26 Eylül 2014
Sayı: KB 2014/39

Direnen halkların birleşik devrimci direnişini büyütmeye!
Kobanê için topyekûn direniş ve seferberlik!
IŞİD saldırıyor, Kürt halkı direniyor
Huzursuzluk yaratanların “huzur operasyonları!”
İşçilerin Birliği Derneği mevzidir!
Rıdvan Budaklar ve suç ortakları hesap verecek!
Hema’da madencilerin öfkesi büyüyor!
Termikel’de çocuklara “işkence” yapılıyor
Renault işçisi: Disiplinli ve örgütlü hareket etmeliyiz!
Sütaş işçiyi köleleştirerek büyüyor
Brzezinski’nin "Stratejik Vizyonu" ve Ukrayna - A. Eren
İskoçya bağımsızlık referandumu ve kapitalizmin çözümsüzlüğü
Cengiz Baysoy’un “cahil cesareti” üzerine… - K. Toprak
Erich Mühsam: Devrimci yazar Bavyera (Münih) Devrimi’nin neferi - E. Eren
Torbadan bir kez daha ölüm çıktı
Belediye işçilerinin taşeron sınavı
Eğitim emekçileri rotasyona, kadrolaşmaya karşı grevdeydi
Ulucanlar Direnişi’nden, direnişin önderlerinden öğrenmek! -S. Soysal
DGB Türkiye Meclisi Sonuç Bildirgesi
Ankara’da ulaşım çilesine karşı eylemler
Jesca Nankabirwa’nın ölümü sömürü sisteminin aynasıdır
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

DGB Türkiye Meclisi Sonuç Bildirgesi:

Devrim mücadelesini güçlendirelim!

 

DGB Türkiye Meclisi 21 Eylül tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Meclis toplantımıza 16 kentten onlarca lise ve üniversiteden 80 kişi katıldı. DGB’nin kuruluş sürecinde ilk Türkiye Meclisi’nin toplanmasının anlamı bizim için bir eşiği ifade etmektedir. Bu bağlamda, gerçekleştirdiğimiz Türkiye Meclisi; yerellerde yapılan tartışmaların merkezileşmesi ve söz, yetki, karar alma noktasında kolektif bir emeği yansıtmaktadır.

Türkiye Meclisi’nin ön sürecini kayıt dönemi ile birlikte ortaya koyduğumuz pratik hat ile örmeye başladık. Meclise yönelik hazırlığımız masa başı toplantılarla değil mücadele alanlarında şekillendirdiğimiz bir süreç oldu. Somut adımlar attığımız, kitle çalışması yürüttüğümüz, eylem, etkinlik ve yerel toplantılarla Türkiye Meclisi’ne adım adım yürüdük.

DGB Türkiye Meclisi’nde
gençlik hareketinin gündemleri tartışıldı

Geride kalan dönem üzerinden çalışma tablosunu değerlendiren DGB Türkiye Meclisi, devamında; gençlik hareketi gündemlerini ve toplumsal gelişmeleri tartıştı. Bu kapsamda meclisimiz şu sonuçlara vardı:

- İçerisinden geçmekte olduğumuz dönem üzerinden her geçen gün tırmanan emperyalist savaş ve saldırganlık politikalarına karşı antiemperyalist mücadele, toplam gençlik hareketinin olduğu gibi DGB’nin de temel bir gündemi olacaktır. Emperyalist saldırganlığın büyük yıkımlar ve acılar yaşattığı kardeş halklarla dayanışmayı büyütmek için birleşik, kitlesel, militan ve fiili-meşru bir eylemli dayanışma hattı örgütlemek önemlidir. Bu eksende yaşanacak her türlü gelişme karşısında refleks müdahale geliştirmek DGB’nin temel sorumluluğudur.

- Gericilik toplumsal bir olgudur ve toplumsal hareketliliğin önüne geçmek için her dönem burjuvazi tarafından kullanılır. Gençliği denetlemek ve düzene bağlamak için kullanılan dinsel, milliyetçi, şoven vb. her türden burjuva gericiliğine karşı mücadeleyi büyütmek, DGB’nin önünde duran bir başka önemli sorumluluktur. Bu kapsamda devrimci politikalar ekseninde gençliği kucaklamak ve devrime kazanmak büyük bir önem taşımaktadır. DGB Türkiye Meclisi önümüzdeki süreçte gençlik içerisinde burjuva gericiliğinin etki alanını daraltmak ve devrimci düşünce ve fikirleri gençlik içerisinde yaymak bakışı ile kitleleri örgütleyen - harekete geçiren etkin bir çalışma pratiği ortaya koymayı hedeflemektedir.

- Baskı politikaları ve devlet terörü tüm toplum açısından bir başka yakıcı sorundur. Bugün düzen, kendisine yönelen her türlü hareketi ezmek ya da etkisiz hale getirmek için her türlü yol ve yöntemi devreye sokmaktadır. Bu süreç polis-ÖGB baskısı, üniversitelerde soruşturma ve ceza terörü olarak işletilmektedir. Gençliği hedefleyen bu türden saldırılara karşı etkin bir karşı koyuşu gerçekleştirmek önemli bir yerde durmaktadır. Gençliği hedef alan saldırılar ile yerellerin gündemlerinin bağını kurabilmek, etkin bir kamuoyu desteği ile birleştirmek baskı politikalarını sonuçsuz bırakacaktır ve bir örgütlenme alanına dönüştürecektir.

