5 Aralık 2014
Sayı: KB 2014/48

Yatağan işçisi kavgayı büyütüyor
Yatağan kazanırsa işçi sınıfı kazanır!
Yatağan’dan izlenimler
Yatağan’da barikattan bir adım ileriye!
“Yatağan’daki mücadeleyi toplumsallaştırırsak başarı elde edilir”
2015 bütçesi açıklandı!
13 Aralık Ankara mitingi üzerine
Orta oyuncuları masada!
Greif’te taşeronluk nasıl kaldırıldı?
Yol-iş’in hava boşaltma eylemi ve görevler!
Ne servet ne değer; meşgale olsun diye sömürüyormuş(!)
İşten atıldılar, tazminatları iç edildi, ‘fırça’ yediler
İşçi katliamları sürüyor
DGB 1. Genel Kurulu başarıyla toplandı
‘Gençlik birliğe, devrime!’
‘Gençliğin devrimci birliği yolunda önemli bir adım’
Katliamların hesabını vereceksiniz!
CHP’nin Kürt sorununu çözme vaadi ve gerçekler!
İçerde, dışarda hücreleri parçalayalım!
Yeni ‘saldırı yasası’ meclisten geçti
Kobanê’de direniş çetelere kök söktürüyor
Kölelik ve sömürü koşullarına karşı işçi ve emekçi eylemleri
ABD’de öfke tekellere yöneldi
25 Kasım’ın gösterdikleri ve emekçi kadın çalışmamız
Kadınlar güvencesizliğe itiliyor
Çürüyen tükenir, tükenen çürür - D. Umut
Devrimci Gençlik Birliği'nin ilke ve işleyişi
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Devrimci Gençlik Birliği'nin ilkeleri

Düzene karşı devrim!

 

- Bugün modern sınıf ilişkilerinin hakim olduğu, toplumun iki temel sınıfa bölündüğü kapitalist düzende yaşıyoruz.

Kapitalist sistemde ücretli emek sermaye tarafından sömürülmekte; sosyal eşitsizliğin, siyasal gericiliğin, kadının ezilmişliğinin, ulusal baskı ve sömürünün, doğa ve çevrenin yağmalanmasının kaynağında özel mülkiyete dayalı burjuva sınıf egemenliği yatmaktadır. Toplumsal yaşamda ortaya çıkan tüm sorunlar mevcut sınıfsal çelişkiler üzerinden şekillenmekte, dolayısıyla çözümü de bu uzlaşmaz çelişkide düğümlenmektedir.

DGB, toplumsal bir kategori olan gençliğin yaşadığı sosyal, kültürel, siyasal, akademik ve demokratik sorunların kaynağını da kapitalist sistem olarak görür. Bu düzen aşılmadan, diğer tüm sorunlar gibi, gençliğin yaşadığı sorunların da kalıcı olarak çözülemeyeceğini bilir. Bu nedenle anti-kapitalisttir ve “Düzene karşı devrim!” şiarı DGB’nin temel şiarıdır.

İşçi sınıfı, üretim ilişkileri içerisindeki yeri nedeniyle, sınıflı toplumların ürünü tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırabilecek tarihsel konuma sahip biricik sınıftır. Bu nedenle DGB, gençliğin mevcut düzenden kaynaklanan tüm sorunlardan kurtuluşunu işçi sınıfı önderliğinde gerçekleşecek sosyal devrimde görür. Gençliğin mücadelesini işçi sınıfının tarihsel eyleminin bir parçası olarak ele alır. Gençlik içerisinde sınıfsal bakışın temsilcisi olarak hareket eder.

Bu bakış açısıyla DGB, işçi sınıfının mücadelesinin üniversitelerdeki, liselerdeki, gençliğin diğer yaşam alanlarındaki sesi olmakla kalmayacak, sınıfa ve emekçilere dönük tüm saldırılara, baskı ve sömürüye, iş cinayetlerine vb.’ne karşı etkin bir mücadele yürütecektir. İşçi eylemleriyle, direnişleriyle, işgalleriyle genel bir dayanışmanın ötesinde sınıfın mücadelesine her türlü desteği fiilen sunacaktır.

- İçerisine girdiğimiz yeni tarihsel dönemde emperyalist-kapitalist sistemin çok yönlü bunalımı her geçen gün derinleşmektedir. Sistem bir kez daha krizin faturasını işçi ve emekçilerin sırtına yüklemekte, dahası zenginlikleri yağmalamak, yeni pazar ve nüfuz alanları elde etmek için yıkıcı savaşları kundaklamaktadır. Emperyalist güçler arasında derinleşen egemenlik kavgası bu saldırganlığı daha da boyutlandırmaktadır.

DGB insanlığı büyük bir yıkıma sürükleyen emperyalizme karşıdır, anti-emperyalisttir. Çağımızda emperyalizme karşı verilen mücadelenin anti-kapitalist bir muhtevaya sahip olması gerektiğini savunur. Emperyalist savaş ve yağma politikalarına karşı sistematik bir mücadele verir. Denizler’in, Mahirler’in, İbrahimler’in yarattığı anti-emperyalist mücadele geleneğinin bugünkü temsilcisidir.

