02 Nisan 2005
Sayı: 2005/13 (13)


  Kızıl Bayrak'tan
  1 Mayıs’ı kazanmak için etkili, yaygın bir sınıf çalışması!
  Devrimci gruplardan ortak çağrı: “Birleşik, kitlesel, devrimci 1 Mayıs için ileri!”
  Provokasyon sermaye devletinin mayasında var!
  Burjuva şovenizminin karşısına işçi sınıfının enternasyonal kızıl bayrağıyla çıkalım!
  İncirlik bölge halklarına saldırının “merkezi üssü” oluyor
  Özelleştirme saldırısı ve birleşik mücadele
  Sağlıkta özelleştirme saldırısı hızlandı
  Şovenist histeri ve sendikalar

  KESK'e bağlı sendikaların genel kurulları; Bir kez daha ilkesiz ittifaklar

  Burjuva siyaset döngüsü, AKP ve
seçenekler
  Son gelişmeler ışığında ordu-siyaset
ilişkisi
  İstanbul Üniversitesi af aldatmacasını
boşa çıkartacak!
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/8: Emperyalist savaş ve Ortadoğu halkları
  Kırgızistan’daki darbenin ardındaki
ABD eli
 İşgal ordusuna asker toplamak için
şovenist kampanya
ABD emperyalizmi Suriyeli işbirlikçileri hazırlıyor
 İ.Ü.’nde Kızıldere
anması
 İstanbul Liseli Gençlik Platformu’ndan
(İLPG) Kızıldere anmaları
 Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda
Kızıldere anması
Bültenlerden
Newroz kutlamalarının ardından
Avrupa Birliği Sosyal Şartı ve boş beklentiler
GOP-DER açılış şenliği yapıldı
Tuzla Deri-İş Şube Başkanı Hasan
Sonkaya ile konuştuk
2. Eğitim-Sen Genel Merkez Kurultayı’nda tüzük ihlali
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

1 Mayıs'ı kazanmak için etkili, yaygın bir sınıf çalışması!

1 Mayıs vesilesiyle sınıf çalışmasında çıtayı yükseltiyoruz!

Bir ay öncesinden başlayarak 1 Mayıs çalışmasını planlamış, ön hazırlık sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Devrimci bir 1 Mayıs için tüm gücümüzle sınıf çalışmasının görevlerine yüklenerek, etkili ve yaygın bir çalışma örgütlemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, sınıfa dönük yaygın bir propaganda ve ajitasyon çalışması yürüteceğiz. Merkezi propaganda araçlarının yanısıra, yerel bir dizi başka araç ve etkinlikleri devreye sokarak emekçi yığınlara daha etkili ve daha dolaysız biçimde seslenmeye, onlarla daha güçlü bağlar kurmaya çalışacağız. Sınıfın damgasını vuracağı devrimci 1 Mayıslar'ın ancak bu yöndeki ısrarlı, inatçı çabaların süreklileştirilmesi ve giderek daha güçlü bir düzeyden sürdürülmesiyle kazanılabileceği bilinç açıklığı ve bunun gerektirdiği sorumlulukla hareket ediyoruz.

Bu misyonla hareket eden sınıf devrimcileri olarak, son yıllarda toplam çalışmamızda gözle görülür bir mesafe almış bulunmaktayız. Geçen 1 Mayıs'tan bu yana sınıf çalışmasında anlamlı bir gelişme kaydetmekle birlikte, henüz çalışmaya yeni bir düzey kazandırmakta zorlanıyoruz. Meseleyi bu bakışla önümüze koyup toplam bir iradi müdahaleye konu etmeden ve elde ettiğimiz kazanımları yeni bir sıçrama zemini olarak etkili bir şekilde kullanmadan bunu başaramayız. Dişimizle, tırnağımızla kazıyarak yarattığımız bir takım olanaklarla bu sıçramayı yapacağımız zemin giderek olgunlaşmaktadır. Şimdi kazandığımız özgüven, yarattığımız birikim ve deneyimlerle daha güçlü bir çalışmayı örgütlemek, deyim yerindeyse hedefi büyütmek, çıtayı yükseltmek durumundayız.

Özetle, dünün ölçütlerini geride bırakarak sınıf çalışmasında yeni bir düzeye sıçrama hedefiyle hareket edeceğiz. Bu nedenle önümüzdeki 1 Mayıs'a bu gözle bakmak, 1 Mayıs çalışmasını her bakımdan kendimizi sınayacağımız bir ölçüt olarak önümüze koymak ve ayak bağı olan sorunların üzerine kararlılıkla gitmek zorundayız.

