03 Eylül 2005
Sayı: 2005/35 (35)


  Kızıl Bayrak'tan
  Ters tepen oyunlar ve büyüyen korkular
  Genelkurmay Başkanı'nın 30 Ağustos açıklamaları üzerine
   İncirlik yürüyüşü
  İncirlik yürüyüşü ve destek eylemleri
  Batman'da 20 bin kişi Hasan İş'i uğurladı
Özelleştirme tekelleşmeye hizmet ediyor
Kamuda toplu görüşme oyunu bitti
  Demokratikleşme paketlerinden yeni saldırılar çıkıyor
  Ekim Gençliği; Yeni döneme güçlü bir başlangıç için!
  TİSK:Sendikaya dost(!), işçi sınıfına düşman!
  "Sen 'sen' ol" ihanete geçit verme
  Ümraniye İşçi Kurultayı faaliyetlerinden...
  Küçükçekmece İşçi Kurultayı çalışmaları
  Sınıf çalışmasının sorunları ve kurultay çalışması
  Irak işgalindeki başarısızlık gizlenemiyor
  İşgalciler Irak'ı kaosa sürüklüyor

  Filistin direnişini bitirme planları tutmayacak

  Dünya Katolik Gençlik Günü ve gösterdikleri
  AKP H ükümeti "ucuz konut" adı altında emekçileri kandırıyor
  Türkiye'de aydın olmak!
  İçi boşaltılan kavramlar: Savaş ve barış!
  Düzene mahkum olmaktansa düzenin mahkumu olmak yeğdir
  Genç komünistlerin deneyimlerinden
  Bültenlerden / GOP İşçi Bülteni
  Emniyet gençleri "sevmeye" çağırıyor...
  İspanya'nın kızıl karanfili; Garcia Lorca
  Basından: Savaş bitiyor / Y. Türker
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Ümraniye İşçi Kurultayı faaliyetlerinden...

Çalışmamız güçlenerek devam ediyor!

Ümraniye bölgesinde yürüttüğümüz sınıf çalışmasında yeni bir aşama olarak kurultay sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bölge işçilerinin en temel sorunlarının ve çözümlerinin tartışılacağı bir platform yaratmak istiyoruz. Kurultay sonrası ise ortak mücadele programı oluşturmayı ve örgütlülükler yaratmayı hedefliyoruz. Öncü işçileri birleştirmeye ve sınıfın geniş kesimlerini mücadeleye katmaya dönük bir kurultay çalışmasıyla sınıf çalışmamız da ciddi bir mesafe kazanacaktır.

Bu amaçla kurultay hazırlık çalışmalarına ilk olarak 24 Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz toplantı ile başladık. Toplantıda işçilerin ortak örgütlülükler yaratması gerekliliği vurgulandı, bunun için tartışma platformlarının yaratılmasına işaret edildi. Böyle bir çalışmayı örebilmek için hazırlık komitesi kurulması ihtiyacı ortaya konuldu. Çalışmanın sonraki adımında öncü işçilerin de içinde yeraldığı komite oluşturuldu.

Bugün kurultay çalışması sınırlı sayıda da olsa öncü işçinin içinde yeraldığı, alta doğru ayaklarının oluşturulduğu Kurultay Hazırlık Komitesi üzerinden yürüyor. Kurultay Hazırlık Komitesi'nin niteliği üzerine bir takım tartışmalar yapılması gerekiyor.

Birincisi, eğer gerçekten kurultay çalışmasında öncü işçilerin inisiyatif almasından bahsediyorsak, mutlaka Kurultay Hazırlık Komitesi'nin içinde öncü işçilerin yeralması, Komiteyi sahiplenmesi, özellikle de karar süreçlerinin bir parçası olması ayrı bir önem taşıyor. Bu çalışmanın en temel başarılarından biri bu olacaktır. Henüz çalışmanın başında olmamıza rağmen mevcut pratik süreç, öncü işçilerin çalışmaya katkı ve birçok imkan sağladığını göstermektedir. Halen sınıfla aramızda mesafe olduğu gerçeği gözetildiğinde, tabandan güçlerin enerjisini açığa çıkartarak birçok işçiye ulaşabilmek önem taşıyor.

İkincisi, sınıf hareketinin durgunluğu koşullarında öncü işçilerin tablosunu iyi görebilmemiz gerekiyor. “Öncü” olarak tanımladığımız güçler çoğunlukla genç, tecrübesiz, sınıf mücadelesinin öğretici süreçlerinden geçmemiş unsurlardan oluşuyor. Çalışmaya katılan öncü işçilere kadro mantığıyla yaklaşamayız. Bu bakışın doğal sonucu olarak, Kurultay Hazırlık Komitesi'nde öncü işçilerin katılımının katı yaklaşımlara bağlı olmaması, kendi içinde belli esneklikler taşıması gerektiğinden bahsediyoruz. İnisiyatif tanıyacağız, ancak sınıfın verili tablosu içinde işçilerin bilinç düzeyini, mücadele ile bağlarını vb. gözeterek davranacağız. Aksayan yanları telafi etmenin en sağlam güvencesi sınıf devrimcilerinin çalışmanın merkezinde olmaları gerçeğidir. Buna dayanarak hareket edeceğiz.

