22 Aralık 2017
Sayı: KB 2017/49

Devrimci sınıf hareketi!
AKP çürüyen sistemin aynadaki yüzüdür!
Siyasal İslam’ın Filistin riyası
AKP-cemaat kavgası ve “FETÖ’yle mücadele” demagojisi
Metal’de son viraj
Her yönüyle güçlü bir Mesleki Eğitim Kurultayı için...
Devrimci sınıf sendikacılığı!
Taşeron köleliği ve AKP’nin yalanları
“İstihdam Şurası” ve istikrarlı sahtekarlık
Sendika düşmanı Sumitomo’nun şeceresi!
Emperyalist sömürgecilerin yarattığı devlet: İsrail
Filistin’de tarihsel kuşatma
Güney Kürdistan’da maaş eylemleri ve çatışmalar
İşçi ve emekçi kadınlar hakkı olanı istemelidir!
Burjuva kadın, işçi kadının dostu olabilir mi?
Kadın bedeninin cinsel bir metaya dönüştürülmesine karşı mücadeleye!
Mesleki Eğitim Kurultayı hazırlıkları devam ediyor
Darbeye giden yolda kanlı bir katliam: Maraş!
Roboski Katliamı 6 senedir Kürtçe ağıtlarda!
Hoşçakal Hüseyin
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Her yönüyle güçlü bir Mesleki Eğitim Kurultayı için...

 

Devrimci bir sınıf hareketi yaratma bakışı, hedefi ve ihtiyacı ekseninde gündeme gelen Mesleki Eğitim Kurultayı çalışmaları başlamış bulunuyor. Ocak ayı içerisinde toplanacak kurultay, bir dizi başlık üzerinden mesleki eğitimi tartışacak, politik ve pratik olarak atılacak adımlara yön çizmeye çalışacak. Kamuoyuna açıklanan kurultay deklarasyonunda da ifade edildiği gibi, mesleki eğitimin sınıf ve gençlik mücadelesi açısından taşıdığı önem, kurultay vesilesiyle bir kez daha ortaya konulacak. Gençlik mücadelesi açısından olduğu kadar sınıf mücadelesi açısından da temel önemde bir yer tutan mesleki eğitimin; öncesi, kurultay anı ve sonrası ile bütünlüklü bir planlama ve pratik çabaya konu edilmesi kurultayın başarısını güvenceleyecektir.

Mesleki Eğitim Kurultayı, kurultay gündemleri üzerinden de görüleceği üzere, gençlik ve sınıf mücadelesi açısından bir dizi başlığı ele alacak. Bu başlıklar ekseninde sermayenin yönelimleri ve ihtiyaçları ile mesleki eğitim alanında bulunan bugünün ve geleceğin işçilerinin sorunlarını masaya yatıracak. Somut sorun alanları üzerinden mücadele taleplerini, hattını ve bakışını bir dizi pratik deneyim ekseninde ortaklaştırmaya, önümüzdeki dönem mücadelesi açısından yol gösterici bir içeriğe büründürmeye çalışacak. Kurultay hazırlık süreci, düşünsel bir yoğunlaşma ve tartışma süreci olduğu kadar, karşılaşılan sorunların somutluğu içinde pratik ve politik olarak bir mücadele süreci olarak ele alınmalıdır. Buna uygun bir hedef, planlama ve gündelik yaşamın akışı ile bütünlüğü içinde sınıf mücadelesinde yaşanan gelişmelere taraf olma hedefli bir hazırlığa konu edilmelidir. Tek tek kurultay başlıkları gerçek kapsamı ile ancak bu yönlü bir pratik çabanın, bu çabanın ortaya çıkarttığı deneyimin, bu deneyimleri güvenceleyebilecek örgütsel zeminlerin ve bütün bunlar üzerinden ifadesini bulacak bir düşünsel yoğunlaşma ve tartışma sürecinin içinden geçerek gerçek anlamını bulabilir.

Sınıf mücadelesi açısından mesleki eğitimi bütün bir kapsamıyla yerli yerine oturtabilmek, genelliği içinde ifade edilen yönlerini somut bir mücadele hattı ve bakışı ekseninde netleştirebilmek, sınıf mücadelesinin kendi içinde özgünlükler taşıyan bu alanını devrimci sınıf çalışmasının kendini üretebildiği alanlar haline getirebilmek, çalışmanın bugünden başlayarak uzun soluklu pratik bir süreç olarak işletilebilmesine bağlı. Kurultay bu bütünlüğün içinde, önümüzdeki döneme yol gösterme misyonunda başarı sağlayabildiğinde, başlayıp biten bir süreç değil, mücadeleye ivme katan mütevazi bir basamak olabilir.

