ARSIVANA SAYFA
 
12 Ağustos '00
SAYI: 29
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan...
Belediye işçileri de ortak mücadeleyi örmek zorundadırlar!
Sosyal yıkım programına "demokratikleş me" cilası ve tahkimatta yeni açılımlar
Devlet depremzede halkı ortada bıraktı
Aradan geçen bir yıl içinde depremzedelerin hiçbir sorunu çözülmedi
17 Ağustos depremi çürüyen düzen gerçeğini tüm çıplaklığıyla gosterdi
Deprem yıkımının sorumlularından hesap soralım!
Belediye işçilerinden grev kararlılığı
Sendikal bürokrasinin belediye işçilerine ördüğü kıskaç
Amerika'da onbinlerce haberleşme işçisi grevde!.
Hacıbektaş'ta Hızır Pasalardan hesap soralım!
"Enflasyona karşı mücadele" masalı
Adana TİS Bülteni ve dönemin sorumlulukları
Programda tarım ve köylü sorunu/4
Adalet Bakanlığı'nın F tipi kampanyası
F (hücre) tipine karşı mücadele ve sermayenin tuzakları
Sendikalardan hücre sistemine karşı eylem
Hücre saldırısını püskürtmenin sorunları ve sorumlulukları
Parti programı ışığında çevre ve kapitalizm
Çevre sorunu ve küçük-burjuva muhalefeti
Moğolistan seçimlerinin gösterdikleri
Ekim Gençliği'nden
Saygon zindanlarında mücadele
Sınıfı ve devrimi örgütlemede parti kadrosunun tayin edici rolü
Yazılı materyallerin etkisi üzerine fabrika gözlemleri
Mücadele Postası
 
Tüm yazılar

 
 
Adana TİS Bülteni ve dönemin sorumlulukları


Tahir Solmaz


Adana TİS Bülteni’nin gecikmeli de olsa ilk sayısı çıkmış bulunuyor. İşlevini yerine getirebilmesi, ilk olarak neye hizmet etmesi gerektiğinin bilince çıkarılmasıyla doğrudan orantılıdır. Çünkü en verimli çalışma, ihtiyaca cevap verebilendir. İhtiyaçlar ve araçlar birbirine tekabül ettiği ve birbirini geliştirdiği, zorladığı sürece ilerleme var demektir. Sınıf çalışmasının farklı kesitlerinin ihtiyaçlarına hakim olma, kullanılacak araçların içeriğini ve verimini de belirler.

Hakim olma diyoruz, ama bu, anlık bir değişim, refleks ya da icat biçiminde değil, sınıf çalışmasının her pratiğini deneyim haline getirmek, sürekli öğrenmek ve hatalardan ders çıkarmakla mümkündür. Refleksleri güçlendiren tam da deneyimin kendisidir. Hakim olunması gereken ne ise araçları zenginleştiren ve rengini veren odur. Bu bütünlük anlaşılmadığı ve kavranmadığı ölçüde araçlar, bir külfete, yüke ve yeknesaklığa da dönüşebilir; anı kurtarmanın, pratiği ve örtüsü haline de gelebilir.


Adana’da bültene neden ihtiyaç vardır?

Diğer araçlar ya da materyaller bunu karşılamaya yetmez mi? Önemli olan kuşatıcılığı sağlamaktır. Fakat somut ihtiyaçlar, kendisine yanıt verebilecek araçları gerektirir. Bülten de bu materyallerden yalnızca birisidir. TİS sürecine müdahalenin çeşitli araçlarından biri olan Adana TİS Bülteni, sınıfla bağ kurmanın, öncüleri etkilemenin, politik nüfuz alanını genişletmenin aracı olarak kullanılabilmelidir. Politik yayınlara karşı önyargıların kırılabilmesinde ve daha ileri düzeyde işçilerle ilişki geliştirmeyi kolaylaştırıcı bir etkisi de vardır bu tür araçların.

Ama bu, “kuşatıcı” bir çalışmayla birleştirilebilmelidir. Adana TİS Bülteni, adından da anlaşılacağı üzere, verili hareketliliklere müdahalede kullanılabilecek esnek bir araçtır. EXSA’da hala devam eden grevin diğer ayaklarını Paksoy’da yaşanan hareketlilik ve organize sanayiinde EXSA grevinin de basıncıyla başlayan sendikalaşma hareketlilikleri oluşturuyor. Bunun kendisi, grev ya da hareketlilikleri birleştirmek, dayanışmanın ve birleşik bir hareketliliğin yaratılması için bir çaba anlamına da gelecektir.

Bunları hayata geçirebilmek için, bütünlüklü ve sistematik bir pratiğin içerisinde olunabildiği koşullarda sonuç alma şansı vardır. Bununla bağlantılı olarak tam da sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarına yanıt verebilme uğraşında yetkinleşmek, kolektif bir çalışmayı oturtmak mümkün olacaktır.

EXSA grevi, halihazırda bültenin verimli kullanılması gereken yer durumundadır. Yani EXSA’yı öne çıkaran ve ordan seslenen bir rol oynayabilmelidir. Bülteni grevci işçilere maletmek, grevin ve işçilerin doğal bir parçası ve aracı haline getirebilmek bugün çok daha mümkündür. Bu, TİS bülteninin işlevini daraltmaz. Tersine, EXSA’dan seslenmenin avantajıyla diğer grev ya da hareketliliklere müdahaleyi kolaylaştırır. Diğer grev ya da hareketliliklerle EXSA grevinin bütünleşmesini ve birlikte hareket etmeyi zorlayan bir rol oynayabilir.