1 Mayıs'ı kazanmak için örgütlü, planlı bir çalışma ve azami bir pratik çaba!

Başarılı bir 1 Mayıs çalışması, her şeyden önce sağlam bir taktik-politik yaklaşım, bu yaklaşımı ete-kemiğe büründürecek bir çalışma planı ve bu planı eksiksiz olarak yerine getirmek için azami bir pratik çaba demektir. Gerek genel düzeyde gerekse güncel gelişmelerle bağlantısı çerçevesinde taktik politikamızı önden ilan ediyor, bu kapsama giren çeşitli sorunları tartışmaya açıyoruz. Her temel konuda olduğu gibi, bu konuda da devrimci sınıf partisinin ayırt edici bir yaklaşımı var. Politik ve taktik açılımlarımızı, buna bağlı bir hareket ve çalışma tarzını, güncel ve dönemsel gelişmelere bağlı olarak, her seferinde yeniden ortaya koymamız sayesinde saflarımızda asgari bir bilinç açıklığı sağlamış bulunuyoruz. İşin bu cephesinde daha da yetkinleşmek dışında esasa ilişkin bir sorun bulunmuyor.

Ön hazırlık ve çalışmanın toplam planlanması ve örgütlenmesi bakımından da gözle görülür bir mesafe almış bulunmaktayız. Düne nazaran daha örgütlü bir hazırlık sürecinden geçiyor, yürüteceğimiz çalışmayı önden mümkün olduğunca her bakımdan bir planlamaya tabi tutuyoruz. Kuşkusuz dönemsel çalışma planlarını daha etkili ve daha verimli bir düzeye çıkartmak, bu konuda hala da yaşanan boşlukları ve yetersizlikleri aşmak durumundayız.

Karşı karşıya olduğumuz sorun esas olarak, belirlenen taktik politikayı etkili bir şekilde hayata geçirememek biçiminde ortaya çıkmaktadır. Yani, taktik yaklaşımımıza güç kazandıracak daha ileri düzeyde bir çalışmayı örgütlemeyi başarmak gibi bir sorunla yüzyüzeyiz. Halihazırda yüklenmesi gereken temel halka, dönemsel çalışma planlamalarını güvenceye alacak gelişkin bir pratik ve bu pratiği ortaya koyacak olan yerel inisiyatiflerdir. Güç yetersizliği, nitelikli kadro sorunu, eldeki araç ve imkanların verimli bir şekilde çalışmaya hizmet eder hale getirilmesi vb. gibi, planlamayı aşan fakat hazırlanan bir çalışma planını etkili bir tarzda hayata geçirmenin önünde engel olarak dikilen temel sorunlar ancak pratik bir müdahaleyle, bizzat çalışmanın örgütlendiği alanlarda çözülebilir. Bu vesileyle, 1 Mayıs çalışmasının öncelikli hedefleri çerçevesinde, çalışmamızın etkisini ve verimini sınırlayan ve yerel inisiyatiflerin mutlaka çözmesi gereken belirlenmiş hedeflere özgül müdahale sorununu biraz açmak istiyoruz.

Yerel inisiyatiflerin oynaması gereken rol

Herşeyden önce dönemsel bir politikanın, bir kampanyanın yerel bir çalışma planı olarak somutlanması ve özgünleştirilmesi bizi hala da zorlayan temel sorunların başında gelmektedir. Yerel önderlik kapasitesi tam da bu sorunun çözümü için ortaya konacak bilinçli bir çaba, inisiyatif ve yaratıcılıkla kazanılabilir. Yeni güç ve imkanlar ancak bu zeminde kazanılabilir. Yerel önderliklerin oynayacağı rol tam da bu kritik sorunların çözümünde daha bir belirginleşmektedir.

Bu yıl, sınıfa dönük yaygın ve güçlü bir genel propagandanın yanısıra, tek tek fabrikalara yoğunlaşan bir çalışmaya, bu yönde yapılacak özgül müdahalelere ve toplamda çalışmanın örgütsel niteliğine çok özel bir tarzda ve belirgin bir biçimde çubuk büküyoruz. Bunu, 1 Mayıs'ı bir kazanıma dönüştürmenin bir ölçütü ve daha da ötesinde, sınıf çalışmasında sıçrama yapma imkanlarını biriktirmenin bir ön koşulu olarak görüyoruz. Bu hedefe ne ölçüde ulaşacağımız, bizzat ileri yoldaşlarımızın ve yerel birimlerimizin bu doğrultuda atacağı adımlara bağlıdır.