***

Mesleki eğitim alanı bizim için her dönem temel bir tartışma başlığı olageldi. Bu alanın sorunları ve örgütlenme ihtiyacı sınıf çalışmamızın temel gündemleri arasındadır. Son yıllarda sermayenin attığı bir dizi adım, bu adımlarla bağı içinde mesleki eğitimin hızlı dönüşümü ve kapitalist üretim süreciyle entegrasyonunda alınan mesafe bu ilginin güçlendirilmesi ihtiyacını daha yakıcı hale getirmiş bulunuyor. Kurultay tam da bu ihtiyaç vesilesiyle gündeme gelmiş oldu. Kurultay hazırlık süreci, sermayenin bu alanlarda giriştiği dönüşüm sürecini ve hedeflerini araştırma, tartışma, anlama süreci olarak işletilebilmelidir. Mesleki eğitim alanını, bu alanda bulunan sınıfın genç güçlerini mücadelenin bir parçası haline getirebilmenin sorunları, bunu olanaklı kılacak somut mücadele taleplerinin ve taktiklerinin netleştirilmesi, yine bu mücadeleyi güvenceleyecek örgütsel hat bir bütünlük taşımaktadır. Kurultay çalışmaları ve hazırlığı bu bütünlüğe yanıt üretebilme hedefiyle ele alınabilmelidir. Bu çabanın kolektifleştirilebilmesi, ortaya çıkan sonuçların genele mal edilebilmesi ve nihayet kurultay kürsüsünün bu sonuçları en özlü biçimde ifadelendirebilmesi kurultay hazırlığının temel yönlerinden birisi olabilmelidir.

***

Kurultay hazırlık süreci aynı zamanda mesleki eğitim alanı ile sınıf mücadelesinin gündemleri arasında pratik bir bağ kurma çabasını içermeli, halihazırda güncel planda yaşanan gelişmelere, fabrika merkezli süreçlere taraf olabilmelidir. Fabrikalarda son yıllarda sayıları giderek artan stajyer işçiler, pratik mücadele ve örgütlenme süreçlerinde önemli bir kesimi temsil etmektedirler. Stajyer işçilerin sorun alanlarının, taleplerinin ve fabrika merkezli örgütlenme sorunlarının tartışılması, somut pratik süreçlerin örgütlenebilmesine, bu pratiklerin ortaya çıkarttığı deneyimlerin niteliğine göre şekillenecek, gerçekçi sonuçlara ulaşılabilecektir. Kurultay tek tek fabrikalarda, sanayi havzalarında, iş kolu ölçeğinde süren pratiklere mesleki eğitim alanının özgünlüklerini gözeten müdahale çabası ile yerli yerine oturabilir. Bu pratik çabanın etkisini, motivasyonunu ve enerjisini taşıyabildiğinde, gerçek anlamıyla mesleki eğitimin mücadele kürsüsü olabilir. Metal TİS’leri ve başlayan eylemsel süreç, tek tek fabrikalarda yaşanan sendikal örgütlenme deneyimleri vb. gündemler ile fabrikalarda stajyerlerin bağını kurma çabası sınıf cephesinde kurultay hazırlığı kapsamında verilebilecek güncel örnekler durumundadır.

Yine fabrika merkezli çalışmalarda ve örgütlenme hedeflerinde stajyer işçilere ulaşma, mücadele ile bağlarını kurma, bilinç ve örgütlülük düzeylerini geliştirme çabasının yanı sıra fabrikalarda bulunan işçilerin stajyerlere, onların sınıf mücadelesinin bugünü ve geleceği açısından taşıdıkları stratejik öneme dair bilinç planında yaşayacakları gelişim temel önemdedir. Bu temelde alınacak mesafe fabrikalarda bütünlüklü bir mücadelenin örgütlenmesi açısından olduğu kadar, stajyerlere ulaşmak, gündemlerle bağını kurabilmek, bilinç ve örgütlülük düzeylerinin yükseltilmesi açısından da kritik önemdedir.

Devrimci sınıf çalışmamız bu bütünlüğü gözeterek kurultay sürecini planlayabilmeli, kurultayı ve gündemlerini kapsamlı bir tartışma ve pratik müdahale süreci olarak örgütleyebilmelidir. Buna eşlik eden bir zeminde olabildiğince geniş kitlelere ulaşabilecek bir hedefle davranmalı, yaygın bir çağrı faaliyetini güvenceleyecek somut pratik ve örgütsel adımlar atabilmelidir.

***

Kurultaya kısa bir zaman kaldı. Denilebilir ki bu kısa zaman dilimi içerisinde yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız kapsamıyla bir kurultay hazırlık süreci örgütlemek kolay değil. Böyle de olsa bugünkü temel hedefimiz, bu kapsamıyla ne kadar güçlü bir süreç örgütlenip örgütlenemediği değil, bu eksende bütünlüklü kolektif bir çaba, yönelim ve bunların somut sonuçlarının kurultaya taşınabilmesidir. Hem politik hem de pratik olarak kurultayın yön gösterici misyonunu bugünkü somutluğu içinde başarıyla yerine getirebilmesidir. Her yönüyle güçlü bir Mesleki Eğitim Kurultayı tüm sınıf devrimcilerinin temel sorumluluğudur.


 
§