21 Ağustos 2015
Sayı: KB 2015/32

Kürt halkının onurlu direnişi ile eylemli dayanışmayı büyütelim
Kendi kaderini tayin hakkı meşrudur!
Sahibinin sesi medya da kirli savaşın suç ortağıdır
Sermaye devleti infazlara devam ediyor
Tüm katlettikleriniz için kavga sonuna kadar sürecek!
Bütçe kirli savaşa ayrılıyor
Burjuva hümanizmiyle göğsünün sol tarafında yürek taşımayan “hümanistler”!
Sermayenin gözaltı saldırısı sürüyor
Efendileri hizaya getirdi: PYD’ye operasyon yok
“İster kabul edilsin, ister edilmesin” dönemi
Belirsizlikler ve krizler düzenin doğasında var - C. Ekin
Hacı Bektaş-i Veli’yi anma törenlerinin ardından...
“Güne devrimci müdahalede bulunmalıyız”
Ortadoğu’da gericiliğin başaktörleri AKP iktidarı-Katar emiri ikilisi siyonist İsrail için çalışıyor!
Emperyalizmin Çin çıkmazı - C. Ekin
İran’daki antlaşma emperyalist hegamonya savaşının bir parçası
Kapitalizm öldürür: Yaşanılabilir yegane sistem sosyalizmdir
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri üzerine
MİB MYK Ağustos Ayı Toplantısı Sonuç Bildirgesi
Enpay direnişi üzerine
DEV TEKSTİL Ağustos Ayı Genişletilmiş MYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi
İşçiler katledilmeye devam ediliyor
Tutsak sınıf devrimcilerinden mektup var
Sacco ve Vanzetti: İyi bir kunduracı ile yoksul bir işportacının zaferi!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL Ağustos Ayı Genişletilmiş MYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi

 

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’nın (DEV TEKSTİL), Temmuz ayında gerçekleştirdiği genel kurulunun ardından farklı kentlerden temsilcilerin katılımıyla genişletilmiş MYK toplantısı 9 Ağustos’ta yapıldı. Toplantının sonuç bildirgesi ise Merkezi Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı bir açıklamayla kamuoyuna sunuldu.

Sendikanın açıkladığı sonuç bildirgesi şöyle:

“Sendikamızın Temmuz ayında gerçekleştirilen genel kurulunun ardından farklı kentlerden temsilcilerin katılımıyla genişletilmiş MYK toplantısı 9 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Toplantıda önden belirlenmiş gündemler üzerinden kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. 1. Olağan Genel Kurul'da belirlenen temel ilkeler ve alınan kararlar doğrultusunda sendikamızın faaliyetleri planlandı. DEV TEKSTİL’in temsil ettiği sendikal anlayışı en geniş işçi ve emekçilere taşımak için yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Yakın dönem sınıf hareketinin tablosuna bakıldığında sendikamızın ilke, işleyiş ve pratik planda yeninin temsilcisi olduğu görülmüştür. Sınıf mücadelesinde Greif işgaliyle başlayan, taban iradesine dayalı yeni sürecin ilke ve değerlerini temsil eden sendikamıza, bürokratik anlayış karşısında yeniyi inşa etmek gibi bir sorumluluk düştüğünün altı bir kez daha çizilmiştir. Genişletilmiş MYK toplantısında ele alınan bütün gündemler bu bilinçle değerlendirilmiş ve karara bağlanmıştır.

- Sendikamızın varlık nedeni olan ilke ve değerler düşünüldüğünde temsil ettiği ‘devrimci sınıf sendikacılığı’ anlayışının başta sendika kadroları olmak üzere sendikamızla ilişkili olan herkes tarafından içselleştirilmesi gerekmektedir. Devrimci sınıf sendikacılığı anlayışı bir dünya görüşünün sendikal alana yansımasıdır. Bu dünya görüşü ise işçi sınıfı bilimini, ”sınıfa karşı sınıf” tutumunu esas almaktadır. Sendikamızın temsil ettiği anlayışın kavranması ve yerli yerine oturtulması için kadrolara ve genel işçi kitlesine yönelik eğitici faaliyetler öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır.