Üçüncüsü, tam anlamıyla demokrasiyi işletebilmek zorundayız. Öncü işçilerin çalışmada inisiyatifli davranmasını sağlamanın ve onları geliştirmenin en sağlam yolu budur. Demokrasiyi işletme isteği kimi zaman bir takım planların hızla hayata geçmesinde gecikmeye yolaçabilir. Nitekim bugüne kadar çalışmamızda ortak iradeyi kırmamak için ortak kararlar almada belli gecikmeleri göze alabildik. Zira, işçilerin ortak iradesi ile alınan, sahiplenilen ve uygulanan bir kararın kazandıracakları çok daha fazla olacaktır.

Dördüncüsü ise, bir çalışmanın başarısının en temel güvencesi o çalışmanın disiplinidir. Komitelerin düzenli olarak toplanması, süreci işletecek kararlar alınması ve alınan kararların bizzat denetlenmesi çalışmanın ilerlemesinin en temel güvencelerinden biridir.

Ümraniye Kurultay Hazırlık Komitesi, yukarıda belirtiğimiz esasları gözetecek tarzda çalışmasını sürdürüyor. İlk olarak işçileri biraraya getirecek, kaynaşmayı sağlayacak ilk kitle etkinliği olarak piknik düşündük. Eylül ayı içinde gerçekleştirilecek piknik sürecine paralel bir tarzda futbol turnuvasının hazırlık çalışmaları sürdürülecek, takımların oluşturulması pikniğe kadar tamamlanacak. Takımlar mümkün mertebe fabrika ve atölyeler arası oluşturulacak. Pikniğin hemen ardından ise futbol turnuvası başlatılacak. Bu sürecin ardından başka kitle etkinlikleri devreye girecek.

Çalışmanın bundan sonrasının, kitlelere yönelik kurultay propagandası biçiminde gelişmesi planlanıyor. İlk planda kurultayın duyurusu amacıyla Kurultay Hazırlık Komiteleri tarafından çıkartılan “Ortak sorunlarımıza karşı ortak çözümler üretmek için Ümraniye İşçi Kurultayı'na” şiarlı afişler bölgede yaygınca kullanıldı. Genel seslenme amacıyla kurultaya özgü bülten hazırlıkları bugünden yapılıyor. Ancak çalışmanın güçlenmesi için bire bir ilişki herşeyden önemli. Kurultaya çağrıyı içeren bülten ve yazılar tüm öncü işçilere, işyeri temsilciliklerine elden ulaştırılmaya başlandı ve kurultay çalışmalarına çağrıya dönüştürüldü.

Yapılacak bu çalışmalarla birlikte bizim için asıl önemli olan fabrika ve atölyeler üzerinden toplantı ve tartışma süreçlerinin başlatılmasıdır. Kurultayı tek bir güne indirgemekten bahsetmiyorsak, bugünden tartışmaların başlatılması ve süreç boyunca işletilebilmesi gerekiyor. Piknik sonrası süreçte bu noktada yoğunlaşacağız. Tartışmanın öncelikle kurultay hazırlık komitelerinde başlatılması gerektiğini özel olarak belirtmeliyiz.

Kuşkusuz sürecin eğitim yönü bizler için fazlasıyla önem taşıyor. Özellikle kendi güçlerimizin ve öncü işçilerin eğitimini gözetecek tarzda bir planlamanın içinde olacağız. Bu çerçevede OSİM-DER'in başlatmış olduğu eğitim seminerlerinin işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi gerçekleşen eğitim seminerinin konusu “Sınıf nedir?” başlığı taşıyordu. Bir sendikacı dostumuzun sunumu ile gerçekleşen seminerde sınıf kavramı çok yönlü olarak işlendi. Kuşkusuz kurultay sürecinde eğitimi salt ayda bir gerçekleşen eğitim seminerleriyle sınırlandıramayız. Özellikle güncel sorunların işlenmesi temelinde de eğitimleri gündeme almalıyız.

Şu haliyle kurultay sürecinin başındayız. Önümüzdeki en acil görev, yürütülecek çalışmanın etkisiyle doğru orantılı bir şekilde bölgede kurultay havasını estirmek, çalışmayı olabildiğince yaygınlaştırmak ve daha fazla işçiye maledebilmektir.

Ümraniye'den sınıf devrimcileri