26 Aralık 2014
Sayı: SYKB 2014/01 (51)

2015’in kaderini devrimci sınıf mücadelesi tayin edecek!
2014’te devlet terörü
Kürt cephesi: 2014 yılına Kobanê direnişi damgasını vurdu
Devlet terörüne karşı devrimci sınıf mücadelesi
Ayvalıtaş davasında oyun sürüyor
Banka patronlarının grev korkusu!
2014: Katliam, yıkım ve direnişin yılı
Metal işçisi son sözünü söyledi
Gebze mitinginde metal işçisinden grev mesajı
“İşyerinde benim gibi isyan eden yüzlerce işçi var”
Kani Beko ve omuzdaşları sınıf mücadelesinin önündeki barikattırlar! - B. Seyit
“Bize yapılanlara sessiz kalmayın!”
Yeni bir yıl ve devrimci olanaklar
PEGİDA: Irkçı-faşist saldırganlığın yeni müfrezesi
Rusya’da otomobil işçilerinden grev hazırlığı
ABD-Küba ilişkilerinde yeni bir döneme doğru
Üniversitelerde faşist terör: Onlarca gözaltı!
Devrimci ilke ve taktiğin birliği
2014: Kamu emekçilerinin kitlesel-birleşik mücadele hattı ihtiyacı
EKK Çalıştayı Sonuç Bildirgesi
Emekçi kadınlar çalıştayı değerlendirdi
Emekçi kadın çalıştayı: Direniş özgürleştirir!
Kadın olmak
19 Aralık’tan bugüne direniş sürüyor!
BDSP 19 Aralık Direnişi’ni selamladı
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

EKK Çalıştayı Sonuç Bildirgesi...

“Güne yükleniyor, geleceğe yürüyoruz!”

 

Kadın sorununa ortak bir bakış oluşturmak, uzun süredir yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirmek, işçi ve emekçi kadınların örgütlenmesi ve özgürleşmesi için yürütülen mücadele deneyimlerini incelemek, eksiklikleri aşarak çalışmayı güçlendirmek için örgütlediğimiz çalıştay 21 Aralık tarihinde gerçekleşti.

“Güne yükleniyoruz, geleceğe yürüyoruz!” diyerek başlattığımız ön tartışmalardan çalıştay gününe kadar çalışmanın aksayan birçok yönüne müdahale edilerek yüründü. Çalıştayda sorun alanlarımız ortaya konuldu, mevcut tablomuzu aşma yönünde irade ortaklaşması ile çalıştayımız tamamlandı.

Çalıştayın gündem başlıkları, bakış ve örgütlenme noktasındaki sorun alanlarına eğilebilmek için “Kadın sorunu ve ideolojik mücadele”, “Nasıl bir emekçi kadın çalışması ve EKK’nın işlevi”, “Greif deneyimi ve kadın işçilerin örgütlenmesi”, “Kadın çalışması ve yayınlar”, “Emekçi kadın çalışmasında önümüzdeki dönem politikaları” şeklinde gündemler belirlendi. Bu başlıklar çerçevesinde yürütülen tartışmaların sonucunda:

* Kadın sorunu tarihsel ve sınıfsal bir kökene dayalı toplumsal bir sorundur. EKK, bu soruna diğer tüm toplumsal sorunlarda olduğu gibi Marksizm’in ışığında bakar ve çözümünün de toplumsal bir devrimle gerçekleşeceğini ortaya koyar. Bu bakışla çalıştayda kadın sorununu temellendiren EKK, işçi ve emekçi kadınların bilinçlenmesi için eğitim çalışmalarını yoğunlaştıracak, bu doğrultuda harekete geçirilecek politik pratik hatla süreklileşen bir çalışma yürütecek.

* Çalıştayda burjuva ideolojinin gericileştiren ve yozlaştıran etki alanını kırmanın yanı sıra feminist burjuva ve küçük burjuva akımların yaklaşımlarına ve Marksizm’e yönelik saldırılarına karşı da sistematik bir mücadele yürütülmesi kararlılığı ifade edildi.

* İdeolojik bilincin dolaysız yansıması olan günlük yaşamın örgütlenmesi devrimcileşmenin bir yansımasıdır. Mücadelenin her alanından ev yaşamına kadar düzenden kalan alışkanlıklar temizlenmelidir. İşçi ve emekçilerdeki bu yönlü ortaya çıkan eğilimlerin ortadan kalkması için devrimcileştirmeye yüklenilecek.

* Kadının kurtuluşunun ilk ve önemli bir adımı olan sosyalizm düşüncesini ve yaşanan sosyalizm deneyiminin kadınlara eğitim, üretim, toplumsal-kültürel yaşam vb. alanlarda neler kattığının propagandası en güçlü şekilde yapılacak.

* Uzun yıllardır işçi ve emekçi kadınlara dönük çalışmalar yürüten EKK, son yıllarda çalışmalarını daha düzenli bir hale getirmiş ve daha çok yerelde örgütlülüklerini oluşturmaya başlamıştır. Çalışmanın dönem dönem kesintiye uğraması veya hedefli yol yürümede aksamalar yaşanmasının aşılması için emekçi kadın çalışmasına düşünsel ve pratik yoğunlaşma içerisinde olunacak ve çalışma alanının ihtiyaçları doğru tespit edilerek yönelimler-araçlar belirlenecek.

