28 Kasım 2008 Sayı: SİKB 2008/47

  Kızıl Bayrak'tan
   Krizin faturasını kapitalistlere ödetmek için ilk eylem 29 Kasım’da…
  29 Kasım’a çağrı eylemlerinden…
Krizin faturası işten atmalarla işçilere ödetilmek isteniyor…
Krize karşı eylemler...

Metal işçilerinin 6. hafta yürüyüşleri…!

AÜ’de yemekhane işgali...
  İşçi ve emekçi hareketinden…
  Metal TİS’leri ve birleşik mücadelenin artan önemi
  Türk Metal ateşle oynuyor!
  Mirabel Kardeşlerin çağrısına emekçi kadınlardan yanıt:
  Gençlik hareketinden….
  Ekim Devrimi, sınıf hareketi ve devrimci parti
Volkan Yaraşır
  İzmir’de coşkulu Ekim Devrimi etkinliği!
  Ortadoğu’da gerçek barışa halkların devrimci direnişiyle ulaşılacaktır!.
  Gerçekler inatçıdır!
M. Can Yüce
  Topkapı İşçi Derneği 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

29 Kasım günü “Krizin faturasını ödemeyeceğiz!” şiarıyla binlerce işçi ve emekçi Ankara’da olacak. Bu eylem bir başlangıç olarak kabul edilmelidir. Zira eylemin kendinden öteye anlamı bulunmaktadır. Çünkü eylem kapitalist dünyayı saran krizin etkilerinin ülkede de daha çok hissedilmeye başlandığı bir atmosferde gerçekleşecek. İşçi ve emekçilerin alanları doldurarak “İşten atmalar yasaklansın!”, “İş saatleri kısaltılsın!”, “Zamlar geri çekilsin!”, “Herkese iş tüm çalışanlara iş güvencesi!”, “7 saatlik iş günü, 35 saatlik çalışma haftası!”, “İMF, Dünya Bankası vb. emperyalist kuruluşlarla kölece ilişkilere son!”, “Tüm iç ve dış borç ödemeleri durdurulsun!”, “Emperyalistlerle açık-gizli tüm anlaşmalar iptal edilsin!” vb. talepleri haykırması önemli bir yerde durmaktadır.

Kapitalistlerin karşılarında acil talepleri doğrultusunda ayağa kalkmaya, militan mücadeleye hazırlanan bir işçi sınıfı görmesi önemlidir. Onlar pervasızlıklarını güçler dengesine göre artırmakta ya da dizginlemektedirler. Bu nedenle tüm işçi ve emekçiler, devrimci güçler, siyasal özneler, sendikalar, meslek örgütleri vb. 29 Kasım eylemini bir son değil bir başlangıç olarak algılamak, kendilerini buna göre konumlandırmak durumundadırlar.

Eğer kriz gibi emek mücadelesinin ivme kazanma potansiyeli taşıdığı bir süreç heba edilirse bunun bedelini yine işçi ve emekçi kitleler ödeyecektir. Kimsenin böyle bir sorumsuzluğun altına imza atma hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle bir an önce emekten yana olduğunu iddia eden tüm güçler örgütlü-örgütsüz tüm işçi ve emekçileri kapsayacak tarzda birliktelikler oluşturmalı, ortak mücadeleyi büyütmenin imkanlarını yaratmalıdırlar. Hemen hemen her sendika ve meslek örgütü ortaya bir mücadele programı ve talepler manzumesi ile çıkmaktadır. Her bir bileşen “emek cephesini büyütmek”ten, “güçlerin birleşmesi”nden dem vurmaktadır. Tüm bu söylemlerin pratikteki karşılıkları ise henüz yeterince görülmemektedir. Bu tabloya bir an önce son verilmeli, işçi ve emekçilerin talepleri ortaklaştırılmalı, ortak örgüt, ortak mücadele yoluyla harekete geçilmelidir.

Sınıf devrimcileri bulundukları her alanda krizin imkanlarından devrimci sınıf mücadelesini büyütmek hedefiyle yararlanmalıdırlar. Krizin geniş işçi ve emekçi kitlelerde yarattığı hoşnutsuzluğu örgütlemek için genel ve yerel tüm imkanları değerlendirmelidirler. Böylesine önemli bir süreçte sınıf devrimcileri tüm dikkatlerini sınıf cephesinden ortaya çıkan imkanlara yöneltmelidirler.

Gelinen aşamada krize ve kapitalist sisteme karşı propagandayı aşmayan bir faaliyetin sınırları zorlanmalıdır. Sınıf devrimcileri kapitalizmin etkin teşhirinin yanı sıra süreci eylemli tepkileri açığa çıkaracak tarzda irdelemeli, işçi ve emekçileri somut taleplerle, araçlarla, yol ve yöntemlerle harekete geçirmeye çalışmalıdırlar. Çalışmanın esas yönelimi işçi ve emekçileri harekete geçirmeye zorlamak olmalıdır. Sınıf devrimcileri bulundukları alanlarda bunun somut örneklerini yaratmalıdırlar. Yaratılan somut örnekleri çoğaltmak ve geniş işçi ve emekçi kesimlere maletmek için tüm güç ve enerjilerini harcamalıdırlar.

* * *

Kamu Emekçiler Bülteni’nin Kasım 2008 tarihli 30 sayısı çıktı. Okurlarımız Kamu Emekçileri Bülteni’nin yeni sayısını eksen Yayıncılık bürolarından temin edebilirler.