örgütleyelim!..
  DGM'lerin kapsamına ilişkin yasa ikinci kez kabul edildi... Hortumcular, çete-mafya ve kontr-gerilla elemanları kapsam dışı
  Üniversitelerde faşist terör dalgası
  Filistin halkıyla dayanışmaya!..
  ABD ve İsrail'in sinsi planı
  Gece çalışması üzerine
  Aymasan işçilerinden direniş değerlendirmesi: Direniş mücadele eden işçiler lehine bitmiştir
  Devrimci irade teslim alınamaz
  19 Aralık'ta: Katliamcılar yenildi
  19 Aralık'ta: Bir kez daha biz kazandık!
  "Sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünya için, işçilerin birliği halkların kardeşliği!
  Devrim yürüyüşümüz sürüyor!..
  Şan olsun Yeni Ekimler'in partisine!
  Yaşasın devrimci dayanışma!
  Gelecek umudunu Türkiye işçi sınıfına bağlayanlara...
   Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Sınıf Çalışmasının Sorunları...

Gelecek umudunu Türkiye işçi sınıfına bağlayanlara...

İşçi sınıfı hareketinin durumu ve sınıf çalışmasının sorunları, TKİP Kuruluş Kongresi’nin temel gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Burada kitap halinde sunulan metinler buna ilişkin zengin ve çok yönlü tartışma ve değerlendirmeleri kapsamaktadır. Bu metinler zamanında, Kuruluş Kongresi’ni izleyen aylar içinde, Kızıl Bayrak tarafından devrimci kamuoyuna sunulmuştu. Aynı şekilde, kitabın son iki bölümünü oluşturan “Kamu Çalışanları Hareketi” başlıklı Kuruluş Kongresi değerlendirmesi de yine aynı günlerde Kızıl Bayrak’ta yayınlanmıştı.

Komünistler tüm siyasal sorunları, bunlar gündelik pratik sorunlar olsalar bile, ideolojik ve ilkesel bir çerçevede ele almak, irdelemek ve bir sonuca bağlamak üstünlüğüne sahiptirler. Bu üstünlüğü ve bunun verimli sonuçlarını burada, sınıf hareketinin durumu ve sınıf çalışmasının sorunları üzerine tartışma ve değerlendirmelerde de, somut olarak görmekteyiz. Fakat bundan da önemli ve dikkate değer olan, buradaki tartışma ve değerlendirmelerin aynı zamanda yılları bulan pratik bir sınıf çalışmasının zengin verilerine, deneyim ve derslerine de dayanmasıdır. Metinler incelendiğinde, temel önemde konular ve sorunlar üzerine tartışma ve değerlendirmelerin, hiç de genel ya da soyut bir çerçevede değil, fakat tümüyle sınıf hareketinin geçmişten o güne somut seyri ve komünist sınıf çalışmsının somut verileri üzerinden yapıldığı görülecektir. Tartışma ve değerlendirmeleri canlı ve verimli kılan, yeni dönem için işlevsel sonuçlara ulaşmayı kolaylaştıran bir sonucu olmuştur bunun.

Komünistler başından itibaren, güç ve olanaklarının el verdiği ölçüde etkin bir sınıf çalışmasına yöneldiler ve bu çalışma içerisinde önemli bir deneyim birikimine ulaştılar. Bu deneyimler sürece paralel olarak komünist basında ve örgüt konferanslarında döne döne değerlendirildi. TKİP Kuruluş Kongresi değerlendirmeleri tüm bunlar üzerinde yükselmekte, o güne kadarki deneyimlerin eleştirel bir genellemesini ortaya koymaktadır. Doğal olarak yeni dönem sınıf çalışmasının sorunlarının ele alınışında ve görevlerin belirlenmesinde de bundan gereğince yararlanılmaktadır.

İşçi sınıfının toplumda ve dolayısıyla toplumsal mücadelede tuttuğu çok özel ve kendine özgü yere ilişkin tartışmalar çoktan geride kaldı. Tüm zayıflıklarına ve kendini aşmadaki zorlanmalarına karşın döne döne kendini yeniden ortaya koyan işçi sınıfı hareketinin gücü ve olanakları gözler önündedir. Bunları etkin bir yönelişle değerlendirmeyi başarabilmek, devrimci sınıf mücadelesinde mesafe almanın, yapısal çözümsüzlükler ve bunalımlar içinde debelenen düzen karşısında devrimci çıkış yolunu pratik olarak somutlamanın zorunlu koşuludur. Devrimci sınıf yönelimi ve çalışmasının stratejik devrimci anlamı da buradadır.

Elinizdeki kitap bu yönelim ve çalışmaya sağlam perspektif sunmakla kalmamakta, buna ilişkin sorunları çözümlemekte, dönemsel görevleri somutlamaktadır. Bu niteliği ile kitap, gelecek umudunu Türkiye işçi sınıfına bağlayan herkesin, herkesten de çok şu dönem sınıf çalışmasına yeni bir solukla yüklenen komünistlerin elinde düşünsel ve pratik işlevi olan bir silahtır.

(Sınıf Çalışmasının Sorunları kitabının Sunuş metnidir...)

***

“Kısa vadede bir kitlesel yükseliş ya da sınıf hareketinde yaşanacak politik patlamalar türünden özel beklentileri bir yana bırakmak, bu türden beklentilerin etkisinden kendimizi kurtarmak durumundayız. Devrimci bir teorik temel ve buna dayalı bir program üzerinde yükselen devrimci bir sınıf partisi olma konumunun getirdiği ciddiyetle, sınıf mücadelesine, bu arada işçi sınıfı hareketinin gelişme seyrine, sabırlı ve soluklu yaklaşmak durumundayız.
“Biz uzun vadeli ve soluklu bir çalışma perspektifine göre konumlanırız ve sabırla çalışır, işimize bakarız. Ama öylesine dinamik ve esnek bir örgütsel yapıya ve çalışma tarzına sahip oluruz ki, bu bize beklenmedik gelişmeleri, kitle hareketindeki beklenmedik çıkışları başarıyla karşılama olanağı da sağlar. Lenin’in de sık sık vurguladığı gibi, biz devrimi örgütlemeye bakarız, bizim görevimiz sabırla ve sebatla devrimi örgütlemektir; ama devrim, genellikle olduğu gibi, bizim irademiz dışında ve beklenmedik zamanlarda ve beklenmedik biçimler içinde patlak verecektir. Doğal olarak bu devrimci kitle hareketleri için de geçerlidir. Biz gündelik çalışmada ne kadar soluklu, sabırlı ve başarılı olursak, beklenmedik bir biçimde gündeme gelecek kitlesel patlamaların önüne düşmek konusunda da o ölçüde hazırlıklı ve başarlı oluruz.”