4 Nisan 2008 Sayı: SİKB 2008/14

  Kızıl Bayrak'tan
  Dönemin yüklediği sorumluluk bilinciyle mücadeleye!
  Sendikal bürokrasi ve taban inisiyatifi
İşçi ve emekçiler mücadelenin,
Türk–İş ağaları sermayenin safında!
SSGSS yasa tasarısı karşıtı eylemlerden...
Dizginsiz devlet terörü sürüyor!
Emperyalistler Kıbrıs’ta iş başında…
  İşçi ve emekçi hareketinden...
  Rejim krizinde yeni safha - EKİM
  Direnen İşçilerle Dayanışma Etkinliği…
  Gençlik hareketinden...
  Kızıldere anmalarından...
  Sefalete, sömürüye, köleliğe boyun eğme!
Büyükçekmece 2. İşçi Kurultayı’na katılalım!
Mücadeleye güç verelim!
  Çiğli Organize’de bulunan Kalmaksan önünde saldırıya uğrayan Çiğli İşçi Bülteni çalışanı ile konuştuk...
  Rice son ayda ikinci Ortadoğu gezisini gerçekleştirdi...
  İşgalci güçlerle Bağdat’taki kuklalarından ortak saldırı…
  Durum ve devrimci görevler… M Can Yüce
  Kapitalizm, Kriz: Olasılıklar ve
Olanaklar Sempozyumu!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

13-14 Mart eylemlerinin ardından işçi ve emekçiler 1 Nisan günü tekrar alanlara çıktılar. Sosyal yıkım saldırılarına karşı sessiz kalmayacaklarını haykırdılar. “Uzlaşma yok, mücadeleye devam” dediler.

Sınıf ve emekçi hareketi bir dönemdir alttan alta güçleniyor. Giderek taban inisiyatifinin öne çıkacağı bir gelişme seyri izliyor. Yanısıra eylem ve gösterilere karşı gösterilen tahammülsüzlük ve harekete geçirilen baskı ve zor aygıtlarının tutumu, ayrıca hareketin militan ve kararlı bir çizgide ilerlemesinin zeminini de güçlendiriyor.

İşçi ve emekçilerin sermayenin saldırılarına ve sendika korucu takımının ihanetine karşı öfke ve tepkisi büyüyor. Mücadele kararlılığı, azmi ve isteği bileniyor. Bu tablo aynı zamanda bu toplumda sınıfa karşı sınıf çizgisinin tek gerçek alternatif olduğunun da göstergesidir. İşçi ve emekçilerin eylemleri yayıldıkça taban inisiyatifi gelişip güçlenecektir. Kuşkusuz taban inisiyatifinin doğru bir çizgide ilerlemesi ve sınıfı devrimcileştirme çabasının güçlendirilmesi sınıf devrimcilerinin bu eylemli süreçlere ne kadar etkili bir müdahale yapacaklarıyla bağlantılı olacaktır.

Sermaye düzenin bir rejim krizi yaşadığı bugünkü koşullarda, bu krizi derinleştirecek müdahalelerin öne çıkarılması öncelikli ve temel bir görevdir. Sermayenin hedef saptırmaya ve kendi gündemleri üzerinden sınıf ve emekçi kitlelerini taraflaştırma çabalarına karşı dikkatlerin sınıfın asli gündemleri ve sorunları üzerine yoğunlaştırılması güncel bir ihtiyaçtır.

Sınıf devrimcileri sınıf ve kitle hareketinin ortaya çıkardığı her türlü imkanı, fırsatı ve zemini sınıfı devrimcileştirme çabasında etkili birer araç olarak kullanabilmeli ve sınıf kitleleriyle sağlam ve kopmaz bağların kurulması yönünde sonuç alıcı bir çabaya konu edebilmelidirler.

1 Mayıs çalışması bunun zeminini ayrıca güçlendirecektir. 1 Mayıs, yeni bir döneme doğru yol almamızın olanaklarının da büyütüldüğü bir çalışma dönemi olabilmelidir. Sınıfın bağımsız devrimci çizgisinin kendi maddi zemininde ve daha güçlü bir temelde ete-kemiğe büründürüldüğü bir sürece evriltilebilmelidir.

1 Mayıs’ın kitlesel, birleşik ve devrimci bir çizgide örgütlenmesi, sınıf ve emekçi kitlelerin kendi talepleriyle iş bırakarak alanlara çıkabilmesi için etkili, inisiyatif ve enerjik bir çaba ortaya konulabilmelidir.

Bu çabada sınıf devrimcileri daha atak ve etkin bir rol oynayabilmelidirler. Bunun gerektirdiği bir tutum ve pratikle sürece yüklenebilmelidirler.

Sınıf devrimcileri kendi misyonlarını ve rollerini oynayabilmenin koşullarına, güçlerine, olanaklarına ve zeminlerine düne göre daha fazla sahiptirler.