27 Haziran 2014
Sayı: KB 2014/26

İşçi sınıfı saflarında
direnme eğilimi güçleniyor
Grevci cam işçileriyle
dayanışmayı büyütelim!
Tarih sınıf mücadelesinin
yasalarıyla yazılıyor!
Grevci işçilerden
Şişecam patronuna yanıt!
5 bin 800 cam işçisi grevde!
“Hakkımızı alana kadar devam edeceğiz!”
Trakya Cam işçileriyle cam grevini konuştuk...
İşçiler direniyor,
sendika ağaları süründürüyor!
Torbadaki taşeron yasasıyla patronlara müjde!
Yaygın faaliyet...

Bursa’da Greif deneyimleri tartışıldı!

ÇHD’den açık mektup

Dün Sivas’ta yakanlar, bugün Irak ve Suriye’de kan döküyorlar!

İİki devrim, iki sonuç - A. Eren
Emperyalizmin gerici din savaşları ve hedef şaşırtma hesapları
IŞİD, emperyalistler,
gerici rejimler
Emeklilerin dünyasından
servet-sefalet kutuplaşması
Efendilerin korkusu
çözümsüzlüğü aşamıyor!
Dünyadan eylemler
Kampa yoğun ve tempolu hazırlık
Devrim Okulları sürüyor
“Sınıfın, devrimin ve sosyalizmin sesi Kızıl Bayrak 20. yılında!”-1
IŞİD gericiliğinden kadınlar için tecavüz fetvası!
Karanlıkta Uyananlar’dan Kış Uykusu’na sinemada sınıf çatışması - K. Ehram
Trakya’da Fortuna’nın üzerinden
80 yıl geçti
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Grevci cam işçileriyle
dayanışmayı büyütelim!

 

Yaklaşık 6 bin cam işçisi ülkenin farklı illerinde toplamında 10 fabrikada greve çıktı. İnsanca çalışma koşulları, eşit işe eşit ücret, iş güvencesi ve işçi sağlığı gibi taleplerle işçiler grevdeler.

Şişe Cam Grubu alanında dünya üçüncüsü olan, 6 aylık net kârını geçen yıla göre ‘yüzde 200’ arttıran bir büyük tekeldir. Bunun gerisinde 60 derece ortam sıcaklığında, düşük ücretler karşılığında çalışan işçilerin emeği ve alınteri vardır. Cam patronları grevi kırmak için Lüleburgaz, Kırıkkale ve Mersin’de olduğu gibi girişimlerde bulunsalar da işçilerin grev coşkusu ve kararlılığı bu saldırıyı geriletmiş bulunuyor.

Greif, Yatağan, Seyitömer, Anteks, Aliağa vb. direnişlerden sonra Soma maden işçilerinin süren hareketliliği ve sonrasında böylesi bir grevin yaşanmış olması sınıf hareketinin gelişimi açısından önemlidir. Son dönemde ivmelenmeye başlayan sınıf hareketliliği içinde gerek sayıları gerekse ülkenin çeşitli illerinde yaşanması nedeniyle yaklaşık 6 bin cam işçisinin grevi ile dayanışma içinde olmanın önemi de ortadadır. Bunun bir yanı, grevin kazanımla biterek, TİS süreçleri devam eden Türk-İş’e bağlı diğer sendikalı işçilere ve metal TİS’lerinin yaklaşıyor olması nedeniyle metal işçilerine yol göstermesi ve politik-moral açıdan mücadeleyi güçlendirmesidir. Diğer bir yanı ise son yılların en kitlesel grevi olması ve ülkenin çeşitli kentlerinde gerçekleşiyor olması nedeniyle, kazanımla bitirilmiş bir grevin toplam olarak sınıf hareketine örgütlenme bakımından yaratacağı yeni imkânların önünü açmasıdır.

Grevle dayanışmanın önemi

Grev ve direnişler işçiler için birer okul işlevi görmektedir. Grev ve direniş deneyimi içinde işçi, kendi sınıfını ve karşı sınıfı, onun kolluk gücünden yargısına tüm kurumlarını daha yakında tanır, sınıf bilinci gelişir. Bunun yanı sıra grev ve direnişlerle dayanışma içinde olan sınıfın diğer bölükleri için de benzeri durum geçerlidir. Dayanışma pratikleri sınıf bilincinin gelişimine katkı sağlar. Dayanışma içinde olan işçiler sınıflarını ve güçlerini fark eder.

