29 Ocak 2016
Sayı: KB 2016/04

Efendiler uşaklara ayar çekti!
O “masa” hiç olmadı ki!
HDP 2. Kongresi’nde ‘yerel yönetim’ vurgusu
Yine kin kustu
“Zam yoksa üretim de yok!”
Öyleyse MESS’i yeneceğiz, başka yolu yok!
TOMİS Genel Kurulu başarıyla toplandı!
“Ücret sorunu” ebedi mi?
Bir fabrika deneyimi: Ben varım ama...
Devrimci sınıf sendikacılığı mücadelesinde artık daha güçlüyüz!
“Deneyimlerden öğrenerek örgütlenmenin önündeki engelleri aşmalıyız!”
Mücadele tarihinde kadının yeri
“Bizim sesimizi duyurun artık, burada çok büyük bir katliam var!”
Akademisyenlere destekler sürüyor
Hedefte geleceğimiz ve özgürlüğümüz var!
DLB’den liseli buluşmaları
“Sanatsever” Borusan’ın sanatçı işçiyi işten atması üzerine
Çin Ortadoğu’da etki alanını genişletiyor
Tunus’ta öfke sokaklara taşmaya devam ediyor
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Devrimci sınıf sendikacılığı mücadelesinde artık daha güçlüyüz!

 

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası 2016 yılının ilk Genel Meclisi’ni 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde Genel Merkez binasında başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyor. Üye ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen genel meclisin ilk günü eğitim toplantıları ikinci günü ise sendikanın 6 aylık hedeflerinin, politikalarının tartışılması ve faaliyet planının çıkartılması çerçevesinde gerçekleştirildi. Verimli tartışmaların yürütüldüğü toplantıda önemli kararlar alındı.

16 Ocak Cumartesi gerçekleştirilen eğitim oturumlarında, “Türkiye sınıf hareketi tarihi, Devrimci sınıf sendikacılığı ve sendikalar, Tekstil işkolu, Tekstil işçilerinin gündemleri ve örgütlenme sorunları, Tekstilde kadın ve çocuk işçiler, Sınıf hareketi ve hukuksal mücadele” başlıkları işlendi.

17 Ocak Pazar günü ise gerçekleştirilen oturumlarda, “DEV TEKSTİL’in altı aylık faaliyetinin değerlendirilmesi, Siyasal gelişmeler ve işçi hareketi, Örgütlenme yol, yöntem ve araçları, sendikanın önümüzdeki dönem çalışma planı” başlıkları işlendi, sendikanın altı aylık hedefleri ve politik hattı belirlendi.

Genel meclisimizden çıkan değerlendirme ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunarız.

- Sendikamız gelinen aşamada kurumsallaşma sürecini asgari düzeyde tamamlamıştır. İşleyiş ve tarz olarak yeniyi yaratma iddiasında olan bir sendika olduğumuz için bazı deneyimleri yaşayarak edinmek kurumsal işleyişimizi oturtmak noktasında bizler için zorlayıcı olmuştur. Buna rağmen yıllardır faaliyet yürüten birçok sendikanın ulaşamadığı bir yaygınlık ve niteliksel düzeye ulaştığımız söylenebilir. Fakat bu durum bizler için yanıltıcı olmamalıdır. Bizler devrimci sınıf sendikacılığı anlayışını ete kemiğe büründürmek iddiasıyla yola çıktık. Greif İşgali gibi şanlı bir direnişin ölçütlerini alt sınırımız olarak saptadık. Buradan doğru baktığımızda önümüzde aşmamız gereken çok eşik var. Denilebilir ki bu anlamıyla henüz yolun çok başındayız. Deneyimlerimize ve kazanımlarımıza yaslanarak önümüzde örgütlenme faaliyetimizi yaygınlaştırmak ve maddi kazanımlarla bütünlemek temel hedefi bulunmaktadır.

- Sendikamız sınıflar mücadelesinde devrimci sınıf sendikacılığı bakışı ekseninde bir taraftır. İçinden geçtiğimiz sürecin öne çıkan ihtiyaçlarına yanıt üretebilme çabasının şekil verdiği bu taraflaşma çok yönlü bir içerik taşımaktadır. Bir yanı ilkelerimiz ve mücadele bakışımız çerçevesinde güçlü bir pratik çabaysa diğeri bu pratik çabaya yön verecek niteliksel gelişimdir.