Sendikamızın tüzüğü ‘devrimci sınıf sendikacılığı’ anlayışına göre hazırlanmıştır. Bu doğrultuda bütün temsilciliklerimizde başta tüzüğümüzün ilke ve amaçlar bölümü olmak üzere ‘devrimci sınıf sendikacılığı’ anlayışını içselleştirecek bir eğitim çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. Sendikamızın daha önce temsilciliklere sunduğu eğitim programı genişletilerek tekrar ele alınacaktır. Eğitim çalışmalarımızı güçlendirecek başka kaynaklar bulmak ve gerektiği gibi değerlendirmek için çaba sarf edilmelidir.

- Sendikamızın örgütlenme sorunu kapsamlı bir tartışmaya konu edilmiştir. Gündem çerçevesinde tek tek fabrikalarda yürütülecek çalışma tarzı ve yöntemlerinden genel planda yürütülecek örgütlenme tarzı ve yöntemlerine kadar somut tartışmalar yürütülmüştür. Örgütlenme çalışmalarında sendika olmanın avantajlarını gerektiği gibi kullanmanın sağlayacağı imkanlar değerlendirilmiştir. Sınıf hareketindeki geçmiş ve yakın döneme ait anlamlı deneyimler değerlendirilerek somut bir takım sonuçlar çıkarılmıştır.

Greif işgali döneminde hayata geçirilen örgütlenme tarzı genel hatlarıyla fabrika örgütlenmemizin nasıl olması gerektiğini göstermektedir. (Greif işgalini anlatan kitapta bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.) Benzer biçimleri farklı deneyimlerden faydalanarak havza ve bölge düzeyinde hayata geçirmenin imkânlarını yaratmanın gerekliliği toplantıda vurgulanmıştır.

Gündem çerçevesinde farklı deneyimlerin kapsamlı biçimde araştırılması ve bir takım sonuçlar çıkarılması sendikamızın önüne koyduğu görevlerden biridir.

Bir diğeri ise ilgilenilen her fabrikaya, bölgeye, vb. alanlara yönelik, bu alanların özgünlüğünü gözeterek örgütlenme politikası oluşturmaktır. Bunun için sektöre hakim olmakta önemli bir yerde durduğu için sektörü daha kapsamlı tanımak için yürütülen çalışmaların hızlandırılması kararlaştırılmıştır.

Örgütlenme çalışmalarımızı güçlendirecek, dayanışmayı ve kaynaşmayı sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda yönlendirici kararlar alınmıştır.
Sendika binalarımızın örgütlenme merkezi olarak kullanılması için yapılması gerekenler tartışılarak karara bağlanmıştır.

Kadın işçilerin örgütlenmesinin önemi üzerine durulmuştur. Bu konuda yapılacak çalışma yöntemi ve biçimleri saptanmıştır. Sendikamız kadın işçi komisyonu oluşturma hedefini önüne koymuştur. Bütün temsilciliklerin yürüteceği her çalışmayı bu yanıyla da ele alması gerektiği karara bağlanmıştır.

- Tekstil Grup TİS süreci gündem çerçevesinde ele alınmıştır. Sendikamız Grup TİS kapsamındaki fabrikalarda çalışan işçilere süreçte taraf olma çağrısı yapacaktır. Yetkili sendikaların patronlarla birlikte hazırladığı ve hayata geçirdiği ihanet sözleşmelerinin parçalanması için işçilerin TİS komiteleri kurması ve kendi geleceklerini ellerine alması çağrısı yükseltilecektir. Bu kapsamda bütün temsilciliklerimizin bölgelerindeki Grup TİS kapsamındaki fabrikalara müdahale etmesi karara bağlanmıştır.

