3 Kasım 2017
Sayı: KB 2017/42

Gelecek mutlak sosyalizm!
Mafyalaşmış devlet geleneği sürüyor, sistem çürüyor!
Eski aktöre “yeni görev”
Tek tipleştirilmeye teslim olmayacağız!
Zafer pasif değil, aktif direniştedir!
“Baskıya ve güvencesizliğe karşı tek çözüm direnmektir”
Gülmen ve Özakça’nın doktoru uyardı: Her an her şey olabilir!
Torba yasadan madencinin payına ceset torbaları düşecek!
“Devrimci partinin varlığı devrime hazırlığın ve devrimin geleceğidir!
DEV TEKSTİL GMYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi
İş cinayetlerine karşı örgütlü mücadeleye!
Birleşik Metal-İş’te neler oluyor?
Bir sömürü cenneti Mercedes-Benz
Şanlı devrimin, devrimci kadınları!
YÖK ve YÖK düzenine karşı 6 Kasım’da alanlara…
MEB’den öğrencilere baraka, sermayeye rant alanı
Bağımsızlık referandumları ve kapitalizmin çürümüşlüğü
Her yerin şarkısı
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL GMYK Toplantısı Sonuç Bildirgesi

 

Sendikamızın GMYK toplantısı 29 Ekim’de gerçekleştirildi. Toplantıda işçi sınıfı ve emekçileri ilgilendiren gündemler ve sendikamızın çalışmaları değerlendirilerek çeşitli kararlar alınmıştır.

* Emperyalist metropollerde derinleşen kriz ve bunun bölgedeki yansımalarından biri olan kirli ve kanlı savaşın faturası işçi ve emekçilere kesiliyor. AKP hükümeti bu kirli savaştan pay alma hevesiyle hareket ediyor, dış politikada yapboz misali bir çizgi izliyor. Bir adımı diğerini tutmuyor. Emperyalist odaklarla ortaklaşılan en önemli konu ise bölge halklarının üzerindeki baskı ve katliamların artması oluyor. Bunun ülke içindeki karşılığı halklar arası düşmanlığın derinleştirilmesi ve kirli savaşın faturasının işçi-emekçilere fatura edilmesi oluyor.

2018 bütçesini tam bir savaş bütçesi olarak hazırlayan AKP iktidarı, bütçe giderlerini ve açıklarını karşılamak için işçi ve emekçilere yeni vergi yükleri bindirdi. Temel tüketim ürünlerine ve akaryakıt fiyatlarına yüksek oranlarda zamlar yapıldı. Patronlara ise yeni teşvikler ve vergi indirimleri getirildi. Sadece 3 telekomünikasyon şirketinin 5 milyar değerindeki vergi borcunun silinmesi hükümetin işçi ve emekçi düşmanı uygulamalarını görmek için yeterlidir. Hükümet bunlarla da yetinmeyerek bir kere daha OHAL’i uzattı. Erdoğan’ın ifadeleriyle OHAL’i işçilerin ve emekçilerin hak arama mücadelesinin önünü kesmek için kullanıyorlar. Aynı OHAL’i patronların, yandaşların ve cemaatlerin rahat at koşturmasının önündeki engelleri kaldırmak için de kullanıyorlar.

Tüm bunlara işçilerin çalışma yaşamını ağırlaştıran düzenlemeler eşlik ediyor. Çalışma sürelerinin ve koşullarının esnetilmesi, işçilerin iş mahkemelerine gitmelerinin zorlaştırılması, sigortasız çalışmanın yaygınlaştırılması, ücretlerin erimesi vb. bunlardan bazılarıdır. Tüm bu saldırılar dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasal gelişmelerden bağımsız değildir. İşçi sınıfının örgütsüzlüğü koşullarında ise daha rahat hayata geçirilmektedir. Bu saldırıların önünü kesmek ve yeni haklar kazanmak için işçi sınıfının bağımsız siyasal sınıf tutumunu geliştirmek gerekir. Sendikamız işçi sınıfının bağımsız siyasal tutumunu geliştirmek için çaba sarf etmeye devam edecektir.

* İşçi kadınların karşı karşıya kaldığı saldırılar ve sendikamızın bu alandaki çalışmaları değerlendirilmiştir. Her geçen gün işçi kadınların ve genel planda kadınların karşı karşıya kaldığı saldırılar ve baskılar artmaktadır. Kadınların karşı karşıya kaldığı saldırıların arka planında sosyo-ekonomik, kültürel etkilerin fazlaca yeri olduğu söylenebilir. Kadını değersizleştiren ucuz iş gücü ve cinsel meta olarak gören kapitalist sistem değişmedikçe benzer sorunlar farklı biçimde görülecektir. Sendikamız tüm bu sorunların çözümü için, kadınların çalışma hayatında ve gündelik yaşamda hak eşitliğini elde etmesi için mücadele edecektir. Fabrikalarda kadınların ucuz iş gücü olarak görülmesine, kadın ve işçi kimliğinden dolayı baskı ve hakaret görmesine, cinsel tacizlerle karşı karşıya kalmasına karşı yürüttüğü mücadeleyi derinleştirecektir. Kadın işçilerin bu saldırılar karşısında örgütlü duruşunu açığa çıkarma, olduğu yerlerde de güçlendirme hedefiyle hareket edecektir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü de bu çerçevede ele alınarak işlenecektir.