- Sınıflar mücadelesinde dengeyi değiştirebilmek maddi kazanımlarla olanaklıdır. Sendikamızın, kendini maddi bir güç olarak ifade edebilmesinin tek yolu fabrika zemininde var olabilmesidir. Bunu başarabilmek ise hedefli ve sistematik bir yönelimi zorunlu kılmaktadır. Bölgelerin, sanayi havzalarının ve tek tek fabrikaların özgünlükleri gözetilmelidir. Aynı zamanda işkolu özgülünde politikalar saptanmalı sermayenin sektöre dair oluşturduğu politikalara yanıt üretilmeli, buna uygun örgütlenme pratiği hayata geçirilmelidir.

- İçinden geçtiğimiz süreç işçi sınıfına yönelik kapsamlı bir saldırı dalgasının devreye sokulduğu bir dönemi işaretlemektedir. Yıllardır aralıksız sürdürülen çok yönlü saldırı hamlelerinin yenileri sermaye hükümetinin gündemindedir. Kıdem tazminatının gaspı, bölgesel asgari ücret, kiralık işçi büroları vb. saldırılar sermayenin gündemindedir. Elde kalan ne varsa hepsini tırpanlamayı hedefleyen bu saldırı dalgasına karşı işçi sınıfının direncini örgütlemek acil bir ihtiyaç olarak durmaktadır.

DEV TEKSTİL başta tekstil işçileri olmak üzere işçi sınıfının bütününü uyaran, bilgilendiren çabasını güçlendirmeli, yaygın bir propaganda faaliyetini gündemine almalı, pratik olarak fabrikalarda kölelik yasalarına karşı mücadeleyi örme bakışıyla hareket etmelidir.

- Emperyalist-kapitalist sistemin yaşadığı ekonomik, sosyal, siyasal krizlerin yansıması Ortadoğu’yu derinden etkileyen sonuçlar olarak yaşanmaktadır. Savaş ve saldırganlık derinleşirken, bölgede etnik, dinsel ve mezhepsel çatışmalar körüklenmektedir. Suriye’de yaşanan barbarlık uygulamaları zorunlu göç gerçeğini karşımıza çıkartmaktadır. Yurdundan edilmiş milyonlarca mülteci Türkiye’de olduğu gibi ucuz işçi olarak görülmekte, kölece koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Tekstil işkolunda daha yaygın olarak karşımıza çıkan bu somut durum aynı zamanda işçi sınıfına yönelik saldırıların da bir basamağı haline getirilmektedir.

- Emperyalistlerin ve işbirlikçilerin kirli hesapları sonucu ülke içinde ise Kürt kentlerinde kirli savaş yürütülmektedir. En ufak muhalif sese dahi tahammül edemeyen sermaye hükümeti AKP, devlet terörünü arttırmaktadır. Gerici emellerine ulaşmak için halkları birbirine düşüren politikalarına her gün yenisini eklemektedir.

Sendikamız içerde ve dışarıda yaşanan savaş ve saldırganlık sürecinin ve bu durumun yansımalarının panzehirinin işçi sınıfının devrimci mücadelesi olduğunun altını bir kez daha çizmektedir. Sendikamız patronlar düzeninin her türlü saldırılarına karşı “sınıfa karşı sınıf” bakışıyla “İşçilerin birliği halkların kardeşliği” şiarını fabrikalar zemininde ete kemiğe büründürme uğraşını hızlandırmalı, buna uygun planlama ile davranmalıdır.
Genel meclisimiz önümüzdeki altı aylık hedeflerini şu başlıklarda somutlamıştır.:

- Bölgelerin, fabrikaların özgünlüğünü gözeten hedefli bir çalışma yürütmek

- Genel gündemlerle, fabrikanın gündemlerini birleştirmek, bu eksende işlevsel talepler belirlemek

- İşkoluna bütünüyle hakimiyet çabasının yanı sıra işkolunun taleplerini netleştirmek, fabrika anahtarlarıyla bölgeleri tanıma çabasını güçlendirmek

- Alanlarda derinleşme hedefiyle birlikte sendika faaliyetinin olmadığı alanlara yönelmek

- Örgütlenme çalışmalarını bir takım kalıplara sıkışmadan taban iradesini açığa çıkartmayı eksen alan örgütlenme pratiği izlemek

- Ajitasyon-propaganda, eylem ve örgütlenme bütünlüğü ile çalışmaları güçlendirmek