- Sendikamızın yayın faaliyeti de toplantının gündemlerinden biri olmuştur. Daha önce çıkarılması hedeflenen sendika dergisinin çıkarılması için yeni bir planlama yapılmıştır. İlk etapta 2 aylık çıkacak sendika dergisi için saptanan gündemler dışında yaygın işçi yazıları alınması kararlaştırılmıştır. Sendika dergisinin ilk sayısının Eylül ayı başında çıkarılması için gerekli hazırlıklara başlanılmıştır. Güçlü bir sendika yayını için üyelerimizin ve dostlarımızın katkılarını sunması önemlidir.

Sendikamızın sosyal medya ayağının güçlü örgütlenmesi için yapılabilecekler de değerlendirilmiştir. İlk etapta merkezi facebook sayfası açılması kararlaştırılmıştır. Açılacak sayfada tekstil işkolu başta olmak üzere işçi hareketi üzerine yayın yapılacaktır. Greif sayfası da sendikamızın sayfası olarak etkin kullanılacaktır.

Sendikamızın web sayfasının daha etkin kullanımı da toplantıda değerlendirilmiştir.

Sendikamızın çıkardığı yerel ve merkezi bildirilerin çoğaltılması ve çeşitli eğitim broşürlerinin hazırlanması için ön hazırlık yapılması yayın faaliyeti kapsamında ele alınmıştır.

- Sendikamızın tüzüğünde genel kurulda zorunlu bir takım değişiklikler yapılmıştır. Sendikamızın faaliyetlerinde esas alacağı çizgi, ilke ve amaçlar bölümünde ifade edilen çizgidir. Bu çizgiyi bugün fiilen örgütlemekle karşı karşıyayız. Mevcut sendikalar yasası gerçek işçi demokrasisine dayalı bir mücadele anlayışını ve hattını olanaksız kılmaktadır. Sendikamız bunun bilincindedir. Mevcut sendikalar yasasını, iş yasasını ve çeşitli yönetmelikleri işçilere teşhir etmek ve sermayeye karşı fiili meşru mücadelenin gerekliliğini anlatmak sendikamızın önünde duran görevlerden biridir. Sendikamız sermayenin hizmetindeki mevcut yasaların teşhiri için fiili meşru mücadelenin yanında hukuki mücadele de yürütecektir. Bunun somut biçimi olarak ise sendikalar yasasının çeşitli maddelerinin iptali için dava açılacaktır. Açılacak davaların hazırlık sürecinde konuya ilgili hukukçuların, akademisyenlerin vb. katkısının alınması için çaba sarf edilecektir.

- Toplantıda savaş ve saldırganlık gündemi de ele alınmıştır. Sendikamızın savaş ve saldırganlık karşısındaki tutumu belirlenmiştir. Emperyalistlerin ve bölgedeki işbirlikçilerinin kirli ve kanlı hesaplarının faturası bölge halklarına kesilmiştir. Son dönemlerde arttırılan savaş ve saldırganlık sermaye çevrelerinin ve işbirlikçilerinin çıkarınadır. Dinci gerici çeteler de bu güçler tarafından organize edilmiştir. Bu gün dinci gerici çetelere karşı yapıldığı ifade edilen operasyonlar gerçeklikten uzaktır. Çeteler ülke içinde ve dışında siyasal iktidarın desteğiyle faaliyet yürütmektedir. Kirli savaşın tetikçileri olarak kullanılmaktadır.

İşçi ve emekçiler bu savaş ve saldırganlığın bedelini ödeyen taraftır. Bir yandan emekçi çocukları savaşın ön saflarına sürülerek katledilirken, sokak ortasında infaz edilirken diğer yandan mali yükünü de yeni vergiler tüketim ürünlerine yapılan zamlar, düşük ücret dayatması vb. olarak ödemektedirler.

İşçi ve emekçiler emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin kirli hesaplarının karşısında olmalıdır. İşçilerin birliği halkların kardeşliği mücadelesini büyütmelidir. İşçi ve emekçilerin tek savaşı vardır. Bu savaşta işçi ve emekçileri köleleştiren, boyunduruk altında tutan sömürücü sınıflara ve her türlü uzantısına karşı verilecek sınıfsız, sömürüsüz bir dünya mücadelesidir.