* Emekçi kadın çalışmamız sınıf çalışmamızın bir parçasıdır. Emekçi kadın çalışmasının güçlenmesi dolaysız olarak sınıf çalışmamızın güçlenmesini de sağlayacaktır. Önümüzdeki çalışma döneminde bu eksende hedefler belirlenecek.

* Kadının cins ezilmişliğinden kaynaklı açığa çıkan sorun alanlarına dair de çalışmalar yürütecek olan EKK, bu gündemlere kendi eylem çizgisi temelinde müdahil olacak. Dava süreçleri gönüllü avukatlar ile takip edilecek.

* Mücadelenin her alanında kadın-erkek birlikte hareket eden işçi ve emekçilerin kadının çifte sömürüsüne karşı da omuz omuza olması gerektiğinin altı çizildi. Kadın sorunu ekseninde erkek işçilerin de bilinçlendirilmesi için planlamalar yapılacak, erkek işçilerin kadın işçi ve emekçilerin talepleri çerçevesinde yürütülecek çalışmaların aktif parçası olması sağlanacak, yerel çalışmanın ihtiyaçları doğrultusunda komisyona katılımları örgütlenecek.

* Greif işgal fabrikasında kadın işçiler tarafından oluşturulan EKK, önemli bir deneyim yaratmıştır. İşgal-direniş sürecinde kadın işçilerin içinde yer aldığı, EKK üzerinden inisiyatifli ve özgüvenli bir irade sergilediği ve işgal sürecine etkin müdahalede bulunduğu bir deneyimi ortaya çıkarmıştır. Greif deneyimi başta olmak üzere kadın işçilerin ön saflarda olduğu direnişlerin birikimi toplam birikimimize dönüştürülmelidir. Yeni Greif’lar yaratma çabasıyla hareket edilecek.

* Greif Direnişi’nin birikimleri üzerinde yükselen Dev Tekstil faaliyetinde kadın işçilerin örgütlenmesi için komisyonların oluşturulmasının öneme vurgu yapıldı.

* Kadın işçilerin fabrikada, direnişte ve benzeri örgütlenme sürecinde ailesi hatta komşularının etki alanında kaldığı göz önüne alınarak hem kadınların özgürleşmesi hem de çevrelerinin de bilinçlenmesi ve örgütlenmesi bakışıyla hareket edilecek.

* Sınıf çalışmasında, sendikalaşma ve sözleşme süreçlerinde kadın işçilerin talepleri belirlenerek temel bir mücadele gündemine dönüştürülecek.

* Sendikalarda kadın işçi komisyonlarının kurulması için çaba harcanmalıdır. Kadın işçilerin inisiyatifinin geliştirilmesinin sağlanması ve toplam mücadelenin parçası olması yönünde bir bakış oluşturulması için çaba harcanacak.

* Taşeronun yasaklanması, ücretlerin yükseltilmesi, kreş hakkı, ortak çamaşırhane, ortak yemekhane gibi talepler çerçevesinde çalışmalar yürütülmesi.

* EKK, önümüzdeki bahar döneminde gerçekleşecek olan Greif etkinliğine (8 Şubat), 8 Mart, 1 Mayıs ve seçim gündemlerine etkin bir şekilde hazırlanacak.

* Politikalarımızın temel taşıyıcı olan yayınlarımızda kadın sorunu düzenli olarak işlenebilmelidir. Emekçi kadın çalışmasına ve kadınların yaşadıkları sorunların tarihsel ve güncel boyutlarına dair katkıların güçlendirilmesi sorumluluğuyla hareket edilecek.

* İdeolojik mücadeleyi güçlü bir şekilde yürütebilmek için yayınların ideolojik-teorik yazılarla beslenmesinin gerekliliği açıktır. Aynı zamanda gündelik çalışmaya merkezi planda politik yön veren yazıların çalışmanın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak arttırılması gerekliliği ifade edildi.

* Güncel saldırılar çok yönlü sonuçlarıyla teşhir edilecek ve EKK gelişmeler karşısında açıklamalar yapmaya devam edecek.

* Yerel çalışmanın ihtiyaçlarına göre bildiriler, emekçi kadın bülteni, broşürler çıkartılacak, yerel bültenlerde sürekli olarak kadın işçilerin sorunlarını işleyen bölümler oluşturulacak.

* Yayınların aynı zamanda birer örgütlenme aracı olduğu unutulmamalıdır. Yayınların kullanımında çalışmayla doğrudan bağ kuran bir düzey geliştirilecek.

* Facebook vb. kitle iletişim araçları da işlevli bir şekilde kullanılmalıdır. Kadın sorunuyla ilgili haberler ve makaleler başta olmak üzere gündemi tutan ve günlük işleyen bir haber portalı oluşturulacak.

* Kadın sorunu ile ilgili oluşturduğumuz birikim toparlanmalı, saflarımıza ve kitlelere mal edilmesi için bir çalışma başlatılacak.

* Logo, önlük, bayrak vb. teknik ihtiyaçların giderilmesi için adım atılacak.

Geleceğe yürürken günün sorun alanlarını aşma iradesiyle hareket eden Emekçi Kadın Komisyonları çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda çabalarını yoğunlaştıracak, kadın işçilerin örgütlenmesi, eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve devrimcileştirilmesi misyonuyla hareket edecektir.

Emekçi Kadın Komisyonları

23 Aralık 2014


 
§