- Sendikanın tüm araçlarını işlevsel örgütlenme araçlarına çevirmek, yeni araçlar yaratabilmek

- Devrimci sınıf sendikacılığı ilkelerinin rehberliği üzerinden tüm üyelere bilinç vermek, eğitim çalışmalarını, işçi okullarını, tartışma toplantılarını vb. yaygınlaştırmak

- Siyasal gündemlere sınıf zemininden müdahale etme çabasını güçlendirmek, gelişmeler karşısında pratik tutumlar almak, işçilerin siyasal bilincini geliştirecek araç ve yöntemleri gündelik çalışmada yaratıcı bir biçimde kullanmak

- Sendika çalışmalarını özgün çalışma alanlarına sistematik yönelimle birleştirmek. Kadın işçilerin örgütlenmesini güçlendirmek için sendika bünyesinde komisyonlar oluşturmak

- Sendika materyallerinin sayısını ve çeşitliliğini sistematik olarak arttırmak, var olan araçları nitelik olarak güçlendirmek, yayınları daha geniş işçi kitleleriyle buluşturmak

- 8 Mart ve 1 Mayıs’ı tarihsel anlamı ve devrimci içeriğine uygun olarak gündemleştirmek, sendika temsilciliklerimizin bulunduğu alanlarda bu bakışla süreçlerin örgütleyicisi olmak

- Greif İşgalinin 2., DEV TEKSTİL’in 1. yıldönümü vesilesiyle temsilciliklerimizin bulunduğu alanlarda Şubat ayı başında “İşgal, grev, direniş” şiarını gündemleştiren etkinlikler gerçekleştirmek

- 21 Şubat’ta işçi kadınların örgütlenmesi mücadelesinde önemli bir basamak olarak gerçekleştirilecek olan Kadın İşçi Kurultayı’na temel bir bileşen olarak katılmak, hazırlık çalışmalarını bulunduğumuz alanlara taşımak

- 21 Mart Newroz Bayramı’nı isyan ve direniş ruhu üzerinden faaliyetin gündemi haline getirmek, pratik süreçler örgütlemek

- İşçi sınıfının mücadele tarihinde yaşanan önemli süreçleri, işçi direnişlerini vb. sınıf bilincini güçlendirmenin basamağı haline getirerek gündemleştirmek

- Kürt halkına yönelik kirli savaş uygulamalarına karşı işçi sınıfının tepkisini ve eylemli dayanışmasını örgütlemek

- Mülteci işçilere karşı ağır ve kuralsız çalışmaya ve sınıf içindeki gerici tepkiye karşı çalışma yürütmek ve bütün işçilerin ortak mücadelesini örgütlemek

- Kıdem tazminatının gaspı ve Ulusal İstihdam Stratejisi adı altında hayata geçirilmeye çalışılan saldırılara karşı bildiri, afiş vb. araçlar çıkartmak, yaygın ve etkili bir çalışma süreci örgütlemek

- Ücret gündemli çalışmalara devam etmek, sefalet ücretlerine karşı artan tepkiyi örgütleme çabasını güçlendirmek

- Tekstil Grup TİS sürecinde kapsam içi fabrikalara çeşitli materyallerle müdahale etmek, buralarda bulunan işçileri satış sözleşmesine karşı uyarmak, mücadeleye çağırmak, ulaşılamayan fabrikalara ulaşmayı gündeme almak

***

Kazandığı anlamlı deneyimlere, ulaştığı düzeye rağmen henüz yolun başında olduğunun bilincinde olan DEV TEKSTİL Genel Meclisi, içinden geçilen sürecin omuzlarına yüklediği sorumluluğun bilincinde olarak, devrimci sınıf sendikacılığı mücadelesini güçlendirme kararlılığını bir kez daha ilan eder. Tüm öncü-devrimci tekstil işçilerini DEV TEKSTİL şahsında ete kemiğe büründürülmeye çalışılan mücadeleye omuz vermeye çağırır.

DEV TEKSTİL Merkezi Yürütme Kurulu

25.01.2016

 

 

 

 

DEV TEKSTİL’den açlık grevi

 

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), Kürdistan’da estirilen devlet terörüne karşı Kürt halkıyla dayanışmak için “Kirli savaş ve saldırganlığa karşı işçilerin birliği halkların kardeşliği” şiarıyla 23 Ocak’ta başlattığı 24 saatlik açlık grevi öncesinde İstanbul Esenyurt ve Sarıgazi’de eylemler yaptı.