- Kapitalist sömürü düzeni, işçi sınıfı, emekçiler ve gençliği denetim altında tutmak için gerici ideolojileri etkin bir şekilde kullanır. Irkçılık, şovenizm ve dinsel gerici ideolojiyi, kitleleri sersemletmek ve mücadeleden alıkoymak için binbir yolla topluma taşır. Yanı sıra, toplumsal sorunların derinleşmesiyle yüzünü mücadeleye dönen emekçi kitlelere ve gençliğe karşı baskı ve şiddet politikalarını devreye sokar.

DGB her türden burjuva gericiliğine karşı durur. Gençliği gerici burjuva ideolojilerinin etkisinden kurtarmak için sistematik olarak faaliyet yürütür. Baskı ve şiddet politikalarına karşı mücadeleyi örgütler.

- Kadının ezilmişliği ve çifte sömürüsünün gerisinde tarihsel olarak sınıflı toplumlar gerçekliği yer alır. Kadına yönelik bu baskı ve sömürüye yeni boyutlar katan mevcut toplumsal düzen hedef alınmadan kadının kurtuluşunun yolu açılamaz. Sorunu bu bakışla ele alan DGB, kadına yönelik ayrımcı politikalara, baskı, şiddet ve çifte sömürüye kararlılıkla karşı durur.

- Emperyalist-kapitalist sistemde ulusal baskı ve eşitsizlik, sınıfsal baskı ve eşitsizliğin bir yansımasıdır. DGB ulusal baskı, eşitsizlik ve sömürü politikalarına karşı kararlılıkla mücadele eder. Ezilen halklar için “özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik” ilkesini savunur.

- DGB, insanların dinsel-mezhepsel kimlikleri nedeniyle baskı görmesine ve ayrımcı politikalara karşı çıkar.

- Kapitalist sistem daha fazla kâr ve rant uğruna çevre ve doğayı tahrip etmektedir. DGB, kapitalist tekellerin çıkarları uğruna gerçekleşen bu yağma ve talana karşı mücadele eder. Yaşanabilir bir dünya sorununu gelecek mücadelesinin bir parçası olarak ele alır.

- Eğitim burjuvazi tarafından, bir yandan gençliği kendi gerici dünya görüşü üzerinden biçimlendirmek amaçlı kullanılmakta, öte yandan yağlı bir kâr kapısına dönüştürülmüş bulunmaktadır. Eğitim alanında uygulanan gerici müfredatlar ve baskıcı yönetmelikler gençliğin mücadelesini dizginlemeyi hedeflemektedir.

DGB eğitimin bilimsel, her düzeyde parasız ve ana dilde olmasını savunur. Okul yönetimlerinde demokratik işleyiş, gençliğin söz sahibi olması, baskıcı yönetmeliklerin ve gerici müfredatların kaldırılması için mücadele eder.

 

 

 

 

DGB’nin işleyişi

 

Devrimci Gençlik Birliği, gençliğin devrimci ilke ve esaslara dayalı politik örgütlenmesidir. Çalışmalarına, eylemlerine, iç işleyişine ve ilişkilerine bu devrimci karakteri yön verir. DGB’li olmak için, onun ilkelerini ve işleyişini kabul etmek yeterlidir.

Örgütlenme

Devrimci Gençlik Birliği taban örgütlülüklerine dayanır. Her yerelde (üniversitelerde, liselerde, üretim ve yerleşim birimlerinde) söz, yetki ve karar alma hakkına sahip yerel meclisler oluşturulur. Her yerel meclis kendi temsilcilerini seçer. Seçilen temsilciler oy çokluğu ile geri çağrılabilir.

İl Meclisleri

Birden fazla yerel meclisin olduğu illerde İl Meclisleri kurulur. İl Meclisleri İldeki çalışmanın koordinasyonunu sağlar.

Bölge Koordinasyonu

Çalışmanın bölgesel olarak merkezileştirilmesi amacıyla oluşturulan Bölge Koordinasyonları seçilmiş temsilcileri üzerinden düzenli toplanır.

Türkiye Meclisi

Yılda dört kez tüm üyelerin katılımına açık Türkiye Meclisi toplanır. Gündemdeki sorunlara karşı izlenecek politikalar ve mücadele hattı ele alınır. Tüm temsilciler Türkiye Meclisi’nde alınan kararları yerellerine taşımakla yükümlüdür.

DGB Genel Kurulu

Senede bir kez toplanan Genel Kurulda bir yıllık çalışma değerlendirilir, gelecek dönem politikaları belirlenir ve Merkez Yürütme Kurulu seçilir.

DGB Merkezi Yürütme Kurulu

MYK, DGB Türkiye Meclisi ve genel kurullarında belirlenen politikalar ve kararlar doğrultusunda çalışmayı örgütlemekle yükümlüdür. MYK, genel kurulun ardından kendi içinde gerçekleştireceği işbölümüyle çalışmasını yürütür.

Disiplin

DGB’nin ilkelerine ve işleyişine aykırı kaba tutumlar sergileyenler DGB bileşeni olarak kalamazlar. Yerel meclislerde oy çokluğu ile alınacak bu karara itiraz etme hakkı vardır.

 
§