* Sendikalaştıkları ve haklarını aradıkları için işten atılan ve direnişe geçen işçi ve emekçilerle dayanışmanın önemi de toplantıda ele alınmıştır. Sendikamız direnişlerle dayanışmayı önemli görmektedir. Bu açıdan elden geldikçe dayanışmayı büyütecek ve direnişlerin taleplerinin kabul edilmesi için çaba gösterecektir. Direnişlerle dayanışmayı ziyaretler vb. indirgemeyen sendikamız direnişçi işçilere temsil ettiğimiz devrimci sınıf sendikacılığı anlayışını taşımayı önemli görmektedir. Bu doğrultuda çeşitli adımlar atmayı gündemine almıştır.

* Ekim Devrimi’nin 100. yılı da değerlendirilmiştir. Büyük devrimle kurulan işçi iktidarı dünya işçi sınıfına sömürüden kurtulmanın yolunu göstermektedir. Büyük devrimin işçi ve emekçilere kazandırdıklarını çeşitli araç ve yöntemlerle en geniş kesimlere taşımayı sendikamız önüne görev olarak koymuştur.

* GMYK toplantısında Ocak ayında gerçekleştirilecek genel meclis toplantısı da ele alınmıştır. Genel meclis toplantısının genel hatları belirlenerek 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. İlk gün genel eğitim çalışması ikinci gün ise geride bırakılan 6 ayın değerlendirilmesi ve önümüzdeki 6 aylık sürece dair sendikamızın genel politikasının belirlenmesi biçiminde olacaktır. Belirlenen planı geliştirmek ve güçlendirmek için MYK yetkilendirilmiştir. İlk gün için iş yasasındaki son değişiklikler ve sendikamızın temsil ettiği devrimci sınıf sendikacılığı anlayışı güncel gelişmelerle bağı içinde ele alınacaktır.

İşçi ve emekçilere dönük saldırıların arttığı, grev ve örgütlenme girişimlerinin yasaklandığı-keyfi olarak engellendiği bir dönemde fiili meşru mücadelenin önemi bir kere daha görülmektedir. Hangi nedenle olursa olsun düzenin yasaları sınırlarında kalan hiçbir sendikal anlayış işçi sınıfı mücadelesini ileri taşıyamaz. Sınıf mücadelesini ileri taşıyacak tek yol işçi sınıfının taban birliğinin devrimci temelde sağlanması ve fiili-meşru mücadelesinin örgütlenmesidir. Bugün fiili-meşru mücadele anlayışından kopuk bir dizi anlayış mücadeleyi yetki barajı, düzenin yasaları ve keyfi engelleri sınırlarına hapsetmekte, işçi ve emekçilerde de böyle bir bakış oluşturmak için çaba sarf etmektedir. Fakat birçok deneyim göstermiştir ki mesele yetkili olup olmama, “yasal” sınırlarda kalıp kalmama meselesi değildir. Yetkili “güçlü” birçok sendika düzenin yasaları ve keyfi uygulamaları karşısında grev vb. “hakları” kullanamamış, keyfi yasaklara boyun eğmiştir. Keyfi yasaklar gündelik hayatın bir parçası olmuştur. Bu gelişmeler göstermektedir ki, en ufak hak mücadelesinin başarıya ulaşması bile işçilerin örgütlü birliği ve fiili-meşru mücadelesi ile mümkündür. Onun için baraj tartışması, “yasal” sınırlarda kalma tartışması vb. sınıfın mücadelesini geri çekmekten başka hiçbir işe yaramamaktadır.

GMYK genel eğitim çalışmasını yukarıda ifade ettiğimiz çerçevede öncü işçilerde bir bakış oluşturma hedefiyle ele almayı kararlaştırmıştır. Bu çaba panel, söyleşi vb. ile güçlendirilecektir. Sendikamızın kuruluş etkinlikleri de bu kapsamda ele alınacaktır.

* Toplantıda asgari ücret zam dönemine müdahale de tartışmıştır. Önümüzdeki ay itibariyle “insanca yaşamaya yeten vergiden muaf ücret” talebini öne çıkaran bir çalışma yürütülecektir. Asgari ücret zam sürecinin bir aracı olarak bildiri hazırlanarak yaygın kullanılacaktır.

* Sendika yayınlarımız da değerlendirilmiştir. Yayınların daha işlevli kullanılması için çeşitli önlemler alınmış ve planlama yapılmıştır. Sendika bültenimizin Kasım-Aralık sayısının gündemleri belirlenerek görev dağılımı yapılmıştır.

GMYK toplantımızda öne çıkan başlıklar yukarıda değindiğimiz gibidir. Bütün üyelerimizi ve dostlarımızı sendikamıza omuz vermeye, devrimci sınıf sendikacılığı anlayışını işçi sınıfı içinde ete kemiğe büründürmeye davet ediyoruz.

Merkezi Yürütme Kurulu
1 Kasım 2017

 
§