Sendikamız yukarıda ana hatlarıyla ifade edilen çerçevede savaş ve saldırganlık karşısında işçi sınıfını aydınlatmak ve mücadeleye çekmek için bildiri, panel vb. araçları kullanmayı önüne koymuştur.

1. Olağan genel kurul sonrası toplanan ilk genişletilmiş MYK toplantısı genel kurulda altı çizilen temel gündemlerin bir kısmını ayrıntılı değerlendirmelere konu ederek planlamıştır. Sendikamız saptanan görevleri yerine getirdikçe güçlenecek ve büyüyecektir. Bütün üye ve dostlarımızı bu bilinçle saptanan görevlere dört elle sarılmaya davet ediyoruz.

DEV TEKSTİL Merkezi Yürütme Kurulu

15 Ağustos 2015”

 

 

 

 

 

DEV TEKSTİL’de kahvaltı ve söyleşi

 

İstanbul Sarıgazi’deki DEV TEKSTİL Anadolu Yakası Temsilciliği’nde 16 Ağustos’ta sabah kahvaltısında buluşan işçiler kahvaltının ardından gerçekleştirdiği söyleşiyle siyasal süreci ve sendikanın yürüteceği faaliyetleri tartıştı.

Söyleşide Türkiye’deki gelişmelerden bahsedilerek var olan savaş çığırtkanlığına karşı mücadele etmek gerektiğinden söz edildi. Seçim sonuçlarından söz edilerek sermaye partilerinin kime hizmet ettiğinin tekrar ortaya çıktığı ifade edildi.

Siyasal gelişmelerden söz edilerek canlı bir tartışmanın yaşandığı söyleşide ikinci bölümde yeni açılan sendika temsilciliğinin bölgede bir mevzi olabilmesi için herkese görev düştüğü ifade edildi. Her sektörden işçilerin uğrak yeri olması için azami çaba içerisinde olunması gerektiği vurgusu yapılarak yeni dönemde sendikanın işçilerin yaşadığı sorunları çözücü bir yerde durması ve canlılığını bir an bile kaybetmemesi gerektiği söylendi.

Yakın süreç içerisinde işçi eğitimlerinin verilmesi ve çeşitli etkinliklerin yapılması gerektiği tartışıldı. İlk olarak 29 Ağustos Cumartesi saat 19.00’da “Sınıflar tarihi ve sınıf mücadelesi” başlıklı seminerin yapılacağı duyuruldu.

Kızıl Bayrak / Ümraniye

 

 

 

 

Tokat’ta tekstil işçileri
eylem yaptı

 

Tokat’ta fabrikalarının kapatılarak 50 işçinin tazminatlarının gasp edildiğini belirten işçiler 14 Ağustos’ta valilik önünde eylem yaptı.

İşçiler adına konuşan Tülay Çal, 4 yıldır çalıştığı tekstil fabrikasının kapandığını belirtti. Çal, fabrika kapanmadan önce 86 kişiye tazminatlarının verildiğini belirterek şunları söyledi:

Geriye kalan 50 kişinin tazminatlarını ödemediler. Burada bulunan insanların hepsi mağdur. Bizi Erbaa’ya götürmeye zorunlu kıldılar. Hiçbirimizin Erbaa’ya gidecek durumu yok. O kadar yolu kimse çekmek istemiyor. ‘Gelmezseniz sizin tazminatlarınızı ödemeyiz’ diyorlar. Amaç bizi Erbaa’ya götürmek değil, tazminatlarımızı ödememek. Buradaki insanların çoğu kıdemleri çok fazla olanlar. Çoğu kıdemli.”

Şirketin kendilerini Erbaa’ya götürmek için servis tahsis ettiğini belirten kadın işçi, “Servis otogardan kalkacakmış. Zaten bir çoğumuzun evleri Tokat’ın çıkışında. Peki otogara saat sabah 6’yı 20 geçe nasıl gelebilir bu insanlar. Biz çok mağduruz. Kimse sesimizi dinlemiyor. Tazminatımızı istiyoruz. Gelecek haftaya dava açılacak” dedi.

İşçiler basın açıklamasının ardından eylemlerine son verdi.


 
§