Özgül müdahalelere dayalı bir çalışmayla sınıf dinamiklerini harekete geçirmenin önemi

Tüm bunlar, herşeyden önce, gerekli hazırlıkları ve planlamaları önden yaparak, belirlenmiş hedeflere müdahalenin imkan ve koşullarını yaratarak, bu taktik hedefe kilitlenmek demektir: Fabrika ve işyerleri temelinde 1 Mayıs'a katılımı örgütlemek üzere sözkonusu fabrikaların özgül sorunlarını işleyen, 1 Mayıs'ı onların gündemine sokan bildiriler, özel sayılar vb. propaganda araçlarını kullanmak; fabrika önlerinde dolaysız propaganda yol ve yöntemlerini devreye sokmak; işçi toplantıları örgütlemek; sendikalarda örgütlü işyerlerinde taban inisiyatifini harekete geçirmeye dönük müdahalelerde bulunmak; gezi, piknik vb. kitlesel etkinlikler düzenlemek ve giderek bu toplam müdahaleleri “1 Mayıs komiteleri” biçimindeki bir örgütlülüğe-örgütlü katılıma dönüştürmek, her bir bölgenin öncelikli hedefleri arasında olmalıdır.

Benzer şekilde, liseli ve üniversiteli gençlik, kamu ve semt çalışması alanlarında da öne çıkan özgül sorunlara müdahaleler temelinde bir 1 Mayıs çalışması örgütlenmelidir. Örneklemek gerekirse, sosyal saldırıların ve sömürünün semtlerde yoksulluk, işsizlik, yozlaşma ve çürüme, yerel hizmetlerden, hak ve özgürlüklerden yoksunluk olarak öne çıktığı yerde, emekçilerin yaşadığı genel sorunları öne çıkan bu başlıklar üzerinden işleyen, bu sorunlardan hareketle yakıcı hale gelen talepleri öne çıkaran bir çalışma örgütlemek, genel bir propaganda çalışmasında işlenemeyecek duyarlılıkları ve dinamikleri daha kolay harekete geçirme imkanlarını sağlayacaktır.

Her şey işçi sınıfını devrimci sınıf mücadelesine kazanmak için!

Çoğunlukla genel propaganda materyallerinin kullanımı nedeniyle bir sıkışma yaşadığımız ve bu nedenle 1 Mayıs çalışmasının özellikle de örgütlenme ve özgül müdahale görevlerinin hakkını tam olarak veremememiz en çok eleştirilen zaafların başında gelmektedir. Bu sorunu kalıcı biçimde çözmenin yolu, kuşkusuz ki sınıf içinde güç olmaktan geçiyor. Fakat, mevcut güç ve olanakların yetersizliği, hiçbir biçimde bu görevin üstünden atlanmasının gerekçesi yapılamaz. Genel propaganda faaliyetini zayıflatmadan sürdürmek zorundayız. Zira, pratikte henüz gerçek karşılığını bulmasa da, yaygın ve güçlü bir genel propagandanın siyasal anlamı ve önemi açıktır. Öte taraftan etkili ve sonuç alıcı özgül müdahalelerin zeminini döşemek için de genel propagandayı her adımda güçlendirmek zorundayız. Bu konuda herhangi bir tasarrufa gitmek yerine, mevcut toplam çalışmayı ve önümüze koyduğumuz işleri en uygun biçimde planlamak yoluna gitmeliyiz. Pratik çözüm güç, zaman ve enerjimizin önemli bir kısmını yutan genel propaganda materyallerini önden, belirlenen zaman içinde kullanmak ve böylece diğer görevler için zaman ve olanak yaratmaktır. Nitekim, bu sıkışmayı ortadan kaldırmak ve etkili, yaygın ve güçlü bir 1 Mayıs çalışmasını örgütlemek için bu yıl çalışmamızı daha erken bir evrede başlatmış bulunuyoruz.

1 Mayıs vesilesiyle sınıf çalışmamıza yeni bir düzey ve güçlü bir itilim kazandırmayı önümüze koyduğumuz, bu amaçla tüm gücümüzle sınıf çalışmasına yüklenmeye hazırlandığımız bir evrede ayakbağı olan sorunları hızla geride bırakmalıyız. Önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşmak üzere belirlenen taktik politikaları hayata geçirmek için azami bir çaba içinde olmalıyız.