- Gençlik mücadelesinin en temel gündemlerinden birisi olan 6 Kasım süreci yaklaşmaktadır. Bu açıdan 6 Kasım’ın ön günlerinde YÖK’e karşı mücadeleyi YÖK sınırlarından çıkarmak, YÖK’ü yaratan YÖK düzenine karşı mücadeleye dönüştürülmesi önemlidir. DGB Türkiye Meclisi bu çerçevede 6 Kasım sürecini etkin bir kitle çalışması ile örgütlemeyi; tüm yerellerde birleşik, kitlesel eylem ve etkinlikler örgütlemeyi önüne aldı.

- Üniversitelerin açılış sürecinde DGB’nin politik gündemlere müdahalesi gençliğin devrimci birliğini yaratmak noktasında önemli bir yerde durmaktadır. Okul açılış günlerini yukarıda tanımlanan gündemler üzerinden etkin bir politik çalışmaya konu etmek, yapılabilen tüm yerellerde bu aynı gündemler ve DGB tanıtımı eksenli etkinlikler örgütlemek DGB’nin bir başka hedefidir.

- Gençlik hareketinin önemli bir bileşeni liselilerdir. Meclisimiz liseli gençlik hareketinin gündemleri ve bu çerçevede örülecek mücadele hattını tartışmış ve çıkan sonuçlar üzerinden öncelikli görevlerimizi ortaya koymuştur. Yanı sıra Türkiye Meclisi çalışmasının önemli bir bileşeni olan devrimci liseliler, lise gündemli tartışma ve sunumlarında “gençliğin devrimci birliğinde biz de varız” diyerek meclis çalışmasına önemli bir dinamizm katmıştır.

- DGB ilke ve işleyişi Türkiye Meclisi’nde ayrıntılı ve canlı tartışmalara konu oldu. DGB’nin söz ve eylem birliğini sağlamlaştırması için ilke ve işleyiş planında yapılan tartışma ve değerlendirmelerin ardından genel kurula sunulacak olan somut öneriler çıkarıldı.

- Yayınlar kitle çalışmamız anlamında önemli bir araçtır. DGB’nin politikalarını kitlelere aktarması açısından sosyal medyayı etkin kullanması gerekmektedir. Web sitesi ve sosyal medya araçları üzerinden gerçekleştirilen merkezi yayın faaliyetleri yerellerden beslenmesi ve zenginleştirilmesi acil bir ihtiyaçtır. Meclisimiz bu kapsamda hali hazırda sosyal medya üzerinden süren yayın faaliyetimizi güçlendirmeyi, yanı sıra en kısa zaman içerisinde merkezi bir web sitesi açmayı karar altına aldı.

- Türkiye Meclisi’nde tüm gündemler genel kurulu örgütlemek bakış açısı ile ele alındı. Genel kurulun önemi üzerine tartışmalar yürütüldü. Gençliğin devrimci birliğini sağlamak, gençlik içerisinde güçlü bir devrimci-politik bir odak olmak adına genel kurul sürecinin örgütlenmesinin ilk adımları atıldı. Genel kurulun her açıdan güçlü bir ön sürece konu edilmesi, yaygın bir çalışmasının yürütülmesi, her alanda gündemleştirilmesi tartışıldı ve karara bağlandı.

***

Mecliste yürütülen tartışmalar sonucunda şu kararlar alındı:

- 6 Kasım’ı yerellerde güçlü ve birleşik bir biçimde örgütlemek. Ön günlerinde seminer ve sunumlara konu etmek. Bu kapsamda genel kurulun örgütlenme sürecini de başlatmak.

- “Gençlik birliğe, devrime!” şiarı ile örgütlenecek genel kurula giderken güçlü bir çalışma ortaya koymak. Ajitasyon ve propaganda araçlarını çeşitlendirmenin yanı sıra afiş ve broşürlerin çıkartılması. Sosyal medyayı ve kitle iletişim araçlarını bu noktada aktif bir kullanıma konu etmek. Politik olarak güçlü bir hazırlıkla gençliğin devrimci birliğini yaratmak.

- Yerel ihtiyaçlar çerçevesinde örülecek komisyon faaliyetleri ile süreçlere müdahale etmek. Yerel yayın, fanzin, bülten gibi araçların kullanımını bir örgütlenme aracı olarak önümüze almak.

- Güçlü, etkin, inisiyatifli yerel çalışmalar örmek.

***

Devrimci Gençlik Birliği, gençliği devrime kazanmanın bir aracıdır. DGB’nin ilk Türkiye Meclisi’nde alınan kararları başarılı bir şekilde hayata geçirmek, genel kurula her açıdan güçlü bir hazırlık yapmak gençliği devrime kazanma iddiamızın sınanacağı bir süreç olacaktır.

Dünden bugüne taşınan devrimci mirasın günümüzdeki temsilcileri olarak bizler, genel kurulun önemini kavramalı ve bir seferberlik süreci başlatmalıyız. Günümüzün Denizleri, Mahirleri, İbrahimleri, Mazlumları olarak geleceği kazanma iddiamızı sağlamlaştırmalı, adımlarımızı yere daha sağlam basmalıyız.

Evet yoldaşlar, güneş artık bizler için doğuyor, düzene karşı devrim diyenler Devrimci Gençlik Birliği ile zorlu bir mücadeleye güçlü bir mevzi ile giriyor. Artık gün düzene karşı devrim mücadelesini güçlendirmek, DGB’de örgütlenmek günüdür. Gençliğin tek kurtuluşu, geleceksizlik üreten bu sisteme karşı devrim mücadelesini güçlendirmektir.

Devrimci Gençlik Birliği Geçici Yürütme Kurulu

22 Eylül 2014


 
§