Grevci cam işçileriyle sınıf dayanışmasının örülmesi bu açılardan önemli ve zorunludur. Greve çıkan işçilerin kazanımının tüm işçi sınıfının kazanımı olacağı bilinciyle grevle dayanışma görevini, sermayenin saldırılarına karşı işçi sınıfının birleşik gücünü açığa çıkartma perspektifiyle ele almak gerekmektedir. Bu amaçla il bazında ya da sanayi bölgelerinde grev ve direnişlerle dayanışma platformlarının ya da fabrika ölçeğinde komitelerin kurulması, eylemli sınıf dayanışmasının örülebilmesi önemlidir. Henüz mevcut koşullarda, sınıf içinde, grev ve direnişlerle eylemli dayanışmanın üretimden gelen gücün kullanımı gibi ileri örnekleri yaşanmasa da, bu çaba içinde olmak ve bunun gerekliliğini sınıfın ileri bölüklerine ve öncü işçilere taşımak önemlidir.

Dayanışma güçlendirir!

Eylemli sınıf dayanışmasını örgütleme çabalarının yanı sıra cam greviyle dayanışma amaçlı pek çok araç devreye sokulabilir. Cam işçilerinin mücadele taleplerini, işçi sınıfı dışında toplumun geniş kesimlerine de ulaştırmak için çeşitli araçlar değerlendirilebilir. İmza kampanyalarından bildirilere, afişlerden sosyal medyaya, TV ve radyo olanaklarına kadar bir dizi araç kullanılarak cam işçileriyle dayanışma örülebilmelidir. Bunun bir diğer yanı da maddi dayanışmanın gerekleridir. Sendikalara hâkim anlayışların, işçi aidatlarıyla grev dayanışma fonları oluşturmak gibi bir pratikleri olmadığı için grev ve direnişlerde maddi sorun öne çıkmakta, asalak patronlar da bunu bildikleri için süreci uzun tutacak manevralara girişmektedirler. Bu açıdan başta Kristal-iş üyesi işçiler olmak üzere sendikalı işçiler örgütlerini bu açıdan zorlamalı, yanı sıra da toplumun diğer kesimlerinden maddi dayanışma için gereken destek örgütlenebilmelidir.

Kazanmak için cam işçileri inisiyatifi ele almalıdır!

Cam işçilerinin grevinin kazanımında sınıf dayanışmasının önemi ortadadır. Eylemli süreçlerin yansıra maddi-manevi açıdan dayanışma örnekleri güçlendirir. Ancak asıl iş, işçilerin taban iradesine dayalı komitelerini kurarak, grevin istenilen sonuçla bitirilmesi için “işin başına” geçmeleridir. Bu da “söz, yetki, karar” süreçlerinin işçilerin inisiyatifinde olması ile mümkündür. Son dönem işçi hareketindeki deneyimlerin bir kez daha gösterdiği gibi, mevcut sendikalara hâkim olan icazetçi/yasal cendereye sıkışan tarz kazandırmamaktadır. Yine deneyimler göstermektedir ki fiili-meşru mücadele yolu tercih edildiğinde sınıf hareketinin gelişiminde anlamlı birikimler elde edilmektedir.

Greif deneyimi bu açıdan yakın zamanda yaşanmış örnek bir deneyimdir. Greif işçileri gerek örgütlenme aşamalarında gerekse sonrasında direniş süreçlerinde, yasalcı-icazetçi sendikal anlayışın karşısına yeni bir mücadele geleneğinin ve kültürünün temsilcileri olarak çıktılar. Toplusözleşme sürecinde taslağı anketlerle hazırlarken de, toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken yürüdükleri fiili-meşru mücadele yolunda da, kurdukları komitelerle “söz, yetki, karar” ilkesini yaşama geçirdiler. TİS süreçlerinin “yasal” prosedürüne uymak yerine üretimden gelen güçlerine dayanarak, fabrika işgali gibi ileri bir eyleme imza attılar.

Geçmişte içinde cam işçilerinin de fiili-meşru mücadele yolu tutularak kazanılmış grev ve direniş örnekleri pek çoktur. Bu deneyimlerden öğrenmek ve bu deneyimleri cam işçilerine taşımak grevin kazanımı için önemlidir.

 
§