Yaşanan ve yaşanacak hareketlilikle, gösterilecek müdahalenin düzeyi ve başarısı, Adana’da sektörel ya da tüm işçileri kapsayan platformların oluşturulması için maddi zemini oluşturacaktır. Çünkü işçiler üzerinde yaratılacak olan ciddiyet ve gelişen ilişkiler, bunu yapabilmemizi sağlayacaktır. Kuşkusuz bu platform çalışmasını, direnişlerin sonuna ya da sonucuna ertelemek anlamına gelmiyor. Birbirini geliştirmesi ve yolaçıcı olabilmesi, bütünlüklü bir bakış ve pratikle mümkün olabilecektir.


EXSA grevi bir şanstır!

EXSA’da yaratılan bugünkü sınırlı etki (fazlası mümkünken), bugünkü düzeyiyle bile bize fazlasıyla olanaklar sunmaktadır. Nedir bu olanaklar?

İşçilerin asgari düzeyde de olsa sempatilerinin kazanılmış olması, ilişkiye açık olmaları, ortak iş yapmaktan kaçmamaları, önyargılarının zayıf olması, dağıtılan bildirinin, gazetede çıkan yazıların etkisi, çok zayıf da olsa ev ziyaretleri, Adana TİS Bülteni’ne sıcak bakmaları, %10 barajına karşı Ankara’daki eylemde cılız da olsa yanlarında olmamız, cezaevinden yazılan mektupların ve gösterilen dayanışmanın olumlu etki yaratması ve daha bir dizi gelişme, bizim EXSA’ya yönelik sonuç alıcı bir çalışmada derinleşmemiz için olanakların fazlasıyla varolduğunu göstermektedir.

Ayrıca organize sanayiindeki kimi fabrikalar üzerinde EXSA grevinin yarattığı olumlu etkiyi genişletmek ve bu fabrikalarda etki sahamızı güçlendirmek, yeni işçi ilişkilerine ulaşabilmemizi de olanaklı kılmaktadır.

Halihazırda ilk sayısı elimizde bulunan Adana TİS Bülteni’nin verimli bir şekilde kullanmak ve birçok fabrikaya ulaştırabilmek gerekiyor. Tüm büyük fabrikaların işyeri sendika temsilcilikleri üzerinden yaygın dağıtımını sağlamamız gerekiyor. Bülten tüm kitle örgütleri, sendikalar ve partilere ulaştırılmalıdır. EXSA işçilerini bültenin dağıtımına katabilmek ayrıca önemlidir. EXSA işçileri üzerinden bir mitingin ihtiyaç olduğu noktasında bunun propagandasını yapmak, bunun çalışmalarına doğrudan muhatap ve ortak olmak, daha geniş kesimlerin katılımını sağlamak için çabaya ihtiyaç vardır. Ayrıca bu netleştiği ölçüde, Adana TİS Bülteni’nin özel sayısı bir bildiriyle yaygın bir seslenmede bulunmak mümkündür.

Tam da söylenenler ve yapılması gerekenler üzerinden bunları yaşama geçirmede yaşanan tıkanıklıkları ve sorunları bir kez daha irdelemek ve belli sonuçlar çıkarmak gerekiyor. Parti düzeyinin gelinen yerde amatörlüğü, kendiliğindenciliği, ataleti taşıyamayacağı bir gerçektir. Dönemi göğüslemek, en azından Adana açısından, bir silkinmeyi zorunlu kılmaktadır. Ataleti besleyen maddi toplumsal zemine karşı, görev ve sorumluluklara hırsla sarılmaktan başka bir alternatif çözüm sözkonusu değildir.

Ama hırsla sarılma noktasında yaşanan sorunların çözümü de, partinin, güçleri sürekli sarıp sarmalamasından, çekip çevirmesinden, fiziki önderliği hissettirmesinden geçmektedir. Bu alandaki boşluk dolduramadığımız, kolektif çalışmanın yaratılamamasındaki sorunların çözümünde adım atamadığımız sürece, verili güçlerin ne kendilerini ne de kazanılacak güçleri kalıcılaştırması mümkün görünmemektedir.

Hele hele yeni bir TİS döneminden geçtiğimiz bir süreçte ve sınıf hareketinin daha da canlanacağının beklendiği bir dönemde, söylenenlerin ciddiyeti daha bir anlaşılır olmaktadır. Bugün Adana’da parçalı ve cılız bir hareketlilik yaşanıyor ve bizim sürece müdahalemiz de, bu cılızlığın çok daha gerisinde seyretmektedir.

Yeni dönemi kazanmak ve hazırlamak için güçlerin silkelenmeye, ideolojik ve politik olarak partiye kazanılmaya ihtiyaçları vardır. Partinin bu anlamda sorumlulukları daha bir artmaktadır. Halihazırda pratik inisiyatif alanında yaşanan boşluk, parti yayınlarının bir eğitim aracı olarak kullanılmasında, daha dikkatli ve titiz değerlendirilmesinde de yaşanmaktadır. Okunması, tartışılması, ihtiyaçların tespiti ve bu doğrultuda adım atmak bir yana, okumanın kendisi bile bir külfet haline gelmiştir.

Söylediklerimizi toparlarsak; Adana TİS Bülteni’nin kendine has rolünü oynayabilmesi, alanın ihtiyaçlarının bilince çıkarılması ile mümkündür. EXSA bir şanstır; yaratılan cılız etkiye rağmen, ciddi bir çıkış için olanaklar mevcuttur. Bültenin işlevsel kullanılabilmesi için yaratıcı bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Verili güçlerin, sorunun ciddiyetini kavramaları ve bu bilinçle ihtiyaçlara yaklaşabilmeleri için çok yönlü eğitilmeleri gerekmektedir.