Esenyurt’ta polis saldırısı

Açlık grevi öncesinde Esenyurt Meydanı’nda toplanan DEV TEKSTİL üyeleri pankart açıp basın açıklaması yaptıkları sırada, polis hiçbir uyarıda bulunmadan saldırıya geçti.

Polisin azgın saldırısında Mehmet Ali Karabulut, Oktay Türk, Emel Özyön ve Kayhan Aslan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işkence ve darpa maruz kalırken Oktay Türk’ün omuzunda çatlak oluştuğu belirtildi. Gözaltına alınanlar ertesi gün öğlen saatlerinde savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırı karşısında yazılı bir açıklama yapan DEV TEKSTİL, Kürdistan’daki kirli savaşı ve işçiler arasında ekilmek istenen şovenizm zehrini teşhir ederek “İşçilerin birliği, halkların kardeşliği mücadelemiz engellenemez!” dedi.

Sarıgazi’de açlık grevi ve ziyaretler

Açlık grevi öncesinde Sarıgazi’de ise DEV TEKSTİL üyeleri Demokrasi Caddesi girişinde basın açıklaması yaptı. Sendika binasından yürüyüşle açıklamanın yapılacağı alana gelindikten sonra basın açıklaması yapıldı. “Kirli savaş ve saldırganlığa karşı, işçilerin birliği halkların kardeşliği!” ozalitinin açıldığı eylemde Kürdistan’daki katliam ve sokağa çıkma yasakları teşhir edildi.

Sermaye devletinin Kürt halkına yönelik gerçekleştirdiği katliam ve saldırganlıkların işçi ve emekçilerin bilinçlerini bulandırdığı ve bunu gerici propaganda yaparak işçileri, emekçileri bölüp parçalayarak sömürü koşullarını ve yasalarını hayata geçirmenin zeminini döşediği belirtilerek, bu saldırılara karşı tüm işçi ve emekçilerin Kürt halkının yanında olmaya ve birlikte mücadeleye çağırılmasıyla açıklama sonlandırıldı.

Açıklamanın ardından açlık grevi için sendika binasına geçildi.

Birleşik Haziran Hareketi, Sarıgazi Dayanışması, Sarıgazi Halkevi, Sosyalist Kamu Emekçileri, DGB ve son olarak BDSP, DEV TEKSTİL’e ziyarette bulunarak dayanışmanın ve sınıfın mücadeleyi yükseltmesinin önemine dikkat çekti.

24 Ocak’ta saat 17.00’de açlık grevinin sonlandırılmasının ardından DEV TEKSTİL tarafından yapılan yazılı açıklamada “Kirli savaşa ve saldırganlığa karşı işçilerin birliği halkların kardeşliği mücadelesini büyüteceğiz!” dendi.

 

 

 

 

DEV TEKSTİL yıldönümü etkinliklerine çağırıyor

 

Devrimci sınıf sendikacılığı için yola çıkan Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL), bu yolda bir yılı geride bırakırken, Şubat’ın ilk haftasında da yıldönümü etkinlikleri düzenleyecek.

Etkinliklerin duyurusunu “DEV TEKSTİL’in 1., Şanlı Greif işgalinin 2. yılı vesilesiyle ‘Geleceğimiz için; işgal, grev, direniş!’ başlığıyla gerçekleştireceğimiz etkinliklere bütün dostlarımızın desteğini bekliyoruz” ifadeleriyle duyuran DEV TEKSTİL, kesinleşen etkinlik programına dair şu bilgilere yer verdi:

İstanbul Avrupa yakasında gerçekleştirilecek etkinliğin bilgileri:

Tarih: 7 Şubat Pazar - Saat: 14.00

Yer: Kemal Bozan Kültür Merkezi

Etkinlik davetiyenizi sendika temsilciliklerimizden temin edebilirsiniz.

İletişim: 0542 650 65 25 -

0535 915 32 45

İstanbul Anadolu yakasında gerçekleştirilecek etkinliğin bilgileri:

işçi toplantısı

Tarih: 7 Şubat Pazar

Yer: DEV TEKSTİL

Anadolu Yakası Temsilciliği

İletişim: 0535 257 70 99

Diğer temsilciliklerimizin etkinlik bilgileri netleştiğinde paylaşacağız.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası

 
§